Työ tai työnhaku ulkomailla

Ulkomailta Suomeen

Ulkomailla työskentelyn jälkeen kuulut asuinmaasi työttömyysturvan piiriin. Poikkeuksena paikalta palkattu Suomen kansalainen, joka on välittömästi ennen työn alkamista kuulunut Suomen asumisperusteiseen sosiaali- ja työttömyysturvajärjestelmään.

Asuinmaaksi katsotaan EU/ETA-maiden tai Sveitsin kohdalla se maa, jossa sinun katsotaan asuvan vakinaisesti. Asuinpaikan määritteleminen tapahtuu EU-lainsäädännön perusteella. Lyhyen määräaikaisen työsuhteen kohdalla voidaan katsoa asuinvaltion pysyvän samana työskentelyn ajan. Asuinpaikkaa määriteltäessä otetaan oleskelun keston lisäksi huomioon myös muut tekijät, kuten perhesiteet ja asumistilanne.

Muiden kuin EU/ETA-maiden tai Sveitsiin kohdalla (kolmannet maat) Suomessa asuminen tarkastellaan Kelan antaman asumista koskevan päätöksen perusteella.

Tehty työ ja vakuutettuna oloaika voidaan huomioida työssäoloehtoon Suomessa U1-lomakkeen avulla. Lomaketta tarvitaan, kun palaat Suomeen EU/ETA-maassa tai Sveitsissä työskentelyn jälkeen, etkä ole vielä Suomessa täyttänyt palkansaajan 26 viikon työssäoloehtoa.

Saat U1-lomakkeen pyynnöstä työskentelymaan työvoimaviranomaiselta. Pyydä U1-lomake työskentelymaan viranomaisilta hyvissä ajoin, jos tiedät, että tarvitset sitä Suomessa. Jos et saa U1-lomaketta, kassa pyytää sen viran puolesta työskentelymaan viranomaiselta, mikä voi hidastaa hakemuksesi käsittelyä. Voit tarvita U1-lomakketta myös silloin, jos haet työttömyysetuuksia jostain muusta EU/ETA-maasta kuin Suomesta. Lakimiesten työttömyyskassa tekee tällöin jäsenilleen pyynnöstä U1-lomakkeen.

Työssäolosi toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan lukea paluusi jälkeen hyväksesi työssäoloehtoon yleensä vasta, kun olet työskennellyt Suomessa vähintään 4 viikkoa. Jos työttömyyskassan jäsenyys Suomessa ei ole ollut voimassa ulkomailla työskentelysi aikana, sinun tulee liittyä kassan jäseneksi Suomessa viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun työttömyysvakuutus edellisessä maassa on päättynyt (myös työttömänä voit liittyä).

Vähintään 4 viikon työskentelyä Suomessa ei kuitenkaan edellytetä, jos olet työskentelysi aikana asunut edelleen Suomessa ja jäänyt kokonaan työttömäksi tai jos olet pohjoismainen paluumuuttaja tai työskennellyt lähetettynä työntekijänä.

Olet pohjoismainen paluumuuttaja, jos viimeisin työ sinulla on ollut Pohjoismaissa ja olet asunut tai saanut työttömyysetuutta Suomesta viimeisen 5 vuoden aikana. Pohjoismaisella paluumuuttajalla on myös kuukauden sijasta kahdeksan viikkoa aikaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi Suomessa.

Olet rajatyöntekijä, jos työskentelet muussa kuin asuinvaltiossa ja palaat vähintään kerran viikossa asuinvaltioon. Kokonaan työttömälle rajatyöntekijälle työttömyyskorvauksen maksaa asuinvaltio, kun taas osittain työllistyvälle ja lomautetulle työttömyyskorvauksen maksaa työntekomaa.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan joko Suomen tai EU/ETA-maan tai Sveitsin palkkojen perusteella:

 • Jos edellytetään 4 viikon työskentely Suomessa, niin päivärahan suuruus lasketaan vähintään 4 viikon Suomessa tehdyn työn palkkojen perusteella.
 • Jos ei edellytetä 4 viikon työskentelyä Suomessa, lasketaan päivärahan suuruus EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehdyn työn palkkojen perusteella.
 • Pohjoismaiselle paluumuuttajalle päivärahan suuruus lasketaan viimeksi Suomessa tehdystä työstä. Toisin sanoen kyseessä voi olla työ, jonka olet tehnyt ennen Pohjoismaassa työskentelyä.

Kolmannessa maassa paikalta palkattuna tehty työ ei yleensä kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa, joten työtä ei voida ottaa huomioon päivärahan suuruutta laskettaessa. Poikkeuksena Suomen edustuston palveluksessa työskentelevä paikalta palkattu Suomen kansalainen, joka on kuulunut välittömästi ennen työn alkamista Suomen asumisperusteiseen sosiaali- ja työttömyysturvaan.

