Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Peruspäivärahan suuruinen perusosa (32,40 euroa / päivä vuonna 2019) on kaikille sama, kun taas ansio-osan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävästä, vähintään 26 kalenteriviikon aikana ansaitusta palkkatulosta. Palkkatulona ei huomioida lomarahaa, lomakorvausta, pääomatuloa, työhön perustumatonta tuloa eikä sellaisia palkkaeriä, joita ei ole ansaittu määrittelyjakson aikana. Ennen ansiopäivärahan laskemista palkasta tehdään lakisääteinen ns. TyEL-vähennys (4,24 % vuonna 2019).

Ansiopäivärahan ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta taitekohtaan (3078,00 euroa / kk vuonna 2019) asti. Jos palkka ylittää taitekohdan, ansio-osa on 20 prosenttia taitekohdan ylittävän palkan osalta.

Voit laskea suuntaa-antavan arvion ansiopäivärahastasi päivärahalaskurin avulla.

Lapsikorotus

Ansiopäivärahaan maksetaan lapsikorotus, jos sinulla on huollettavana alle 18-vuotias lapsi. Vuonna 2019 lapsikorotus on 5,23 euroa yhdestä lapsesta, 7,68 euroa kahdesta lapsesta ja 9,90 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta päivässä. Hae lapsikorotusta päivärahahakemuksen yhteydessä ja ilmoita lasten lukumäärässä tapahtuvat muutokset kassaan hakemuksen yhteydessä. Huollettavana lapsena pidetään hakijan kanssa samassa taloudessa asuvaa biologista-lasta ja ottolasta. Samoin huollettavana lapsena pidetään lasta, josta hakija on velvollinen maksamaan elatusapua, vaikka lapsi ei asu hakijan kanssa samassa taloudessa. Sijaisvanhemmalle tai kasvattivanhemmalle ei myönnetä lapsikorotusta. Myös hakijan kanssa samassa taloudessa asuvasta hakijan avo- tai aviopuolison lapsesta maksetaan lapsikorotus.

Korotettu ansio-osa ja kulukorvaus työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Ansiopäivärahaa maksetaan korotettuna enintään 200 päivältä, jos osallistut TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Palveluun osallistumisesta tulee ensin sopia TE-toimiston kanssa.

Korotettu ansio-osa on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta taitekohtaan (3078,00 euroa / kk vuonna 2019) asti. Jos palkka ylittää taitekohdan, korotettu ansio-osa on 25 prosenttia taitekohdan ylittävän palkan osalta.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • työ- ja koulutuskokeilu
  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu ja
  • kuntouttava työtoiminta.

Kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta (ei koske omaehtoista opiskelua) matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvaukseksi. Kulukorvauksen maksaminen edellyttää aina, että saat myös ansiopäivärahaa. Kulukorvaus on verotonta tuloa ja sitä maksetaan 9 euroa päivässä. Kulukorvausta maksetaan korotettuna 18 euroa päivässä (ei koske kuntouttavaa työtoimintaa), jos osallistut työssäkäyntialueesi ulkopuolella järjestettävään palveluun tai jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueellasi, mutta kotikuntasi ulkopuolella ja sinulle aiheutuu palveluun osallistumisesta todistettavia majoituskustannuksia. Toimita tällöin työttömyyskassaan majoituskustannuksista luotettava selvitys korotetun kulukorvauksen maksamista varten.