Työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat työllistymistä edistäviä palveluita, joiden tarkoitus on tukea työllistymistä.

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat:

 • työnhakuvalmennus
 • uravalmennus
 • työ- ja koulutuskokeilu
 • työvoimakoulutus
 • omaehtoinen opiskelu
 • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu ja
 • kuntouttava työtoiminta

Palveluun osallistumisesta sinun tulee ensin sopia TE-toimiston kanssa ja palvelun aikana tulee työnhaku pitää voimassa. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon osallistumisestasi työllistymistä edistävään palveluun, jossa kerrotaan mihin palveluun osallistut, sen kesto sekä oikeutesi korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen. 

Päivärahan määrä 

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan samaa ansiopäivärahaa kuin saisit työttömänä työnhakijana. Palvelun ajalta voidaan kuitenkin maksaa ansio-osa korotettuna enintään 200 päivältä, jos palvelusta on sovittu TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Lisäksi muiden kuin omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan verotonta kulukorvausta, jonka suuruus on 9 euroa päivässä. Kulukorvausta maksetaan korotettuna 18 euroa päivässä, jos osallistut työssäkäyntialueesi ulkopuolella järjestettävään palveluun. Sinulla on oikeus korotettuun kulukorvaukseen (18 euroa päivässä) myös silloin, jos osallistut työssäkäyntialueella kotikuntasi ulkopuolella järjestettävään palveluun ja sinulle aiheutuu palveluun osallistumisesta todistettavia majoituskustannuksia. Toimita tällöin kassalle majoituskustannuksista luotettava selvitys korotetun kulukorvauksen maksamista varten. 

Hakeminen 

Merkitse hakemukseen palveluun osallistumispäivät ja ilmoita osallistumispäiville sen palvelun nimi, johon osallistut. Jos olet poissa palvelusta (työnhakuvalmennus, uravalmennus, työ- tai koulutuskokeilu tai kuntouttava työtoiminta), ilmoita myös poissaolopäivät ja niiden syy hakemuksessa. Tieto poissaolopäivistä tarvitaan, koska kulukorvausta voidaan maksaa ainoastaan niiltä päiviltä, jolloin olet osallistunut palveluun. Jos poissaolosi johtuu omasta sairaudesta (liitä hakemukseen lääkärintodistus, jos poissaolo kestää yli kolme päivää), enintään neljä työpäivää alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, työhaastattelusta tai julkisen luottamustoimen hoitamisesta, voidaan ansiopäiväraha maksaa poissaolopäiviltä ilman kulukorvausta. Muiden kuin em. poissaolojen takia, ansiopäivärahaa ei voida maksaa lainkaan poissaolopäiviltä. 

Sinulle voidaan maksaa päivärahaa omaehtoisen opiskelun, maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelun ja työvoimakoulutuksen ajalta myös poissaolopäiviltä. Ilmoita näiden palveluiden osalta hakemuksessa kuitenkin mahdolliset loma-ajat ja oma sairaus. 

Muuta huomioitavaa:

 • Omavastuuaika ei estä ansiopäivärahan saamista palvelujen ajalta.
 • Alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite, korvaukseton määräaika (karenssi) tai työssäolovelvoite eivät estä ansiopäivärahan saamista minkään työllistymistä edistävän palvelun ajalta silloin, kun este on alkanut ennen palvelun alkamista tai samana päivänä kuin palvelu alkaa.  
 • 60 vuotta täyttäneellä työssäoloehtoon voidaan lukea aikaa, jona henkilö on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa työllistämisvelvoitteen perusteella. 
 • Kun työssäoloehto täyttyy uudelleen, päivärahan suuruus lasketaan pääsääntöisesti uudelleen ja ansiopäivärahan enimmäisaikalaskurissa olevat päivät nollataan. Omaehtoisen opiskelun ja työvoimakoulutuksen aikana päivärahan suuruutta ei kuitenkaan lasketa uudelleen eikä enimmäisaika ala alusta, vaikka työssäoloehto täyttyy. Päiväraha lasketaan uudelleen ja enimmäisaika voi alkaa alusta vasta opiskelun/koulutuksen päätyttyä.
 • Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa palveluiden väliseltä ajalta, jos ko. aika on enintään seitsemän kalenteripäivää. 
 • Korotettua kulukorvausta ei voida maksaa kuntouttavan työtoiminnan ajalta.
 • 1.1.2017 voimaan tullut rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu, joten sen ajalta ei makseta korotusosaa tai kulukorvausta. Sen ajalta on mahdollista saada ansiopäivärahaa.