Mikä, kenelle ja millä ehdoin?

Mikä on ansiopäiväraha?

Ansiopäiväraha on työttömyyskassan suorittama lakisääteinen etuus, jota maksetaan kassan jäsenille esimerkiksi työttömyyden tai lomautuksen perusteella. Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa.

Ansiopäivärahan saaminen edellyttää kassan jäseneltä riittävää työssäoloa jäsenyysaikana. Tätä edellytystä kutsutaan työssäoloehdoksi.

Niille, jotka eivät ole kassan jäseniä tai joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, Kela maksaa työttömyysetuutta joko peruspäivärahana tai työmarkkinatukena. Kelan maksama työttömyysetuus on kaikille samansuuruinen, kun taas ansiopäiväraha määräytyy palkkatulojen perusteella.

Kenelle päivärahaa maksetaan?

Millä ehdoin päivärahaa maksetaan?

Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet

 • 17–64 -vuotias (lomautettuna voit saada 67 -vuotiaaksi asti)
 • asut Suomessa vakinaisesti
 • ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ja täyttänyt työvoimapoliittiset edellytykset päivärahan saamiselle ja
 • täytät työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana.

Mitä ovat työvoimapoliittiset edellytykset?

Ansiopäivärahan syntyminen edellyttää työnhaun käynnistämistä TE-toimistossa. Työttömän tai lomautetun tulee ilmoittautua kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja pitää työnhaku voimassa TE-toimiston antamien ohjeisen mukaisesti. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa ajalta, jolloin työnhaku ei ole ollut voimassa.

TE-toimisto tutkii työnhakijan oikeuden työttömyysetuuteen työvoimapoliittisten asioiden osalta siinä vaiheessa, kun työnhaku käynnistetään. Työvoimapoliittisia asioita työnhaun voimassaolon lisäksi ovat muun muassa yritystoiminnan ja opiskelun vaikutuksen selvittäminen ja omasyinen työttömyys, kuten työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen tai eroaminen ja niiden vaikutus työttömyysetuuteen.

TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon sen jälkeen, kun työvoimapoliittiset edellytykset etuuden saamiselle on tutkittu.

Työttömyyskassa tutkii työttömyysetuuden saamisen muut edellytykset, kuten työssäoloehdon täyttymisen ja huolehtii etuuden maksamisesta.

Katso myös: TE-toimiston tutkimat työvoimapoliittiset asiat, jotka voivat rajoittaa ansiopäivärahan maksamista.

Mikä on työssäoloehto?

Työssäoloehdon täyttyminen on ansiopäivärahan saamisen edellytys.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työssäoloehdon täyttävän työn vähintään kuuden kuukauden ajan palkkojen perusteella.

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa (6 kuukautta) ja jäsenyysaikana ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Palkkatyö on työssäoloehdon täyttävää, kun

 • työ on tehty työ- tai virkasuhteessa joko Suomessa, lähetettynä työntekijänä tai EU/ETA-maissa tai Sveitsissä,
 • työaika on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa,
 • palkka on ollut vakuutuksenalaista eli palkasta on maksettu ennakonpidätys sekä työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut ja
 • palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen tai kokoaikatyössä vähintään 1252 euroa kuukaudessa ja osa-aikatyössä tuntipalkka vähintään 7,28 euroa (vuonna 2021).

Ansiopäivärahan suuruutta laskettaessa ei huomioida sellaista aikaa ja palkkatuloa, mikä ei täytä työssäoloehtoa esimerkiksi työajan osalta (työaika alle 18 tuntia viikossa).

Työssäoloehtoa täyttävä palkkatyö voi koostua useista eri työjaksoista 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Tarkastelujakson alkamisajankohta määräytyy yleensä työnhaun käynnistämisajankohdan perusteella. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuodella sairauden, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, enintään 3-vuotiaan lapsen hoitamisen tai apurahakauden takia.

Työssäoloehto pysyy voimassa, jos olet työssä, työnhakijana TE-toimistossa tai poissa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä. Jos olet ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta tai jos olet toiminut yrittäjänä yli 18 kuukautta, voit menettää hankkimasi työssäoloehdon.

Poikkeuksia työssäoloehtoon:

 • Opetusalalla työssäoloehtoa voi kerryttää työ, jota on tehty vähintään 8 tuntia kalenteriviikossa.
 • Luovalla alalla, kuten muusikoilla, tulkeilla tai toimittajilla työssäoloehto voi kertyä tuntien sijaan ansioiden perusteella. Tällöin työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jossa ansiotulo on ollut vähintään 291,15 euroa (vuonna 2021).
 • Palkkatuetusta työstä huomioidaan työssäoloehtoon vain 75 %. 26 viikon työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, kertyy työssäoloehto normaalisti 100 %:n mukaan.
 • Työssäoloehtoon luetaan 60 vuotta täyttäneellä tietyin edellytyksin kalenteriviikot, jolloin henkilö on työllistymistä edistävässä palvelussa työllistämisvelvoitteen perusteella. Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat TE-toimistosta.
 • Työssäoloehtoon ei lueta osasairauspäiväraha-aikaa tai aikaa, jolloin on maksettu alennettua sairausajan palkkaa.
 • Työssäoloehdon pituus on 26 viikon sijaan 52 viikkoa, jos työskentelet yrityksessä, jossa perheenjäsenesi toimii yrittäjänä mutta jossa sinulla ei ole lainkaan omistusosuutta tai määräämisvaltaa. Työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset ovat samat kuin muilla palkansaajilla.