Ohjeet työttömälle

Toimi näin, jos jäät työttömäksi tai olet osa-aikatyössä

1. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon

Ilmoittaudu TE-toimistoon (te-palvelut.fi) kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen jo etukäteen ennen kuin työttömyytesi alkaa. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti. Työnhakusi on oltava voimassa, jotta voit saada ansiopäivärahaa. Työnhakijaksi kannattaa ilmoittautua heti myös silloin, kun saat työn päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta työnantajalta, ettet mahdollisesti menetä oikeuttasi päivärahaan. Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Ilmoita samalla TE-toimistoon, jos työttömyyden aikana jatkat opiskelua tai sinulla on yritystoimintaa. TE-toimisto tutkii, onko kyseessä päätoiminen vai sivutoiminen opiskelu/yritystoiminta ja antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon.

Jos olet osa-aikatyössä, voit saada soviteltua päivärahaa, eli tällöin työtulo vaikuttaa päivärahaan vähentävästi.

Jos olet lomautettuna, lue toimintaohjeet täältä.

2. Hae ansiopäivärahaa takautuvasti eAsioinnin kautta viimeistään kolmen kuukauden sisällä

Päivärahaa maksetaan hakemuksen perusteella. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyyden alkamisesta. Hae päivärahaa sähköisesti kassan eAsiointi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen tarvittavat liitteet. Asiointipalvelu ohjaa sinua hakemuksen täyttämisessä ja kertoo sinulle, mitä liitteitä tarvitsemme.

Käytämme etuusasian ratkaisemiseksi tulorekisterissä olevia palkka- ja palvelussuhdetietoja. Toivomme, että vielä toistaiseksi liität hakemukseen palkkatodistuksen ja muut liitteet entiseen tapaan. Lue lisää, miten työttömyyskassa käyttää tulorekisteriä.

Ansiopäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan. Päivärahaa ei voida maksaa myöhästyneeltä ajalta.

Jos työttömyytesi jatkuu, hae päivärahaa uudella hakemuksella eAsioinnin kautta vähintään neljän kalenteriviikon tai kuukauden ajalta takautuvasti.

Katso myös:

3. Kun työllistyt, muista liikkuvuusavustus

Ansiopäivärahan maksaminen päättyy, kun työllistyt yli kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön.

Jos työllistyt osa-aikatyöhön tai enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön, voit saada työn ajalta soviteltua päivärahaa. Ilmoita työn aloittamisesta kassaan päivärahahakemuksessa ja tee ilmoitus asiasta myös TE-toimistoon.

Jos otat vastaan työn pitkän työmatkan päästä, tarkista, täyttyykö sinulla edellytykset liikkuvuusavustukseen, jota maksetaan palkan päälle muutto- ja työmatkakuluihin.

Hakemusten käsittelystä

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Ensimmäiset hakemukset pyritään käsittelemään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumispäivästä laskettuna. Jatkohakemusten käsittelyaika on pääsääntöisesti 1-2 työpäivää hakemuksen saapumispäivästä laskettuna.

Huomioithan, että nopeutat hakemuksesi käsittelyä, kun lähetät hakemuksen ja liitteet sähköisesti eAsioinnin kautta.


Hakemusten käsittelytilanne 26.1.2021

Hakemus Käsittelyssä nyt
Ensimmäinen hakemus 14.1.2021 saapuneet
Jatkohakemus 26.1.2021 saapuneet

Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa viitenä päivänä viikossa. Arkipyhät aiheuttavat poikkeuksia maksupäiviin.

Liitteet ensimmäiseen hakemukseen

Hakemuksiin tarvittavat liitteet voit lähettää helposti eAsioinnin kautta. Liitteeksi käy myös puhelimella otettu kuva asiakirjasta.

Toimita ensimmäisen hakemuksen yhteydessä

  • työsopimus tai muu vastaava asiakirja, jos työ on kestänyt alle kolme vuotta tai kyseessä on johtajasopimus ja
  • työnantajan laatima palkkatodistus hakemista edeltävältä vähintään 26 palkallisen työssäoloviikon, eli kuuden kuukauden ajalta tai vaihtoehtoisesti kopiot palkkalaskelmista vastaavalta ajalta. Palkkatiedoissa tulee käydä ilmi mahdolliset palkattomat ajat sekä eritellä peruspalkkaan kuulumattomat erät, kuten lomarahat ja tulospalkkiot. Tulospalkkioiden tms. erien osalta tarvitaan lisäksi työnantajan antama selvitys ko. erien ansainta-ajasta ja niiden ansaintaperusteesta.

