Aktiivimallia muutettiin jo vuoden 2019 alussa lisäämällä malliin mahdollisuus täyttää aktiivisuutta koskeva edellytys lyhytaikaisilla enintään 6 kuukautta kestävillä opinnoilla tai opiskelemalla sivutoimisesti.

Huhtikuusta 2019 lähtien muidenkin tahojen kuin työvoimaviranomaisen järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttäväksi. Jatkossa aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös kunnan, ammattiliiton, julkista rahoitusta saavan järjestön, Työttömien Keskusjärjestön tai sen jäsenyhdistyksen järjestämällä em. toiminnalla taikka osallistumalla työnantajan tarjoamaan muutosturvakoulutukseen. Lisäksi aktiivisuusedellytykseen voidaan lukea osallistuminen tulosperusteisiin työllisyyshankkeisiin (ns. SIB-hankkeet). Jotta toiminta kerryttää aktiivisuutta, sen tulee kestää vähintään viisi päivää. 

Em. uusien toimijoiden on aina annettava osallistujalle osallistumistodistus. Ansiopäivärahan saajan tulee toimittaa osallistumistodistus työttömyyskassalle ansiopäivärahahakemuksen yhteydessä. Muutos tulee voimaan siten, että uusien toimijoiden tarjoamat työllistymistä tukevat toiminnat kerryttävät aktiivisuutta vain silloin, jos aktiivisuuden 65 maksupäivän mukainen tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Alla oleva kuva näyttää sen, millä eri tavoin voi täyttää aktiivisuusedellytyksen 1.4.2019 lukien (lähde TYJ)

aktiivisuusedellytyksen tayttaminen 14 2019 jalkeen