Osittainen työllistyminen

Osittain työllistyvälle päiväraha maksetaan soviteltuna

Saamasi työtulo sovitetaan yhteen ansiopäivärahan kanssa, jos saat työtuloa

Tällöin puhutaan sovitellun päivärahan maksamisesta. Se tarkoittaa sitä, että saamasi työtulo vähentää ansiopäivärahasi määrää, jos työtulo ylittää suojaosan. Työtulo huomioidaan yleensä sen hakujakson aikana, jolloin se on maksettu.

Työttömyysetuuden suojaosa on 500 euroa kuukaudessa tai 465 euroa neljän kalenteriviikon 1.6.2020–30.11.2021 alkavilla hakujaksoilla (muuna aikana suojaosa on 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän kalenteriviikon aikana). Jos työtulo kuukaudessa tai neljän kalenteriviikon aikana jää alle suojaosan, ei työtulo vaikuta ansiopäivärahaan vähentävästi.

Katso myös:

Osa-aikatyöksi katsotaan työ- tai virkasuhteessa tehty työ, jota tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Työaikaa verrataan joko työehtosopimuksen mukaiseen täyteen työaikaan tai jos työehtosopimusta ei ole, niin käytetään työaikalain mukaista työaikaa (8 h / pv ja 40 h / viikko).

Jos alan enimmäistyöaika on 40 tuntia viikossa, katsotaan osa-aikatyöksi sellainen työ, jota tehdään enintään 32 tuntia viikossa.

  1. Ilmoittaudu TE-toimistoon (te-palvelut.fi) kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi siitä päivästä lukien, josta haluat ansiopäivärahaa maksettavan. Ilmoittautumista ei saa voimaan takautuvasti. Työnhakusi on oltava voimassa, jotta voit saada ansiopäivärahaa.
  2. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistossa. Hae päivärahaa sähköisesti kassan eAsiointi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen tarvittavat liitteet. Ansiopäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan. Päivärahaa ei voida maksaa myöhästyneeltä ajalta.
  3. Käytämme etuusasian ratkaisemiseksi tulorekisterissä olevia palkkatietoja, joten sinun ei välttämättä tarvitse toimittaa erillistä palkkatodistusta. Jos tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelemiseksi, pyydämme sinulta lisätietoja.

Toimita ensimmäisen hakemuksen yhteydessä

Riippuen tilanteestasi, voimme tarvita myös muita tietoja hakemuksesi käsittelemiseksi.

  1. Ilmoita tehdyt työtunnit päivärahahakemuksessa ja toimita työn alkaessa kirjallinen työsopimus tai vastaava asiakirja hakemuksen liitteeksi.
  2. Ilmoita pidempikestoisesta osa-aikatyöstä työ- ja elinkeinotoimistoon esimerkiksi TE-toimiston verkkopalvelussa (te-palvelut.fi).
  3. Palkkatulo vaikuttaa päivärahaan yleensä sen hakujakson aikana, jolloin se on maksettu. Käytämme etuusasian ratkaisemiseksi tulorekisterissä olevia palkkatietoja. Tarvittaessa pyydämme sinulta palkkalaskelman hakemuksen liitteeksi. Lue lisää, miten työttömyyskassa käyttää tulorekisteriä.

Katso myös:

  1. Soviteltuun ansiopäivärahaan ei ole oikeutta osa-aikatyön ajalta, jos olet omasta aloitteestasi tai yhdessä sopimalla työnantajan kanssa lyhentänyt työaikaasi. Voit saada soviteltua päivärahaa silloin, jos sinut on kokoaikatyöstä osa-aikaistettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuen tai otat työttömänä / lomautettuna vastaan osa-aikaisen työn.
  2. Soviteltuun ansiopäivärahaan ei ole oikeutta osa-aikatyön ajalta, jos työnantaja ei voi luotettavasti valvoa työntekijän työaikaa. Sovitellun päivärahan maksaminen on sidottu tehtyyn työaikaan, joten työnantajan tulee voida osoittaa, että työtä tehdään osa-aikaisesti kokoaikaisen työn sijaan.
  3. Soviteltua päivärahaa ei voida maksaa, jos työaika, jonka perusteella palkka maksetaan, ylittää 80 % alan enimmäistyöajasta. Työajan tarkastelussa otetaan ensin huomioon työ- tai virkasopimuksessa mainittu säännöllinen työaika ja sovittelun päivärahan maksamisessa työaikaa tarkastellaan sovittelujaksoittain joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon jaksoissa.
  4. Sovitellun ansiopäivärahan määrällä on päivärahan perusteena olevaan palkkaan sidottu enimmäismäärä. Soviteltua päivärahaa ei voida maksaa, jos tulot kuukaudessa ovat suuremmat, kuin tulot joiden perusteella ansiopäiväraha on laskettu.

