Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan, jos olet 

 • iältäsi 17-64 -vuotias (lomautustilanteessa ansiopäivärahaa voit saada 67 -vuotiaaksi asti)
 • täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon
 • ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ja täyttänyt työvoimapoliittiset edellytykset päivärahan saamiselle. 

Jäsenyys- ja työssäoloehto

Sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa (jäsenyysehto) ja jäsenenä ollessasi sinun tulee täyttää palkansaajan työssäoloehto. Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden aikana (tarkastelujakso). 

Työssäoloehdon täyttävää työtä on Suomessa, lähetettynä työntekijänä tai EU/ETA-maissa tai Sveitsissä tehty 

 • työ- tai virkasuhteessa tehty työ, 
 • jota on tehty vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja
 • jossa palkka on ollut vakuutuksenalaista (maksettu ennakonpidätys sekä työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut) ja työehtosopimuksen mukainen tai ellei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka on ollut vähintään 1211 euroa kuukaudessa (vuonna 2019).

Huom! Huolehdithan ettet menetä kerryttämääsi työssäoloehtoa.

Poikkeuksia työssäoloehdon kertymiseen

 • työssäoloehdon pituus on 26 viikon sijaan 52 viikkoa, jos työskentelet yrityksessä, jossa perheenjäsenesi toimii yrittäjänä mutta jossa sinulla ei ole lainkaan omistusosuutta.
 • opetusalalla työssäoloehtoa voi kerryttää työ, jota on tehty vähintään 8 tuntia kalenteriviikossa.  
 • työssäoloehtoon luetaan 60 vuotta täyttäneellä tietyin edellytyksin kalenteriviikot, jolloin henkilö on työllistymistä edistävässä palvelussa työllistämisvelvoitteen perusteella. Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat TE-toimistosta. 
 • palkkatuetusta työstä huomioidaan työssäoloehtoon vain 75 %, eli 26 viikon työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Jos palkkatukityö on järjestetty työllistämisvelvoitteen perusteella, kertyy työssäoloehtosi normaalisti 100 % mukaan. 
 • työssäoloehtoon ei lueta osasairauspäiväraha-aikaa tai aikaa, jolloin on maksettu alennettua sairausajan palkkaa. 

Työssäoloehto voi koostua useista työjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Tarkastelujaksoa voidaan kuitenkin pidentää hyväksyttävästä syystä enintään 7 vuotta. Hyväksyttäviä syitä ovat mm. 

 • sairaus, laitoshoito tai kuntoutus
 • asevelvollisuus tai siviilipalvelus
 • päätoimiset opinnot
 • lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
 • apurahakausi
 • muu näihin verrattava hyväksyttävä syy.

Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja työvoimapoliittisten edellytysten tutkiminen

Ilmoittaudu TE-toimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa ajalta, jolloin työnhaku ei ole ollut voimassa TE-toimistossa. 

Ilmoita samalla TE-toimistoon, jos työttömyyden aikana jatkat opiskelua tai sinulla on yritystoimintaa. TE-toimisto tutkii, onko kyseessä päätoiminen vai sivutoiminen opiskelu/yritystoiminta. 

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle kassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon sen jälkeen, kun työvoimapoliittiset edellytykset ansiopäivärahan saamiselle on tutkittu.