5 päivän mittainen omavastuuaika 

Ansiopäivärahaa maksetaan kaikille vasta viiden arkipäivän mittaisen omavastuuajan jälkeen. Omavastuuajan laskeminen aloitetaan siitä, kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Omavastuuajan tulee täyttyä enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaikaa ei kulu ajalta, jolloin sinulle ei makseta päivärahaa esim. TE-toimiston asettaman karenssin tai taloudellisen etuuden jaksotuksen takia. 

Omavastuuaika otetaan, kun täytät työssäoloehdon ja ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta. Omavastuuaikaa ei oteta, vaikka täytät työssäoloehdon, jos uusi ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja sinulta on tällöin otettu omavastuuaika (verrataan edelliseen ensimmäiseen maksettuun päivään).

Jos sinulla on työpäiviä esim. osa-aikatyöstä johtuen sinä aikana, kun omavastuuaika otetaan, lasketaan omavastuuajan kuluminen tehtyjen tuntien ja enimmäistyöajan (kokoaikaisen työntekijän täysi työaika) erotuksesta. Omavastuuaika täyttyy tällöin, kun olet työttömänä viittä työpäivää vastaavan ajan. 

Sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa omavastuun ajalta, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus

Työnantaja saattaa työsuhteen päättyessä maksaa työntekijälle vapaaehtoisesti etuutta, jonka maksamiseen työnantajalla ei lain tai työehtosopimuksen mukaan olisi velvollisuutta. Työsuhteen päättymiseen liittyvä, työnantajalta saatu taloudellinen etuus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan ajalta, jolle tällainen taloudellinen etuus jaksotetaan. Taloudellinen etuus voi olla esimerkiksi ns. kultainen kädenpuristus, tukipaketti, eroraha, kertakorvaus tai muu vastaava. Taloudellisena etuutena voi tulla kysymykseen myös palkankorotus, lisä, palkkio, bonus tai muu vastaava erä, jos se liittyy työsuhteen päättymiseen eikä sen katsota olevan korvausta tehdystä työstä. Taloudellinen etuus voi olla myös työntekijälle luovutettu esine tai omaisuus.

Taloudellisena etuutena ei jaksoteta työnantajan järjestämää tai hankkimaa koulutusta. Jos työnantaja maksaa työntekijälle rahaa, jolla työntekijä voi itse hankkia koulutusta, kyse on jaksotettavasta etuudesta.

Työsopimuksen osapuolet voivat sopia työsuhteen päättymisen jälkeisestä kilpailukiellosta ja siihen mahdollisesti liittyvästä korvauksesta. Pääsääntöisesti kilpailukieltosopimuksen perusteella maksettava korvaus ei ole jaksotettavaa etuutta.

Ratkaisevaa taloudellisen etuuden jaksotusta harkittaessa ei ole etuuden nimike vaan sen todellinen luonne. Jos etuus liittyy työsuhteen päättymiseen (ts. sitä ei olisi maksettu, jos työsuhde olisi jatkunut) eikä se ole korvausta tehdystä työstä, se yleensä jaksotetaan. Taloudellisen etuuden jaksottaminen siirtää päivärahan maksamisen alkamista eteenpäin.

Taloudellisen etuuden jaksotusaikana työnhaku kannattaa pitää voimassa TE-toimistossa ilman pidempiä katkoksia, sillä voit menettää päivärahaoikeuden, jos olet ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta.

Irtisanomisajan palkka tai sitä vastaava korvaus

Oikeus irtisanomisajan palkkaan estää ansiopäivärahan saamisen. Irtisanomisajan palkkaa on se palkka, jonka työnantaja on lain, työ- tai virkaehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella velvollinen suorittamaan työntekijälle silloin, kun työsopimus irtisanotaan. Jos työntekijä luopuu hänelle kuuluvasta irtisanomisajan palkasta, ei hänellä pääsääntöisesti ole oikeutta ansiopäivärahaan em. irtisanomisajalta.

TE-toimiston asettamat työvoimapoliittiset rajoitukset

Voit menettää ansiopäivärahaoikeuden määräaikaisesti, jos TE-toimisto on asettanut sinulle ns. karenssin (korvaukseton määräaika). Karenssin pituus vaihtelee 15 päivästä 90 päivään sen perusteesta riippuen. Yleisin syy karenssille on työstä eroaminen ilman pätevää syytä, jolloin karenssin pituus on 90 päivää. 

Jos olet saanut useamman karenssin tietyn ajanjakson aikana, TE-toimisto voi asettaa sinulle työssäolovelvoitteen, mikä tarkoittaa ansiopäivärahaoikeuden menettämistä toistaiseksi. Ansiopäivärahaoikeus palautuu vasta, kun olet ollut vähintään 12 kalenteriviikkoa esim. työssäoloehtoon luettavassa työssä tai työllistymistä edistävissä palveluissa

Lisätietoa karensseista ja työssäolovelvoitteesta saat TE-toimistosta

Työmarkkinoilla olon esteet

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta silloin, kun olet

  • ase- tai siviilipalveluksessa
  • suoritat vankeusrangaistusta
  • olet sairaalahoidossa tai muussa vastaavassa laitoshoidossa
  • olet estynyt olemasta työmarkkinoilla muun näihin rinnastettavan syyn takia.

Estävät sosiaalietuudet

Tietyt lakisääteiset sosiaalietuudet estävät ansiopäivärahan maksamisen siltä ajalta, kun saat etuutta. Katso lista estävistä etuuksista täältä