Koronavirustilanteen johdosta työttömyysturvaan on tehty väliaikainen lakimuutos koskien työtulojen huomioimista 11.5.2020–30.11.2021 alkavilla hakujaksoilla. Em. aikana sovittelujakso on aina joko kuukausi tai neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa. Kaikki kuukauden tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana osittaisen työn tai yrittäjyyden perusteella maksetut palkat huomioidaan ansiopäivärahan sovittelussa, vaikka työtulo olisi maksettu sellaisena päivänä, jolta ansiopäivärahaan ei ole oikeutta.

Tavanomaisesti palkkaa ei huomioida ansiopäivärahan sovittelussa, jos se on maksettu sellaisena päivänä, jolta ansiopäivärahaan ei ole oikeutta.

Työ- tai virkasuhteesta ansaittu palkkatulo vaikuttaa kokonaisuudessaan sen hakujakson aikana, jolloin se on maksettu riippumatta siitä, miltä ajalta tulo on ansaittu.

Jos kuitenkin palkkatulo on ansaittu useammalta kuin yhdeltä kuukaudelta, jaetaan palkka vaikuttamaan maksukuukaudelle ja yhtä monelle sitä seuraavalle kuukaudelle kuin miten monelta kuukaudelta palkkaa on kerralla maksettu.

Soviteltua päivärahaa ei voida maksaa, jos työaika, jonka perusteella palkka maksetaan, ylittää 80 % alan enimmäistyöajasta.

Ensin tarkastetaan työ- tai virkasopimuksessa mainittu säännöllinen työaika. Tämän jälkeen työaikaa tarkastellaan sovittelujaksoittain joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon jaksoissa, kun soviteltua päivärahaa maksetaan osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai satunnaisen keikkatyön osalta.

Tehty työaika ja palkka huomioidaan palkan maksuajankohdan perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, jos työ on esimerkiksi tehty tammikuussa 2021, mutta palkka maksetaan helmikuussa 2021, huomioidaan työaika ja myös palkka vasta helmikuun etuusoikeutta tutkittaessa.

Arvioi työtulon vaikutus päivärahaasi laskurilla (tyj.fi).

Viisi laskentasääntöä sovitellun päivärahan maksamiselle:

1. Pääsääntö on se, että puolet yli suojaosan ylittävästä tulosta vähentää päivärahasi määrää.

2. Sovitellun ansiopäivärahan määrällä on päivärahan perusteena olevaan palkkaan sidottu enimmäismäärä. Se tarkoittaa sitä, että soviteltu päiväraha yhdessä työtulon kanssa voi olla enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen (päivärahan perusteena olevan palkan suuruuden näet ensimmäisestä ansiopäivärahapäätöksestäsi). Enimmäismäärää laskettaessa työtulo huomioidaan täysimääräisenä ilman suojaosan vähentämistä.

3. Jos sovitellun päivärahan ja työtulon yhteissumma ylittää päivärahasi perustepalkan, ei päivärahaa jää tältä hakujaksolta maksettavaksi.

4. Soviteltua päivärahaa maksetaan aina vähintään niin paljon kuin sinulla olisi oikeus saada peruspäivärahaa.

5. Päivärahaa ei voida kuitenkaan maksaa silloin, kun maksettava määrä olisi pienempi kuin 50 % peruspäivärahasta.

Enimmäisaikalaskuria kerryttää jokainen maksettu täysi ansiopäiväraha yhdellä päivällä. Silloin kun ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, kuluu ansiopäivärahapäivät yleensä hieman hitaammin. Soviteltua päivärahaa maksettaessa enimmäislaskuri kertyy suhteessa maksettuun määrään.

Jos saat korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, ja sinulle maksetaan päiväraha soviteltuna, kerryttää kuitenkin jokainen maksettu päivä korotetun ansio-osan enimmäisaikaa.

Osa-aikatyön aikana kerrytät uutta työssäoloehtoa, jos työskentelet vähintään 18 tuntia viikossa. Jos sinulle kertyy osa-aikatyön aikana 18 tunnin työviikkoja vähintään 26 kappaletta, on mahdollista, että päivärahasi suuruus lasketaan uudelleen.

Päivärahan suuruus voi tulla uudelleen laskettavaksi kuitenkin aikaisintaan vuoden päästä osa-aikatyön alkamisesta.