Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa yhteensä enintään

  • 300 työttömyyspäivältä, jos olet ollut työssä yhteensä enintään kolme vuotta ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista
  • 400 työttömyyspäivältä, jos olet ollut työssä yhteensä yli kolme vuotta ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista
  • 500 työttömyyspäivältä, jos olet täyttänyt työssäoloehdon vähintään 58 -vuotiaana ja sinulla on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Enimmäisaikaan luetaan myös EU/ETA-maassa tai Sveitsissä maksetut työttömyyspäivärahapäivät. 

Enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta, kun olet työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisen jälkeen täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon uudelleen.

Lisäpäivät

Sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan jälkeen niin sanottuina lisäpäivinä enintään sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin täytät 65 vuotta, jos olet syntynyt

  • vuosina 1950 - 1954 ja täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • vuosina 1955 - 1956 ja täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä.

Lisäpäiväoikeuden syntymiseksi edellytetään lisäksi, että sinulla on enimmäisajan täyttyessä ollut työtä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Työttömyyskassa tutkii oikeuden lisäpäiviin automaattisesti sen hakemuksen käsittelyn yhteydessä, jolloin ansiopäivärahan enimmäisaika täyttyy.

Oikeus ansiopäivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta enimmäisajan täyttymisen jälkeen

  • sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan estämättä, jos olet 57-59 -vuotias työnhakija ja osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen työllistämisvelvoitteen perusteella.
  • sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa minkä tahansa TE-toimiston kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta enimmäisajan estämättä, jos palvelu on järjestetty 60 vuotta täyttäneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella.