Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut

Ilmoita opiskelusta TE-toimistoon

Voit saada ansiopäivärahaa opiskelun aikana, jos olet ansiopäivärahaan oikeutettu ja kyseessä on jokin alla olevista tilanteista.

Ilmoita kaikesta opiskelustasi hyvissä ajoin työ- ja elinkeinotoimistoon (te-palvelut.fi), sillä TE-toimisto tutkii sen, oletko opiskelusi aikana oikeutettu päivärahaan.

Ilmoita opiskelusta myös päivärahahakemuksessa, sillä ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna, jos kyseessä on työllistymistä edistävä palvelu.

Sellaiset päätoimiset opinnot, joita TE-toimiston antaman päätöksen mukaan ei voida tukea työttömyysetuudella, estää ansiopäivärahan saamisen opiskelun ajalta.

Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat erilaisia palveluita, joiden tarkoituksena on tukea työllistymistä. Palveluiden ajalta maksetaan ansiopäiväraha pääosin korotettuna sekä usein myös verotonta kulukorvausta, joko 9 tai 18 euroa päivässä.

Työvoimakoulutus ja omaehtoinen opiskelu

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa (mm. yritystoimintaa suunnittelevalle tarkoitettu koulutus). Työvoimakoulutuksen ajalta maksetaan päivärahaa (pääosin korotettuna) sekä verotonta kulukorvausta.

Omaehtoinen opiskelu on päätoimista tutkintoon johtavaa opiskelua. Voit saada päivärahaa korotettuna (korotettuna enintään 200 päivältä) opintojen ajalta, jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja TE-toimisto hyväksyy koulutustarpeesi sekä arvioi opiskelun parantavan ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. TE-toimiston harkinnan mukaan voit myös suorittaa loppuun kesken olevia korkeakouluopintoja omaehtoisina opintoina. Omavastuuaika tai TE-toimiston asettama karenssi eivät estä päivärahan saamista työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun ajalta.

Lue lisää (te-palvelut.fi):

Muut työllistymistä edistävät palvelut

 • työnhakuvalmennus
 • uravalmennus
 • työ- ja koulutuskokeilu
 • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu ja
 • kuntouttava työtoiminta.

Hakeminen ja poissaolot palveluiden aikana

Sovi palveluun osallistumisesta ensin TE-toimiston kanssa. Ilmoita päivärahahakemuksessa mihin palveluun olet hakujakson aikana osallistunut.

Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun aikana poissaolopäivilläsi ei ole vaikutusta maksamisen kannalta (ilmoita kuitenkin mahdollinen sairausloma). Ilmoita poissaolopäivät ja niiden syyt muiden palvelujen osalta hakemuksesi yhteydessä, sillä poissaoloilla on vaikutusta maksamiseen. Kulukorvausta voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin olet osallistunut palveluun.

Päivärahaa ei voida maksaa poissaolon aikana, jos poissaolo johtuu jostain muusta kuin alla mainitusta syystä:

 • omasta sairaudesta (liitä hakemukseen lääkärintodistus, jos poissaolo kestää yli kolme päivää)
 • alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (päivärahaa voidaan maksaa enintään 4 päivältä)
 • työhaastattelusta tai julkisen luottamustoimen hoitamisesta.

Muuta huomioitavaa

 • Omavastuuaika ei estä päivärahan saamista palvelujen ajalta.
 • TE-toimiston asettama karenssi ja työssäolovelvoite tai alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite eivät estä päivärahan saamista minkään työllistymistä edistävän palvelun ajalta silloin, kun este on alkanut ennen palvelun alkamista tai samana päivänä kuin palvelu alkaa.
 • 60 vuotta täyttäneellä työssäoloehtoon voidaan lukea aikaa, jona henkilö on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa työllistämisvelvoitteen perusteella.
 • Kun työssäoloehto täyttyy uudelleen, päivärahan suuruus lasketaan pääsääntöisesti uudelleen ja päivärahan enimmäisaikalaskurissa olevat päivät nollataan. Omaehtoisen opiskelun ja työvoimakoulutuksen aikana päivärahan suuruutta ei kuitenkaan lasketa uudelleen eikä enimmäisaika ala alusta, vaikka työssäoloehto täyttyy. Päiväraha lasketaan uudelleen ja enimmäisaika voi alkaa alusta vasta opiskelun/koulutuksen päätyttyä.
 • Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa palveluiden väliseltä ajalta, jos ko. aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.
 • 1.1.2017 voimaan tullut rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu, joten sen ajalta ei makseta korotusosaa tai kulukorvausta. Sen ajalta on mahdollista saada päivärahaa ilman korotusosia.

Sivutoiminen opiskelu

Sivutoiminen opiskelu on sellaista opiskelua, joka ei estä sinua hakemasta ja tekemästä kokoaikatyötä. Voit saada päivärahaa samanaikaisesti sivutoimiseksi katsotun opiskelun ajalta. TE-toimisto arvioi sen, katsotaanko opiskelu sivutoimiseksi.

Lue lisää sivutoimisesta opiskelusta TE-toimiston sivuilta.

Lyhytkestoiset opinnot

Voit saada päivärahaa ilman korotusosia päätoimisten opintojen ajalta, jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja opinnot kestävät yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna enintään kuusi kuukautta sekä opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. TE-toimisto tutkii sen, katsotaanko opinnot lyhytkestoiseksi.

Lue lisää lyhytkestoisista opinnoista TE-toimiston sivuilta.

Apuraha

Apurahoja ei huomioda ansiopäivärahan määrää laskettaessa. Apurahakaudet eivät kerrytä päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, mutta ne pidentävät työssäoloehdon tarkastelujaksoa.

Yliopistoissa suoritettavat jatkotutkinto-opinnot (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) arvioidaan opiskeluna, joten TE-toimisto tutkii sen, katsotaanko opinnot pää- vai sivutoimiseksi. Jos opiskelusi katsotaan sivutoimiseksi, voit saada päivärahaa ja mahdollinen verollinen apuraha huomioidaan päivärahan sovittelussa työtulona. Sen sijaan ns. post doc-tutkijoiden ja muiden kuin jatkotutkintoon tähtäävien tutkijoiden oikeutta työttömyysetuuteen arvioidaan yritystoiminnan (omassa työssä) työllistymisen perusteella, jonka perusteella TE-toimisto antaa asiasta lausunnon.