Lomautus

Toimi näin, jos sinut lomautetaan

1. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon

Ilmoittaudu TE-toimistoon (te-palvelut.fi) kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen jo etukäteen ennen kuin lomautuksesi alkaa. Ilmoittautumista ei saa voimaan takautuvasti. Työnhakusi on oltava voimassa, jotta voit saada ansiopäivärahaa. Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Ilmoita samalla TE-toimistoon, jos sinulla on yritystoimintaa. TE-toimisto tutkii, onko kyseessä päätoiminen vai sivutoiminen yritystoiminta ja antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon.

2. Hae ansiopäivärahaa takautuvasti eAsioinnin kautta viimeistään kolmen kuukauden sisällä

Päivärahaa maksetaan hakemuksen perusteella. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta. Täytä hakemus maanantaista sunnuntaihin, jos työskentelet lomautusviikon aikana.

Hae päivärahaa sähköisesti kassan eAsiointi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen tarvittavat liitteet.

Ansiopäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan. Päivärahaa ei voida maksaa myöhästyneeltä ajalta.

Katso myös:

3. Liitteet ensimmäiseen hakemukseen

Kun lähetät hakemuksen eAsioinnin kautta, asiointipalvelu ohjaa sinua hakemuksen täyttämisessä ja kertoo sinulle, mitä liitteitä tarvitsemme. Hakemuksiin tarvittavat liitteet voit lähettää helposti eAsioinnin kautta. Liitteeksi käy myös puhelimella otettu kuva asiakirjasta.

Käytämme etuusasian ratkaisemiseksi tulorekisterissä olevia palkkatietoja, joten sinun ei välttämättä tarvitse toimittaa erillistä palkkatodistusta. Jos tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelemiseksi, pyydämme sinulta lisätietoja.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan lomautusta edeltävän palkkasi perusteella vähintään 26 kalenteriviikon, eli kuuden kuukauden ajalta. Työn täytyy olla työssäoloehdon täyttävää, jotta sen perusteella ansiopäivärahan suuruus voidaan laskea.

Toimita ensimmäisen hakemuksen yhteydessä

  • työsopimus tai muu vastaava asiakirja, jos työ on kestänyt alle kolme vuotta tai kyseessä on johtajasopimus
  • lomautusilmoitus
  • oma tai työnantajan antama vapaamuotoinen selvitys tulospalkkioiden ansaintaperusteesta- ja ajasta, jos sinulle on maksettu tulospalkkiota tai muita vastaavia palkkaeriä lomautusta edeltävän viimeisen kuuden kuukauden aikana
  • ilmoita palkattomat ajat, jos lomautusta edeltävään viimeiseen kuuteen kuukauteen sisältyy aikaa, jolloin et ole saanut palkkaa esimerkiksi sairauden tai muun syyn johdosta.

Riippuen tilanteestasi, voimme tarvita myös muita tietoja.

4. Lomautus jatkuu

Jos lomautuksesi jatkuu, hae päivärahaa uudella hakemuksella eAsioinnin kautta vähintään neljän kalenteriviikon tai kuukauden ajalta takautuvasti. Muista kolmen kuukauden takaraja hakuajassa.

Jos aiemmin toimittamasi lomautusilmoitus ei ole enää voimassa, toimita hakemuksen liitteeksi uusi lomautusilmoitus.

5. Lomautus päättyy

Hae päivärahaa lomautuksen päättymiseen asti. Voit ilmoittaa viimeisimmässä hakemuksessa lomautuksen päättymisestä.

Jos lomautus päättyy irtisanomiseen työnantajan puolelta, ilmoita siitä päivärahahakemuksessa ja toimita hakemuksen liitteeksi irtisanomisilmoitus. Jos sinulla on oikeus saada kokoaikatyöhön perustuvaa irtisanomisajan palkkaa, emme voi samalta ajalta maksaa ansiopäivärahaa.

Jos lomautus päättyy irtisanoutumiseen, ilmoita siitä päivärahahakemuksessa ja toimita hakemuksen liitteeksi irtisanoutumisilmoitus. Huomioithan, että irtisanoutumisen johdosta voit menettää ansiopäivärahaoikeuden määräaikaisesti enintään 90 päivän ajaksi. Ilmoita TE-toimistoon työn päättymisestä irtisanoutumiseen - TE-toimisto tutkii, onko sinulla ollut pätevä syy irtisanoutua työstä.
Jos sinulla on oikeus saada kokoaikatyöhön perustuvaa irtisanomisajan palkkaa, emme voi samalta ajalta maksaa ansiopäivärahaa.

