Mikä on ansiopäivärahani määrä?

Perustuu kuuden kuukauden palkkatuloihin

Arvioi ansiopäivärahasi määrä laskurilla (tyj.fi).

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työssäoloehdon täyttävän työn vähintään kuuden kuukauden ajan palkkojen perusteella.

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Peruspäivärahan suuruinen perusosa (33,78 euroa / päivä vuonna 2021) on kaikille sama, kun taas ansio-osan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävästä, vähintään 26 kalenteriviikon (6 kuukauden) aikana ansaitusta palkkatulosta.

Palkkatulona ei huomioida lomarahaa, lomakorvausta, pääomatuloa, työhön perustumatonta tuloa eikä sellaisia palkkaeriä, joita ei ole ansaittu määrittelyjakson aikana. Ennen ansiopäivärahan laskemista palkasta tehdään lakisääteinen ns. TyEL-vähennys (4,34 % vuonna 2021). Lopuksi palkka jaetaan jaksolla olevien laskennallisten työpäivien lukumäärällä, jolloin saadaan päivärahan perusteena oleva päiväpalkka. Päiväpalkan perusteella lasketaan ansio-osan suuruus.

Ansiopäivärahan ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta taitekohtaan (3209,10 euroa / kk vuonna 2021) asti. Jos palkka ylittää taitekohdan, ansio-osa on 20 prosenttia taitekohdan ylittävän palkan osalta.


Esimerkki ansiopäivärahan laskemisesta, jos kuukausipalkka on 3000 euroa

Palkkatiedot toimitettu kuudelta kuukaudelta (6 x 3000 = 18 000). Jaksolla on yhteensä 130 työpäivää. 18 000 euroa
vähennetään lakisääteinen 4,34 % (18 000 x 0,9566) 17 218,80
lasketaan päiväpalkka (17 218,80 / 130) 132,45
lasketaan ansio-osa 0,45 x (132,45 – 33,78) 44,40
Ansiopäiväraha päivässä (33,78 + 44,40) 78,18
Ansiopäiväraha kuukaudessa, kun maksupäiviä on 21 (78,18 x 21). Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivässä viikossa. 1641,78 euroa (brutto)

Päivärahan verotus

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa.

Ansiopäivärahasta pidätetään veroa automaattisesti palkkatuloa varten olevan pidätysprosentin mukaisesti, kuitenkin vähintään 25 prosentin mukaan. Saamme jäsenten verotiedot suoraan verottajalta vuoden alussa, joten sinun ei tarvitse erikseen toimittaa vuoden alussa saamaasi palkkaverokorttia meille.

Jos tilaat verokortin etuutta varten, pidätetään vero muutosverokortin mukaisella veroprosentilla. Muutosverokortin etuutta varten saat tilattua suoraan kassaan Verohallinnon OmaVero-palvelusta (vero.fi). Tieto verottajalta siirtyy kassaan sähköisesti ja on käytössä seuraavana arkipäivänä. Huomioithan, että emme saa verottajalta automaattisesti muuttuneita verotietojasi, silloin kun uusi verokortti on laskettu palkkatulolle.

Ilmoitamme Verohallinnolle tiedot maksetuista etuuksista ja suoritetuista ennakonpidätyksistä.

Korotettu päiväraha

Lapsikorotuksen perusteella

Ansiopäivärahaan maksetaan lapsikorotus, jos sinulla on huollettavana alle 18-vuotias lapsi. Vuonna 2021 lapsikorotus on 5,30 euroa yhdestä lapsesta, 7,78 euroa kahdesta lapsesta ja 10,03 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta päivässä.

Hae lapsikorotusta päivärahahakemuksen yhteydessä ilmoittamalla lapsen/lasten syntymäajat. Ilmoitathan myös mahdolliset muutokset lasten lukumäärään liittyen. Huollettavana lapsena pidetään sinun kanssasi samassa taloudessa asuvaa biologista lasta ja ottolasta. Samoin huollettavana lapsena pidetään lasta, josta olet velvollinen maksamaan elatusapua, vaikka lapsi ei asuisikaan kanssasi samassa taloudessa.

Lapsikorotusta maksetaan myös samassa taloudessasi asuvasta avo- tai aviopuolisosi lapsesta. Sijaisvanhemmalle tai kasvattivanhemmalle ei myönnetä lapsikorotusta.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Ansiopäiväraha maksetaan korotettuna enintään 200 päivältä, jos osallistut TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Korotusosan lisäksi maksetaan myös kulukorvausta useimpien palveluiden ajalta.

Kulukorvaus on verotonta tuloa ja sitä maksetaan joko 9 tai 18 euroa päivässä, riippuen siitä osallistutko palveluun työssäkäyntialueellasi tai sen ulkopuolella.

Palveluun osallistumisesta tulee aina ensin sopia TE-toimiston kanssa. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon osallistumisestasi, jossa kerrotaan mihin palveluun osallistut, sen kesto sekä oikeutesi korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen.

Ilmoita palveluun osallistumisestasi myös päivärahahakemuksessa. Kassa maksaa korotusosaa TE-toimiston antaman lausunnon ja hakemuksessa ilmoittamiesi tietojen perusteella.

Korotettu ansio-osa lasketaan siten, että se on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta taitekohtaan (3209,10 euroa / kk vuonna 2021) asti. Jos palkka ylittää taitekohdan, korotettu ansio-osa on 25 prosenttia taitekohdan ylittävän palkan osalta.

Arvioi ansiopäivärahasi määrä korotusosineen laskurilla (tyj.fi).