Vuorotteluvapaasta on tehtävä työnantajan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus.

 

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää vähintään 20 vuoden työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista (jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa aloitetaan viimeistään 31.3.2016, edellytyksenä on vähintään 16 vuoden työhistoria).

 

Vuorotteluvapaan ajaksi on palkattava sijainen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 90 kalenteripäivää vapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. (Edellä sanottua ei edellytetä, jos sijainen on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias, tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi).

 

Vuorotteluvapaan kesto voi olla vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää (jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa aloitetaan viimeistään 31.3.2016, vuorotteluvapaan enimmäiskesto voi olla 360 kalenteripäivää).

 

Vuorotteluvapaata ei ole mahdollista jaksottaa, vaan vapaa on aina pidettävä yhdessä jaksossa. Vuorotteluvapaata on kuitenkin mahdollista em. kestoa koskevien rajojen puitteissa pidentää. Pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä.

 

Jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa aloitetaan viimeistään 31.3.2016, on vuorotteluvapaan jaksottamisesta ollut mahdollista sopia vuorottelusopimuksessa ennen vapaan aloittamista. Vuorotteluvapaata jaksottaessa kunkin jakson vähimmäispituuden on oltava 100 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta eikä sen yhteenlaskettu kesto saa ylittää 360 kalenteripäivää. Eri jaksojen yhteydessä on työttömyyskassalle toimitettava joko ko. jaksoa koskeva vuorottelusopimus tai vuorottelukorvaushakemus.

 

Vuorotteluvapaan käytölle on säädetty yläikäraja. Yläikäraja on työntekijän eläkelain mukainen vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja koskee vain vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneitä.

 

TE-toimisto antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon vuorottelukorvauksen edellytyksistä. Jäsenen on oltava yhteydessä TE-toimistoon vuorotteluvapaasta.

 

Vuorotteluvapaan ajalta maksettavan vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta ilman lapsikorotusta, johon jäsenellä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa aloitetaan viimeistään 31.3.2016, on pitkän työuran tehneillä vuorottelijoilla eli henkilöillä, joilla on työssäoloaikaa vähintään 25 vuotta, oikeus vuorottelukorvaukseen, jonka määrä on 80 % siitä työttömyyspäivärahasta ilman lapsikorotusta, johon ko. henkilöllä olisi oikeus työttömänä.

 

Vuorottelukorvauksen suuruuden voi laskea www.tyj.fi (http://www.tyj.fi/)

 

Palvelussuhdetiedot löytyvät tästä linkistä. (https://www.keva.fi/fi/elakkeet/omatelaketietosi/Sivut/Default.aspx)