Lyhyesti

Ansiopäivärahaa saavan henkilön aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän pituisella tarkastelujaksolla. Sinulle maksetaan ansiopäivärahaa ensimmäisen 65 maksupäivän ajalta alentamattomana. Kun sinulle on maksettu päivärahaa 65 päivältä, tarkistamme, oletko ollut kyseisellä tarkastelujaksolla työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n tarkoittamalla tavalla riittävän aktiivinen. Mikäli et em. tarkastelujaksolla täytä aktiivisuusedellytystä, ansiopäivärahaasi alennetaan 4,65 prosentilla seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Alentaminen tehdään vain kerran, eli se ei kertaudu.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos olet 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana

Tehnyt työtä palkkatyöntekijänä vähintään 18 tuntia

Huomioidaan vain työ- tai virkasuhteessa tehty työ ja työtunteja tulee kertyä yhteensä vähintään yhden työssäoloehdon kerryttävän viikon verran, eli yleensä 18 tuntia (opettajan työssä 8 tuntia). Palkan tulee olla myös TES:n mukainen tai ilman TES:iä, tuntipalkan on oltava vähintään 7,04 euroa (vuonna 2019).

Toimi näin: ilmoita työtunnit päivärahahakemuksessa sekä toimita työsopimus ja palkkalaskelma hakemuksen liitteeksi.

Ansainnut yritystoiminnasta tuloa vähintään 245,64 euroa (vuonna 2019)

Yritystoiminnan tuloksi katsotaan muukin kuin oman yrityksen kautta saatu tulo. Yritystoiminnan tuloa voi olla esimerkiksi laskutusyhteisöjen kautta saatu tulo tai sellainen tulo, joka on saatu muussa kuin työ- tai virkasuhteessa. Lisätietoa siitä, millä edellytyksillä sinut katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvassa.

Toimi näin: Yritystulo huomioidaan samalla tavalla kuin soviteltua ansiopäivärahaa maksettaessa - joko verotuspäätöksen, kuukausittaisen kirjanpidon tai palkkiolaskun perusteella.

Ollut vähintään 5 päivää työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sovitussa työllistymistä edistävässä palvelussa

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat esimerkiksi työvoimakoulutus ja omaehtoinen opiskelu.

Toimi näin: Sovi palveluun osallistumisesta ensin TE-toimiston kanssa. TE-toimisto antaa palveluun osallistumisesta työvoimapoliittisen lausunnon. Ilmoita päivärahahakemuksessa mihin palveluun olet osallistunut ja minä päivinä.

Ollut vähintään 5 päivää muussa työvoimaviranomaisen (TE-toimisto) järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa

Tämä tarkoittaa esimerkiksi TE-toimiston ostopalveluina hankkimia valmennuksia. Palvelut voivat olla asiantuntija-arviointeja, ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä työhönvalmennusta.  Tietoa em. palveluista voi löytyä mm. oman alueen TE-toimiston sivuilta.

Toimi näin: Ilmoita päivärahahakemuksessa palvelun nimi, järjestäjä ja kokonaiskesto.

Ollut vähintään 5 päivää muiden toimijoiden kuin työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymistä tukevassa toiminnassa

Toimijoina voivat olla kunta, kuntayhtymä, ammattiliitto, julkista rahoitusta saava järjestö, Työttömien Keskusjärjestö tai sen jäsenyhdistys.

Kyseessä voi olla myös työpaikalla tapahtuva tai työllistymiseen liittyen toteutettava rekrytointia tukeva toiminta, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Tällä tarkoitetaan työsuhteessa tehtävään työhön liittyvää koulutusta, joka on edellytyksenä mahdollisen myöhemmän työsuhteen syntymiselle. Lisätietoa saat TE-toimistosta.

Lisäksi aktiivisuus kertyy osallistumalla työnantajan tarjoamaan muutosturvakoulutukseen tai osallistumalla tulosperusteisiin työllisyyshankkeisiin (ns. SIB-hankkeet).

