Sosiaalietuudet

Ilmoita haetut ja saadut sosiaalietuudet kassaan

Sosiaalietuuden vaikutus päivärahaoikeuteen voi olla joko estävä, vähentävä taikka täysin vaikutukseton. Kaikki haetut ja saadut sosiaalietuudet tulee kuitenkin ilmoittaa kassaan, jotta voidaan tutkia, vaikuttaako etuus maksamiseen. Alla olevat luettelot eivät ole tyhjentäviä.

Estävät etuudet

 • vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke
 • yksilöllinen varhaiseläke
 • työttömyyseläke
 • työuraeläke
 • eläketuki (1.6.2017 lukien)
 • määräaikainen täysi työkyvyttömyyseläke, joka maksetaan kuntoutustukena
 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainraha
 • erityishoitoraha
 • sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha
 • luopumistukikuntoutusraha ja ansionmenetyskorvaus tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella.

Vähentävät etuudet

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • vanhuuseläke, jota ei ole myönnetty täysien palvelusvuosien perusteella
 • työnantajan järjestämä lisäeläke
 • luopumiseläke
 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmavakuutuslain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)
 • kansaneläkelain 12 §:n 4 momentin perusteella myönnetty eläke (pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön)
 • toisesta valtiosta saatu etuus työkyvyttömyyden perustella
 • opintotuki
 • lasten kotihoidon tuki (hoitoraha ja hoitolisä)
 • joustava hoitoraha
 • osittainen hoitoraha
 • sopeutumisraha.

Vaikutuksettomat etuudet

 • perhe-eläkkeet
 • henkilön itselleen ottama vapaaehtoinen eläke
 • lapsilisä
 • asumistuki
 • toimeentulotuki
 • vammaisetuuksista annetun lain mukainen eläkettä saavan hoitotuki
 • vammaistuki
 • työtapaturma- ja ammattitautilain ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen sekä sotilasvammalain mukaiset kustannusten korvaukset
 • sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • sotilasavustuslain mukainen sotilasavustus
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • liikkuvuusavustuksena maksettava työttömyysetuus.