Täyden ansiopäivärahan saaminen edellyttää jatkossa riittävää määrää työskentelyä, yritystoimintaa tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Jos henkilö ei ole 65 edeltävän etuuden maksupäivän (päivinä, joilta ansiopäivärahaa maksetaan) aikana ollut laissa tarkoitetulla tavalla aktiivinen, maksetaan ansiopäiväraha alennettuna seuraavan 65 maksupäivän ajan. 65 etuuden maksupäivää vastaa noin kolmea kuukautta. Alentaminen tehdään täyteen ansiopäivärahaan ja sen suuruus on 4,65 prosenttia, mikä vastaa noin yhtä ansiopäivärahapäivää mainitulla ajanjaksolla. Aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018 lukien ja ensimmäinen alenema ansiopäivärahaan voi tulla aikaisintaan huhtikuussa 2018.

Henkilö on ollut aktiivinen, kun hän on 65 maksupäivän aikana:

 • ollut palkkatyössä yhteensä vähintään yhden työssäoloehtoa kerryttävän viikon verran – pääsääntöisesti tämä tarkoittaa 18 tuntia työtä
 • ansainnut vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta – vuoden 2018 tasossa tämä tarkoittaa 241 euron yritystoiminnan tuloa
 • ollut yhteensä 5 päivää työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sovitussa työllistymistä edistävässä palvelussa tai
 • ollut vähintään 5 päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Aktiivisuuden seurannan piirissä ovat lähes kaikki, jotka saavat ansiopäivärahaa. Poikkeuksena ainoastaan seuraavat tilanteet, jolloin aktiivisuutta ei seurata, eikä ansiopäivärahaa alenneta:  

 • etuudensaajalla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus, eli päätöstä ei ole vielä annettu 
 • etuudensaaja työskentelee omais- tai perhehoitajana
 • etuudensaaja saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta (esim. osatyökyvyttömyyseläke)
 • etuudensaaja, jonka yhdenjaksoinen päivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää. 

Aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa alusta ja etuus maksetaan täyden päivärahan suuruisena, kun:

 • henkilö on täyttänyt työssäoloehdon 
 • henkilö on työllistynyt kokoaikatyössä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
 • henkilö on työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssään yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
 • henkilön ansiopäiväraha on hylätty sen perusteella, että työaika ylittää 80 % kokoaikatyön työajasta tai kun työaikaa ei osa-aikatyössä valvota 
 • henkilölle on määrätty korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite. 

Omavastuuaika lyhenee viiteen päivään

Edellä ilmoitetun ns. aktiivimallin myötä työttömyyden alkaessa asetettava omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen. 

Lisätietoa hallituksen esityksestä HE 124/2017.