Päiväraha yritystoiminnan ajalta

Kuka on yrittäjä työttömyysturvassa?

Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä säädetään siitä, millä edellytyksillä henkilöä pidetään yrittäjänä työttömyysturvajärjestelmässä. Voit olla edelleen Lakimiesten työttömyyskassan jäsen, jos palkkatyön ohella harjoitat yritystoimintaa sivutoimisesti. Jos olet siirtynyt palkkatyöstä päätoimiseksi yrittäjäksi, sinun kannattaa harkita kassan vaihtamista yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan (yrittajakassa.fi).

Ansiopäivärahan saamiseen yritystoiminnan aikana vaikuttaa se, onko yritystoimintasi alkanut ennen työttömyyttä vai työttömyyden aikana.

Sinut katsotaan yrittäjäksi seuraavissa tapauksissa

1. Työskentelet ansiotarkoituksessa ilman työ- tai virkasuhdetta. Jos työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty, sinun katsotaan työllistyvän yrittäjänä. Esimerkiksi teet työtä laskutusyhteisöjen kautta tai teet toimeksiannon ilman omaa yritystä tai laskutusyhteisöä.

2. Sinulla on YEL- tai MYEL -vakuutus. Esimerkiksi jos toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana (ammatinharjoittaja tai liikkeenharjoittaja), toimit avoimessa yhtiössä yhtiömiehenä tai toimit kommandiittiyhtiössä vastuunalaisena yhtiömiehenä.

3. Työskentelet osakeyhtiössä,

  • jossa olet osakkaana ja jonka omistaa tasaosuuksin 2-3 henkilöä tai
  • jossa omistat yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa vähintään 50 % tai
  • jossa omistat itse vähintään 50 %.

4. Olet osakeyhtiössä johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai näitä vastaava asema), jossa omistat

  • yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa vähintään 30 % tai
  • itse vähintään 15 %.

5. Työskentelet osuuskunnassa, jossa on jäseniä enintään kuusi.

Välillinen omistus

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisen yrityksen ja yhteisön kautta tapahtuva omistaminen silloin, kun henkilö yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai hänellä on tätä vastaava määräysvalta väliyhteisössä.

Väliyhteisön kautta tapahtuvassa omistamisessa ei ole merkitystä sillä, onko henkilö väliyhteisössä johtavassa asemassa tai työskenteleekö hän siellä.

Yrittäjän perheenjäsen

Yrittäjän perheenjäsen (samassa taloudessa asuva henkilö, kuten puoliso, lapsi tai vanhempi) katsotaan yrittäjäksi silloin, jos hän työskentelee yrityksessä ja muutoinkin täyttää työttömyysturvalain mukaiset yrittäjämääritelmän edellytykset.

Yrittäjäasemassa olevan osakkaan perheenjäsen, joka ei itse omista yhtään yhtiön osaketta, on ns. ei omistava perheenjäsen, johon sovelletaan palkansaajaa koskevia säännöksiä. Ei omistavalla perheenjäsenellä työssäoloehdon pituus on 52 viikkoa (muilla palkansaajilla 26 viikkoa) ja sen tulee kertyä aikana, jolloin henkilöllä ei ole ollut omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksessä.

Katso myös: Yrittäjän perheenjäsenten työskentelyedellytys puolitettu väliaikaisesti 26 viikkoon.

Ennen työttömyyttä alkanut yritystoiminta

Kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, ilmoita samalla yritystoiminnastasi. TE-toimisto tutkii antamasi selvityksen perusteella sen, onko kyseessä päätoiminen vai sivutoiminen yritystoiminta. Päätoimiseksi katsottu yritystoiminta estää päivärahan saamisen (sivutoiminen yritystoiminta ei estä). Yleensä sellainen yritystoiminta, jota on harjoitettu kokoaikatyön ohella vähintään puoli vuotta, katsotaan sivutoimiseksi.

Päätöksen yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta tekee TE-toimisto, josta voit kysyä asiasta myös lisätietoa.

Työttömänä alkanut yritystoiminta

Yritystoiminta kestää enintään kahden viikon ajan

Jos työttömänä aloitettu yritystoiminta kestää enintään kaksi viikkoa, sinun ei tarvitse ilmoittaa siitä TE-toimistoon. Enintään kahden viikon ajan kestävään yritystoimintaan ei tehdä arviointia yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta.

Ilmoita kassaan päivärahahakemuksen yhteydessä yritystoiminnan kesto (aloittamis- ja päättymispäivä) sekä toimita selvitys tuloista sen hakujakson aikana, jolloin saat tuloa. Toimita kassaan myös toimeksiantosopimus tai muu vastaava asiakirja, jos kirjallinen asiakirja on tehty.

Yritystoiminta kestää yli kaksi viikkoa

Yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita neljän ensimmäisen kuukauden aikana toiminnan aloittamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että neljän ensimmäisen kuukauden ajan yritystoimintasi ei vaikuta päivärahaasi muutoin, kuin mahdollisten tulojen kautta. Sinulle maksetaan päiväraha soviteltuna, jos sinulla on tuloa yritystoiminnasta enemmän kuin 300 euroa kuukaudessa.

Ilmoita kassaan päivärahahakemuksen yhteydessä, jos olet aloittanut yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan (esim. perustanut toiminimen) sekä toimita selvitys tuloista sen hakujakson aikana, jolloin saat tuloa.

Ilmoita yli kahden viikon kestävän yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistoon. Yritystoiminnan alkaessa TE-toimisto antaa työttömyyskassalle tiedon yritystoiminnan alkamispäivästä ja vasta neljän kuukauden kuluttua TE-toimisto arvioi yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden. Jos toiminta katsotaan päätoimiseksi, ansiopäivärahaoikeus päättyy neljän kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Jos toiminta katsotaan sivutoimiseksi, voit edelleen saada päivärahaa. Neljän kuukauden määräaika voi alkaa uudelleen vasta työssäoloehdon uudelleen täytyttyä.