Kun olet työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisen jälkeen täyttänyt 26 viikon palkansaajan työssäoloehdon uudelleen, päivärahakauden enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta ja ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan uudelleen. Ansiopäivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen silloin, jos se on tehty edellisen päivärahakauden alkaessa ja ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen päivärahakauden alkamisesta tai jos kyseessä on jokin alla mainittu poikkeustilanne. 

Jos täytät työssäoloehdon uudelleen ennen kuin ansiopäivärahan enimmäisaika on sinulla täyttynyt, on uusi täysi päiväraha vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta ansiopäivärahastasi. Vertailu tehdään ansiopäivärahaan, jossa ei ole mukana lapsikorotuksia tai korotettua ansio-osaa.

Yli 58-vuotiaat ja velvoitetyössä olevat (koskee 57 vuotta täyttäneitä) 

  • Ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen silloin, jos olet täyttänyt työssäoloehdon ollessasi vähintään 58-vuotias ja uusien tulojesi perusteella laskettu palkka ei ole aiemmin laskettua palkkaa suurempi.
  • Näin toimitaan myös silloin, kun sinut on työllistetty 57 vuotta täyttäneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella (velvoitetyö) ja täytät työssäoloehdon sen perusteella. 

Molemmat suojasäännöt edellyttävät, että päivärahaa on aiemmin maksettu vähintään yhdeltä päivältä. Säännöstä ei siis voida soveltaa, jos ansiopäivärahaa ei aiemmin ole maksettu esim. taloudellisen etuuden jaksotuksen vuoksi.

Työllistymistä edistävät palvelut 

  • Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen työvoimakoulutuksen tai omaehtoisten opintojen aikana, ansiopäivärahan tasoa ei määritellä uudelleen eikä enimmäisaika ala alusta. Työssäoloehdon täyttyessä koulutuksen aikana, enimmäisaika alkaa alusta ja päiväraha määritellään uudelleen vasta koulutuksen tai koulutusjakson päätyttyä, kun päivärahaoikeus perustuu työttömyyteen. 
  • Jos työssäoloehtoon on luettu aikaa, jolloin olet ollut työllistymistä edistävässä palvelussa 60 vuotta täyttäneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, ei ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa lasketa uudelleen. 

Lisäpäivillä olevat hakijat

Ansiopäivärahan tasoa ei määritellä uudelleen eikä enimmäisaika ala alusta, jos olet lisäpäivillä ollessasi täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Lisäpäivät tarkoittavat sitä, että olet saanut ansiopäivärahaa yli enimmäisajan.