Takaisinperintä

Liikaa tai aiheettomasti maksettu etuus

Jos olet saanut työttömyyskassasta liikaa tai aiheettomasti ansiopäivärahaa tai muuta etuutta, peritään liikaa maksettu etuus takaisin.

Ennen liikamaksun perintää työttömyyskassa kuulee etuuden saajaa, jolloin voit antaa oman selvityksesi asiasta. Tietyissä tilanteissa tarvitsemme myös suostumuksesi virheellisen etuuspäätöksen poistamiselle, ennen takaisinperinnän jatkamista.

Luopuminen tai kohtuullistaminen

Liikaa maksettu etuus peritään pääsääntöisesti kokonaan takaisin.

Takaisinperinnästä voidaan kuitenkin luopua lainmukaisella perusteella joko kokonaan tai osittain, jos luopuminen katsotaan kohtuulliseksi eikä se ole johtunut etuuden saajan vilpillisestä menettelystä tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen.

Luopuminen kohtuullisuuden perusteella joko kokonaan tai osittain tehdään aina etuuden saajan antaman selvityksen perusteella perheen sosiaalisista ja taloudellisista olosuhteista.

Jos kyseessä on takautuvasti myönnetty sosiaalietuus tai eläke, voidaan liikamaksu kuitata tietyissä tilanteissa suoraan Kelan tai eläkelaitoksen myöntämästä etuudesta.

Ilmoita olosuhteiden muutoksista

Ilmoita työttömyyskassaan niistä olosuhteiden muutoksista, joilla voi olla vaikutusta saamasi etuuden määrään tai oikeuteen saada etuutta. Ansiopäivärahan hakijalla ilmoitettavia asioita ovat esimerkiksi työn, yritystoiminnan tai opiskelun aloittaminen, saadut työtulot sekä sosiaalietuuksien ja eläkkeen hakeminen tai saaminen.

Olosuhteiden muutokset kannattaa ilmoittaa etuushakemuksen yhteydessä, ettei etuutta ehditä maksaa liikaa.

Vilpillinen menettely voi johtaa huomautukseen, varoitukseen tai kassan jäsenyydestä erottamiseen. Lisäksi kassan on tehtävä tietyissä tilanteissa tutkintapyyntö poliisille.

Liikamaksun syynä voi olla

  • takautuvasti myönnetty sosiaalietuus tai eläke,
  • työ- ja elinkeinotoimiston takautuvasti antama karenssi -lausunto,
  • etuuden saajan tahaton tai tahallinen menettely ilmoittamatta jätetystä tulosta tai työssäolosta taikka
  • työttömyyskassan käsittelyssä tapahtunut virhe.