Aktiivisuusedellytyksen täyttävää työllistymistä tukevaa toimintaa voit etsiä Suomi.fi-palvelusta. Lisäksi Lakimiesliiton jäsenet voivat tiedustella suoraan liitosta tarjolla olevia aktiivisuusehdon täyttäviä valmennuksia.

Toimi näin: Em. toimijoiden tulee antaa sinulle työllistymistä tukevaan toimintaan osallistumisesta vapaamuotoinen todistus. Toimita todistus kassaan työttömyysetuutta hakiessasi. Ilman todistusta osallistuminen ei kerrytä aktiivisuutta.

Opiskellut vähintään 5 päivää joko sivutoimisesti tai lyhytkestoisia alle kuusi kuukautta kestäviä opintoja

Ilmoita opiskelusta ensin TE-toimistoon. TE-toimisto ratkaisee sen, katsotaanko opinnot sivutoimisiksi vai lyhytkestoisiksi ja antaa asiasta lausunnon. Sivutoiminen opiskelu on sellaista opiskelua, joka ei estä sinua hakemasta ja tekemästä kokoaikatyötä. Kaikki sivutoiminen opiskelu kerryttää aktiivisuutta, eli opintojen sisällölle ei ole vaatimuksia. Opiskeluksi katsotaan yleensä valvotun oppilaitoksen järjestämä opiskelu. Samat opinnot kerryttävät aktiivisuutta enintään kuuden kuukauden ajalta.

Voit opiskella myös päätoimisesti ja saada ansiopäivärahaa lyhytkestoisten opintojen ajalta, jos olet vähintään 25-vuotias, opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta ja ne antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Lisätietoa lyhytkestoisista opinnoista TE-toimiston sivuilta.

Toimi näin: Ilmoita opinnoista TE-toimistoon. Lisäksi ilmoita sivutoimisista/lyhytkestoisista opinnoista kassalle päivärahahakemuksen yhteydessä.

Edellä mainittuja eri aktiivisuustapoja ei ole mahdollista laskea keskenään yhteen aktiivisuuden osoittamiseksi.

Aktiivisuuden seurannan piirissä ovat lähes kaikki, jotka saavat ansiopäivärahaa. Ainoastaan seuraavissa tilanteissa aktiivisuuttasi ei seurata eikä ansiopäivärahaasi alenneta

  • jos sinulla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus, eli päätöstä ei ole vielä annettu 
  • jos työskentelet omais- tai perhehoitajana
  • jos saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta (esim. osatyökyvyttömyyseläke)
  • jos sinun yhdenjaksoinen päivärahasi saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

Aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa alusta ja etuus maksetaan täyden päivärahan suuruisena, jos

  • olet täyttänyt työssäoloehdon 
  • olet työllistynyt kokoaikatyössä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
  • olet työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssäsi yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
  • ansiopäivärahasi on hylätty soviteltua ansiopäivärahaa koskevien työaika- tai tulorajoitusten vuoksi 
  • TE-toimisto on asettanut sinulle korvauksettoman määräajan (ns. karenssin) tai työssäolovelvoitteen
  • olet opiskellut päätoimisesti vähintään viisi päivää, eikä opintojen ajalta ole maksettu sinulle työttömyysetuutta.

Aktiivisuusedellytyksen seuranta ja sen tarkistaminen 

Työttömyyskassa seuraa, täytätkö aktiivisuusedellytyksen. eAsioinnin kautta lähetetyssä hakemuksessa on erillinen kysymys aktiivisuutta kerryttäviin palveluihin osallistumisesta. Jos olet 65 päivän tarkastelujakson aikana täyttänyt aktiivisuusedellytyksen, sinulle maksetaan päiväraha normaalisti ilman erillistä päätöstä. Jos et ole täyttänyt aktiivisuusedellytystä, saat päivärahan alenemasta valituskelpoisen päätöksen. Työttömyyskassan eAsioinnista (tilannetiedot > aktiivisuuden seuranta) voit tarkastaa tietoja aktiivisuudestasi, kuten 65 päivän tarkastelujakson alkupäivän sekä maksupäivien lukumäärän.

Usein kysyttyä kysymyksiä aktiivimallista (STM)