    Palkkatodistuspohjan löydät tarvittaessa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta (tyj.fi).

Riippuen tilanteestasi, toimita myös seuraavia tietoja

Tilanteesi Toimita seuraavaa
Irtisanominen Toimita irtisanomisilmoitus / irtisanoutumisilmoitus, jos sinut on irtisanottu tai olet irtisanoutunut itse työstäsi.
Eroraha / päättämissopimus Toimita työsuhteen päättymiseen liittyvä sopimus tai muu asiakirja, josta käy ilmi korvauksen määrä ja maksamisperusteet.
Saat työttömyysaikana muuta tuloa Toimita selvitys työttömyyden aikana saamistasi muista tuloista, kuten sosiaalietuuksista (ilmoita myös, jos olet hakenut), ansiotuloista tai työkorvauksista.
Lomautus Toimita lomautusilmoitus ja palkkalaskelma lomautuskuukaudelta.
Yritystoiminta Toimita henkilökohtainen viimeksi vahvistettu verotuspäätös, jos olet päätyön ohella harjoittanut pidempään sivutoimista yritystoimintaa. Jos yritystoimintaa on harjoitettu vasta lyhyen aikaa, arvioidaan yritystoiminnan tulot esim. kuukausikirjanpidon avulla. Kassa pyytää sinulta tällöin tarvittavat tiedot yritystoiminnan tulojen ilmoittamiseksi. Muista ilmoittaa yritystoiminnastasi myös TE-toimistoon.
Opiskelu / kurssit Toimita tutkintotodistus, jos olet valmistunut ennen työttömyyttäsi. Jos opiskelet työttömyyden aikana, ilmoita opiskelustasi kassaan hakemuksesi yhteydessä. Muista ilmoittaa työttömänä aloittamistasi opinnoista/kursseista myös TE-toimistoon.
Verotus Ansiopäivärahasta pidätetään veroa automaattisesti palkkatuloa varten olevan pidätysprosentin mukaisesti, kuitenkin vähintään 25 prosentin mukaan (verokorttia ei tarvitse erikseen toimittaa). Jos toimitat muutosverokortin etuutta varten, pidätetään vero muutosverokortin mukaisella veroprosentilla.
Palkkaturva Toimita kopio palkkaturvahakemuksesta ja palkkaturvapäätöksestä, jos olet hakenut tai saanut palkkatuloa palkkaturvan kautta.
Osa-aikatyö Toimita kalenteriviikkokohtainen työaikaselvitys palkkatodistuksen lisäksi, jos työaikasi on vaihdellut ja sinulla on useita alle 18 tuntisia työviikkoja.
Osa-aikaeläke Toimita palkkatiedot osa-aikaeläkettä edeltävältä ajalta. Toimita eläkkeen myöntö- ja mahdollinen lakkautuspäätös.
Osatyökyvyttömyyseläke Toimita palkkatiedot osatyökyvyttömyyseläkettä edeltävältä ajalta. Toimita eläkkeen myöntö- ja mahdollinen lakkautuspäätös.
Osittainen hoitovapaa Toimita palkkatiedot osittaista hoitovapaata edeltävältä ajalta. Toimita sopimus osittaisesta hoitovapaasta.
Olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan ja olet edelleen työkyvytön Toimita työnantajan laatima palkkatodistus palkatonta sairauslomaa edeltävältä ajalta vähintään 26 kalenteriviikolta (palkattomat ajat eriteltyinä). Toimita myös kopio voimassa olevasta lääkärintodistuksesta ja työkyvyttömyyseläkepäätöksestäsi, jos se on hylätty (jos hakemus on vasta vireillä, ilmoita siitä ansiopäivärahahakemuksen yhteydessä). Jos sinulla on työ- tai virkasuhde, toimita lisäksi työnantajan antama kirjallinen ilmoitus siitä, onko työnantajalla tarjota työkykysi mukaista työtä.