Hakemusten käsittelystä

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Ensimmäiset hakemukset pyritään käsittelemään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumispäivästä laskettuna. Jatkohakemusten käsittelyaika on pääsääntöisesti 1-2 työpäivää hakemuksen saapumispäivästä laskettuna. Hakemusten ajantasaisen käsittelytilanteen näet etusivulta.

Jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksesi käsittelyä varten, otamme sinuun ensisijaisesti yhteyttä laittamalla viestiä eAsiointiin - eAsiointiin saapuneesta viestistä saat myös herätteen sähköpostiisi. Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla eAsioinnissa.

Saat kirjallisen päätöksen postitse ja eAsiointi-palveluun, kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty.

Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa viitenä päivänä viikossa. Arkipyhät aiheuttavat poikkeuksia maksupäiviin.

Lomautustapa ja muut tulot vaikuttavat ansiopäivärahan maksamiseen

Lomautus voidaan toteuttaa siten, että olet kokonaan lomautettu, lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä tai lomautettu viikoittaista työaikaa lyhentämällä. Lomautustapa ja mahdolliset muut tulot esimerkiksi osa-aikatyöstä tai yritystoiminnasta vaikuttavat ansiopäivärahan maksamiseen lomautusajalta.

Lomautustilanteessa kalenteriviikon tarkastelujakson aikana työaika voi olla enintään 80 % kokoaikaisen työajasta, jotta ansiopäivärahaa voidaan maksaa. Lomautustapa taas vaikuttaa siihen, mitkä työtunnit huomioidaan 80 % työaikatarkastelua tehtäessä.

Ansiopäiväraha maksetaan lomautuspäiviltä täysimääräisenä seuraavissa tilanteissa:

  • Olet kokonaan lomautettu.
  • Viikoittaista työaikaasi on lyhennetty yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä. Päivärahan maksaminen lomautuspäiviltä edellyttää, ettei kalenteriviikon aikana työaika ylitä 80 % alan enimmäistyöajasta. Työajaksi katsotaan todelliset tekemäsi työtunnit kalenteriviikon aikana. Työpäiviltä päivärahaa ei makseta. Täytä ansiopäivärahahakemus maanantaista sunnuntaihin, kun viikoittaista työaikaasi on lyhennetty yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä.

Voit arvioida täyden ansiopäivärahasi suuruutta laskurilla (tyj.fi).

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna seuraavissa tilanteissa:

  • Olet lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä. Näissä tilanteissa tarkastellaan maksetun palkan perusteella olevia työtunteja sen kalenteriviikon aikana, jolloin palkka lyhennetyn työpäivän perusteella maksetaan. Päivärahaa ei voida maksaa, jos työaika, jonka perusteella palkka on maksettu, on yli 80 % alan viikoitaisesta enimmäistyöajasta. Tämä laskentatapa aiheuttaa sen, ettei ansiopäivärahaa usein makseta sen kalenteriviikon aikana, jolloin työaikatarkastelu tehdään, mutta soviteltua päivärahaa voidaan kuitenkin maksaa hakujakson muilta päiviltä.
  • Kun viikoittaista työaikaasi on lyhennetty kokonaisilla päivillä ja sinulla on soviteltavaa työtuloa esimerkiksi yritystoiminnastasi tai toiselle työnantajalle tehtävästä osa-aikatyöstäsi.
  • Sinut lomautetaan osa-aikatyöstä.

Hakemuksen käsittelyperuste määräytyy yleensä ensimmäisen hakemuksen perusteella. Tämä koskee tilannetta, jossa lomautustapa vaihtelee hakujaksoittain, eli henkilö tekee sekä lyhennettyä työviikkoa että -päivää.

Sovitellun päivärahan maksaminen tarkoittaa sitä, että saamasi palkkatulo sovitetaan yhteen ansiopäivärahan kanssa. Saamasi palkka vähentää ansiopäivärahan määrää ainoastaan silloin, jos palkkatulo ylittää suojaosan. Työttömyysetuuden suojaosa on 500 euroa kuukaudessa tai 465 euroa neljän kalenteriviikon 1.6.2020–31.3.2021 alkavilla hakujaksoilla (muuna aikana suojaosa on 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän kalenteriviikon aikana).

Katso myös:

Päivärahan uudelleen laskeminen lomautuksen aikana

Lomautuksen aikana kerrytät uutta työssäoloehtoa, jos työskentelet vähintään 18 tuntia viikossa. Jos sinulle kertyy lomautuksen aikana 18 tunnin työviikkoja vähintään 26 kappaletta, on mahdollista, että päivärahasi suuruus lasketaan uudelleen.

Päivärahan suuruus voi tulla uudelleen laskettavaksi kuitenkin aikaisintaan vuoden päästä ensimmäisestä lomautuksesta.