Ilmoittaudu TE-toimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Työnhakijaksi kannattaa ilmoittautua heti myös silloin, kun saat taloudellista etuutta työnantajaltasi, ettet mahdollisesti menetä oikeuttasi päivärahaan. Työnhakusi on oltava voimassa, jotta voit saada ansiopäivärahaa. Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti. 

Toimita ensimmäinen päivärahahakemus liitteineen Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan 2 viikon työttömyyden jälkeen. Jatkossa päivärahaa haetaan aina jälkikäteen joko neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Ansiopäivärahahakemuksen tulee olla kassassa viimeistään kolmen kuukauden sisällä haettavan jakson ensimmäisestä päivästä laskettuna. Ansiopäivärahaa ei ilman erityisen painavaa syytä makseta kolme kuukautta vanhemmalta ajalta. Hae päivärahaa sähköisesti kassan eAsiointi-palvelun kautta ja liitä hakemukseesi tarvittavat liitteet. 

Ensimmäiset hakemukset pyritään käsittelemään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumispäivästä laskettuna. Jatkohakemusten käsittelyaika on pääsääntöisesti 1-2 työpäivää hakemuksen saapumispäivästä laskettuna. Hakemuksen käsittelyä voi viivästyttää puutteellisesti täytetty hakemus tai puuttuvat liitteet.

Ensimmäisen hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat liitteet ovat pääsääntöisesti

 • työsopimus, nimittämiskirja tai virkamääräys
 • Työnantajan laatima palkkatodistus vähintään 26 täydeltä kalenteriviikolta työttömyyttä edeltävältä ajalta tai vaihtoehtoisesti kopiot palkkalaskelmista vastaavalta ajalta. Pelkkä viimeinen palkkalaskelma ei ole riittävä asiakirja palkkatietojen ilmoittamiseksi. Palkkatiedoissa tulee käydä ilmi mahdolliset palkattomat ajat sekä eritellä peruspalkkaan kuulumattomat erät, kuten lomarahat ja tulospalkkiot. Tulospalkkioiden tms. erien osalta tarvitaan lisäksi työnantajan antama selvitys ko. erien ansainta-ajasta ja niiden ansaintaperusteesta.
 • irtisanomisilmoitus, jos sinut on irtisanottu
 • työsuhteen päättymiseen liittyvä sopimus, jos sellainen on tehty
 • lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu
 • palkkalaskelmat lomautuskuukausilta sekä lomautuskuukausien välisiltä ajoilta, jos sinut on lomautettu
 • selvitys työttömyyden aikana saamistasi muista tuloista ja sosiaalietuuksista
 • jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa (ml. maa- ja metsätaloustoimintaa) 
  • henkilökohtainen viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen
  • jos yritystoimintaa on harjoitettu vasta lyhyen aikaa (ts. verotuspäätöksen tietoja ei ole saatavilla), arvioidaan yritystoiminnan tulot kuukausikirjanpidon avulla
  • jos yritystoimintaa harjoitetaan muun kuin yrityksen tai muun yhteisön kautta (esimerkiksi laskutusyhteisöjen kautta tapahtuva työllistyminen ja toimeksiannot, joita ei tehdä työsuhteessa), otetaan yritystoiminnasta saatu työtulo pääsääntöisesti huomioon hakujaksoa koskevalla palkkalaskelmalla.

Saatamme joutua pyytämään hakemuksen käsittelyn yhteydessä sinulta myös muita liitteitä, sillä hakemuksen käsittelemiseksi tarvittavat liitteet vaihtelevat mm. sen mukaan, oletko työtön, lomautettu vai osa-aikatyöntekijä. Jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksesi käsittelemiseksi, olemme sinuun yhteydessä ensisijaisesti sähköpostilla.