Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa yhteensä enintään:

  • 300 työttömyyspäivältä henkilölle, joka on ollut työssä yhteensä enintään kolme vuotta ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista
  • 400 työttömyyspäivältä henkilölle, joka on ollut työssä yhteensä yli kolme vuotta ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista
  • 500 työttömyyspäivältä henkilölle, jonka työssäoloehto on täyttynyt hänen täytettyään 58 vuotta ja jolla on työssäoloehdon täyttyessä työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Enimmäisaikaan luetaan myös sellaiset työttömyyspäivät, joilta henkilölle on maksettu työttömyysetuutta sellaisessa valtiossa, jossa sovelletaan sosiaaliturva-asetusta tai perusasetusta tai jonka kanssa Suomella on työttömyysturvaa koskeva sopimus.

Enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta, kun jäsen on työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisen jälkeen täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon uudelleen.

Lisäpäivät

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös enimmäisajan jälkeen niin sanottuina lisäpäivinä enintään sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona työnhakija täyttää 65 vuotta, jos hän on syntynyt:

  • vuosina 1950 - 1954 ja jos hän täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • vuosina 1955 - 1956 ja jos hän täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • vuonna 1957 tai sen jälkeen ja jos hän täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä.

Lisäpäiväoikeuden syntymiseksi edellytetään lisäksi, että henkilö on enimmäisajan täyttyessä ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Työttömyyskassa tutkii oikeuden lisäpäiviin automaattisesti sen hakemuksen käsittelyn yhteydessä, jolloin ansiopäivärahan enimmäisaika täyttyy.

Oikeus ansiopäivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta enimmäisajan täyttymisen jälkeen

  • Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan estämättä 57-59-vuotiaalle työnhakijalle, joka osallistuu TE-toimiston kanssa sovittuun kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen työllistämisvelvoitteen perusteella.
  • Ansiopäivärahaa voidaan maksaa minkä tahansa TE-toimiston kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta enimmäisajan estämättä, jos palvelu on järjestetty 60 vuotta täyttäneitä koskevan työllistymisvelvoitteen perusteella.