Päivärahan määrä

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Peruspäivärahan suuruinen perusosa (32,40 euroa / päivä vuonna 2018) on kaikille sama, kun taas ansio-osan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävästä, vähintään 26 kalenteriviikon aikana ansaitsemasta palkkatulosta. Palkkatulona ei huomioida lomarahaa, lomakorvausta, pääomatuloa, työhön perustumatonta tuloa eikä sellaisia palkkaeriä, joita ei ole ansaittu määrittelyjakson aikana. Ennen ansiopäivärahan laskemista palkasta tehdään lakisääteinen ns. TyEL-vähennys (4,48 % vuonna 2018).

Ansiopäivärahan ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta taitekohtaan (3078,00 euroa / kk vuonna 2018) asti. Jos palkka ylittää taitekohdan, ansio-osa on 20 prosenttia taitekohdan ylittävän palkan osalta.

Lapsikorotus

Ansiopäivärahaan maksetaan lapsikorotus, jos työttömyyspäivärahan saajalla on huollettavanaan alle 18 – vuotias lapsi. Vuonna 2018 lapsikorotus on 5,23 euroa yhdestä lapsesta, 7,68 euroa kahdesta lapsesta ja 9,90 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta päivässä. Lapsikorotusta haetaan päivärahahakemuksen yhteydessä ja lasten lukumäärässä tapahtuvat muutokset tulee ilmoittaa kassaan. Huollettavana lapsena pidetään hakijan kanssa samassa taloudessa asuvaa biologista ja ottolasta. Samoin huollettavana lapsena pidetään lasta, josta hakija on velvollinen maksamaan elatusapua, vaikka lapsi ei asu hakijan kanssa samassa taloudessa. Sijaisvanhemmalle tai kasvattivanhemmalle ei myönnetä lapsikorotusta. Myös hakijan kanssa samassa taloudessa asuvasta hakijan avo- tai aviopuolison lapsesta maksetaan lapsikorotus.

Korotettu ansio-osa ja kulukorvaus työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Ansiopäiväraha maksetaan korotettuna enintään 200 päivältä jäsenelle, joka osallistuu TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Palveluun osallistumisesta tulee ensin sopia TE-toimiston kanssa.

Korotettu ansio-osa on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta taitekohtaan (3078,00 euroa / kk vuonna 2018) asti. Jos palkka ylittää taitekohdan, korotettu ansio-osa on 25 prosenttia taitekohdan ylittävän palkan osalta.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

  1. työnhakuvalmennus
  2. uravalmennus
  3. työ- ja koulutuskokeilu
  4. työvoimakoulutus
  5. omaehtoinen opiskelu
  6. maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu ja
  7. kuntouttava työtoiminta.

Kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvaukseksi. Kulukorvaus on verotonta tuloa ja sitä maksetaan 9 euroa päivässä. Kulukorvausta maksetaan korotettuna 18 euroa päivässä, jos henkilö osallistuu työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettävään palveluun tai henkilö osallistuu työssäkäyntialueellaan kotikuntansa ulkopuolella järjestettävään palveluun ja hänelle aiheutuu palveluun osallistumisesta todistettavia majoituskustannuksia. Työttömyyskassalle tulee tällöin toimittaa majoituskustannuksista luotettava selvitys korotetun kulukorvauksen maksamista varten.

Omaehtoisia opintoja lukuun ottamatta työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalla työnhakijalla on lähtökohtaisesti oikeus kulukorvaukseen. Työttömyyskassan maksaman kulukorvauksen saaminen edellyttää aina sitä, että työnhakija saa ansiopäivärahaa. 

Voit laskea suuntaa-antavan arvion ansiopäivärahastasi päivärahalaskurin avulla.