Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut

Ilmoita opiskelusta TE-toimistoon

Voit saada ansiopäivärahaa opiskelun aikana, jos olet ansiopäivärahaan oikeutettu ja kyseessä on jokin alla olevista tilanteista.

Ilmoita kaikesta opiskelustasi hyvissä ajoin työ- ja elinkeinotoimistoon (te-palvelut.fi), sillä TE-toimisto tutkii sen, oletko opiskelusi aikana oikeutettu päivärahaan.

Ilmoita opiskelusta myös päivärahahakemuksessa, sillä ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna, jos kyseessä on työllistymistä edistävä palvelu.

Sellaiset päätoimiset opinnot, joita TE-toimiston antaman päätöksen mukaan ei voida tukea työttömyysetuudella, estää ansiopäivärahan saamisen opiskelun ajalta.

Työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat erilaisia palveluita ja koulutuksia, joiden tarkoituksena on tukea työllistymistä. Palveluiden ajalta maksetaan ansiopäiväraha pääosin korotettuna sekä usein myös verotonta kulukorvausta, joko 9 tai 18 euroa päivässä.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksena voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan. Myös yrittäjyyttä suunnitteleville järjestetään koulutuksia työvoimakoulutuksena.

Työvoimakoulutuksen ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Ansiopäiväraha maksetaan usein korotettuna ja lisäksi maksetaan verotonta kulukorvausta, joko 9 tai 18 euroa päivässä.

Katso TE-toimiston sivuilta tarjolla olevia työvoimakoulutuksia ja ota yhteys TE-toimistoon työvoimakoulutuksen suorittamisesta. TE-toimisto antaa työvoimakoulutuksesta lausunnon työttömyyskassaan.

Lue lisää ja katso tarjolla olevia työvoimakoulutuksia TE-toimiston sivuilta (te-palvelut.fi):

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu on päätoimista tutkintoon johtavaa opiskelua.

Voit saada ansiopäivärahaa omaehtoisten opintojen ajalta enintään 200 päivältä, jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja aloitat uuden tutkintoon johtavan opiskelun tai suoritat loppuun kesken olevia korkeakouluopintoja. Ansiopäiväraha maksetaan omaehtoisten opintojen ajalta korotettuna.

Ansiopäivärahan saaminen omaehtoisten opintojen ajalta edellyttää aina TE-toimiston hyväksyntää ja sitä, että TE-toimisto on arvioinut suunniteltujen opintojen parantavan työllistymismahdollisuuksiasi.

Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, ota ensin yhteys TE-toimistoon, joka arvioi koulutustarpeesi ja antaa lausunnon työttömyyskassaan, mikäli opintojen ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa.

Lue lisää TE-toimiston sivuilta (te-palvelut.fi):

Muut työllistymistä edistävät palvelut

 • työnhakuvalmennus
 • uravalmennus
 • työ- ja koulutuskokeilu
 • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu ja
 • kuntouttava työtoiminta.

Hakeminen ja poissaolot palveluiden aikana

Sovi työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta ensin TE-toimiston kanssa.

Ilmoita päivärahahakemuksessa mihin palveluun olet hakujakson aikana osallistunut.

Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun aikana poissaolopäivilläsi ei ole vaikutusta maksamisen kannalta (ilmoita kuitenkin mahdollinen sairausloma).

Ilmoita poissaolopäivät ja niiden syyt muiden palvelujen osalta hakemuksesi yhteydessä, sillä poissaoloilla on vaikutusta maksamiseen. Kulukorvausta voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin olet osallistunut palveluun.

Päivärahaa ei voida maksaa poissaolon aikana, jos poissaolo johtuu jostain muusta kuin alla mainitusta syystä:

 • omasta sairaudesta (liitä hakemukseen lääkärintodistus, jos poissaolo kestää yli kolme päivää)
 • alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (päivärahaa voidaan maksaa enintään 4 päivältä)
 • työhaastattelusta tai julkisen luottamustoimen hoitamisesta.

Muuta huomioitavaa

 • Omavastuuaika ei estä päivärahan saamista palvelujen ajalta.
 • TE-toimiston asettama karenssi ja työssäolovelvoite tai alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite eivät estä päivärahan saamista minkään työllistymistä edistävän palvelun ajalta silloin, kun este on alkanut ennen palvelun alkamista tai samana päivänä kuin palvelu alkaa.
 • 60 vuotta täyttäneellä työssäoloehtoon voidaan lukea aikaa, jona henkilö on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa työllistämisvelvoitteen perusteella.
 • Kun työssäoloehto täyttyy uudelleen, päivärahan suuruus lasketaan pääsääntöisesti uudelleen ja päivärahan enimmäisaikalaskurissa olevat päivät nollataan. Omaehtoisen opiskelun ja työvoimakoulutuksen aikana päivärahan suuruutta ei kuitenkaan lasketa uudelleen eikä enimmäisaika ala alusta, vaikka työssäoloehto täyttyy. Päiväraha lasketaan uudelleen ja enimmäisaika voi alkaa alusta vasta opiskelun/koulutuksen päätyttyä.
 • Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa palveluiden väliseltä ajalta, jos ko. aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.
 • 1.1.2017 voimaan tullut rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu, joten sen ajalta ei makseta korotusosaa tai kulukorvausta. Sen ajalta on mahdollista saada päivärahaa ilman korotusosia.

Sivutoimisten opintojen ajalta maksetaan ansiopäivärahaa.

Sivutoiminen opiskelu on sellaista opiskelua, joka ei estä sinua hakemasta ja tekemästä kokoaikatyötä. Sivutoimista opiskelua ovat esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritetut yksittäiset kurssit.

TE-toimisto arvioi sen, katsotaanko opiskelu sivutoimiseksi vai päätoimiseksi ja antaa asiasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Päätoimiseksi katsottu opiskelu estää ansiopäivärahan maksamisen.

Jos jäät työttömäksi ja jatkat työttömänä palkkatyön ohella alkanutta opiskelua, ilmoita keskeneräisistä opinnoista TE-toimistoon siinä vaiheessa, kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi.

Ilmoita opiskelusta TE-toimistoon myös silloin, jos työttömänä suoritat yksittäisiä tai useampia opintokursseja.

Lue lisää TE-toimiston sivuilta (te-palvelut.fi):

Kun opiskelet lyhytkestoisesti enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja, voit saada ansiopäivärahaa lyhytkestoisten opintojen perusteella, jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Jos suunnittelet lyhytkestoisten opintojen suorittamista ansiopäivärahalla, ota ensin yhteys TE-toimistoon, joka antaa lausunnon työttömyyskassaan, mikäli opintojen ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa.

Lue lisää TE-toimiston sivuilta (te-palvelut.fi):

Apurahoja ei huomioda ansiopäivärahan määrää laskettaessa. Apurahakaudet eivät kerrytä päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, mutta ne pidentävät työssäoloehdon tarkastelujaksoa.

Yliopistoissa suoritettavat jatkotutkinto-opinnot (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) arvioidaan opiskeluna, joten TE-toimisto tutkii sen, katsotaanko opinnot pää- vai sivutoimiseksi. Jos opiskelusi katsotaan sivutoimiseksi, voit saada päivärahaa ja mahdollinen verollinen apuraha huomioidaan päivärahan sovittelussa työtulona.

Sen sijaan ns. post doc-tutkijoiden ja muiden kuin jatkotutkintoon tähtäävien tutkijoiden oikeutta työttömyysetuuteen arvioidaan yritystoiminnan (omassa työssä) työllistymisen perusteella, jonka perusteella TE-toimisto antaa asiasta lausunnon.