Sinulla voi olla oikeus päivärahaan Suomessa kolmannesta maasta palatessasi, jos olet pitänyt kassajäsenyyden voimassa ja

 • kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvan piiriin (asut Suomessa) ja
 • kolmannessa maassa olosi aikana et ole ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta ja
 • olet täyttänyt työssäoloehdon Suomessa työnhakijaksi ilmoittautumista edeltävän 28 kuukauden tarkastelujakson aikana tai
 • olet juuri ennen kolmanteen maahan lähtöäsi saanut päivärahaa Lakimiesten työttömyyskassalta, eikä päivärahan enimmäisaika ole sinulla täyttynyt.

Olet lähetetty työntekijä, jos menet töihin ulkomaille Suomessa toimivan työnantajan lähettämänä ja kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Suomalainen työnantaja suorittaa vakuutuspalkasta vakuutusmaksut Suomeen, joten työ on verrattavissa Suomessa tehtyyn työhön. Lähetetyllä työntekijällä työssäoloehto kertyy normaalisti ja päivärahan suuruus lasketaan vakuutuspalkan perusteella, eli siitä palkasta, josta työnantaja on suorittanut lakisääteiset vakuutusmaksut Suomeen.

Työskentely kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa ei yleensä täytä palkansaajan työssäoloehtoa, lukuun ottamatta työtä esimerkiksi YK:n rauhanturvaajana. Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan kuitenkin pidentää ajalta, jolloin olet työskennellyt sellaisessa kansainvälisessä järjestössä, jonka toimintaan Suomi osallistuu. Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi YK ja sen alajärjestöt, EU, OECD, GATT, Maailmanpankki, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden Neuvosto. Työskentely Kansainvälisessä Punaisessa Ristissä ei kuitenkaan pidennä tarkastelujaksoa.

Jos työskentelet kansainvälisessä järjestössä, jota ei voida lukea palkansaajan työssäoloehtoon, pidä kassan jäsenyys voimassa koko työskentelyn ajan, jotta et menetä aiemmin kerättyä työssäoloehtoa. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta ja päiväraha määritellään Suomessa ennen järjestössä työskentelyä tehdystä työstä, jos se mahtuu tarkastelujakson sisään.

Työttömänä voit vapaasti matkustaa ja oleilla ulkomailla, mutta päivärahaa saadaksesi työnhaun tulee olla voimassa TE-toimistossa ja siihen liittyviä velvoitteita tulee noudattaa sekä sinun tulee edelleen asua vakinaisesti Suomessa.

Työnhaku ulkomailla

Voit lähteä työnhakuun EU/ETA-maahan tai Sveitsiin ja saada ansiopäivärahaa Suomesta enintään 3 kuukauden ajalta, jos täytät edellytykset päivärahan saamiselle ja

 • olet kokonaan työtön (lomautettuna ei voi lähteä työnhakuun) ja
 • olet työtön työnhakija TE-toimistossa (ja ollut työnhakijana vähintään 4 viikkoa ennen työnhakumatkalle lähtöä - TE-toimiston luvalla myös lyhyempi aika mahdollinen) ja
 • ilmoitat lähdöstäsi TE-toimistolle hyvissä ajoin sekä pyydät työttömyyskassalta U2-lomakkeen ennen matkalle lähtöä sekä
 • ilmoittaudut kohdemaassa 7 päivän kuluessa työvoimaviranomaisille ja noudatat työnhakuun liittyviä velvoitteita.

Ennen lähtöä

TE-toimisto ilmoittaa ensin työttömyyskassalle lausunnolla työnhakuun lähdöstäsi. Pyydä hyvissä ajoin työttömyyskassalta U2-lomake, joka sinun tulee ottaa mukaan työnhakumatkalle. Pyyntöä tehtäessä, ilmoita työttömyyskassalle kohdemaa ja matkustuspäivä sekä osoite kohdemassa (jos tiedossa). Työttömyyskassa voi tehdä U2-lomakkeen aikaisintaan TE-toimiston lausunnon saavuttua.

Kohdemaassa

Sinun tulee esittää U2-lomake kohdemaan työvoimaviranomaiselle samalla kun rekisteröidyt työnhakijaksi. Sinun tulee rekisteröityä kohdemaassa työnhakijaksi viimeistään seitsemän päivän kuluessa lähdöstä, jotta päivärahaa voidaan maksaa katkotta lähtöpäivän ja ilmoittautumispäivän väliseltä ajalta. Jos rekisteröidyt myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluessa, päiväraha voidaan myöntää vasta rekisteröitymispäivästä lukien.

Paluu Suomeen

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös 3 kuukauden työnhakuajan jälkeen, jos ilmoittaudut työnhakijaksi Suomessa 3 kuukauden kuluessa lähdöstäsi. Jos ilmoittautuminen myöhästyy, voidaan päivärahaa maksaa vasta sen jälkeen, kun olet ollut Suomessa työssä tai TE-toimiston järjestämässä koulutuksessa neljä viikkoa.