Kun palkansaaja on työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisen jälkeen täyttänyt 26 viikon palkansaajan työssäoloehdon uudelleen, päivärahakauden enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta ja ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan uudelleen. Ansiopäivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen silloin, jos se on tehty edellisen päivärahakauden alkaessa ja ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen päivärahakauden alkamisesta.

Jos työssäoloehto täyttyy uudelleen ennen kuin ansiopäivärahan enimmäisaika on täyttynyt, on uusi täysi päiväraha vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta ansiopäivärahasta. Vertailu tehdään ansiopäivärahaan, jossa ei ole mukana lapsikorotuksia tai korotettua ansio-osaa.

Velvoitetyö

Ansiopäivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen silloin, jos työnhakijan työssäoloehto on täyttynyt työssä, johon hänet on työllistetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 3 momentin mukaisen velvoitteen perusteella, ja uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ei ole aiemmin laskettua palkkaa suurempi.

Työssäoloehdon täyttyminen henkilön täytettyä 58 vuotta

Ansiopäivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen silloin, jos työnhakijan työssäoloehto on täyttynyt hänen täytettyään 58 vuotta ja uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ei ole aiemmin määrättyä palkkaa suurempi. Ansiopäivärahan perusteena on tällöin se palkka, jonka mukaan hakijalle viimeksi maksettu päiväraha on määritelty.

Työllistymistä edistävät palvelut

Jos työssäoloehto täyttyy uudelleen työvoimakoulutuksen tai omaehtoisten opintojen aikana, ansiopäivärahan tasoa ei määritellä uudelleen eikä enimmäisaika ala alusta. Työssäoloehdon täyttyessä koulutuksen aikana, enimmäisaika alkaa alusta ja päiväraha määritellään uudelleen vasta koulutuksen tai koulutusjakson päätyttyä, kun päivärahaoikeus perustuu työttömyyteen. 

Palkansaajan työssäoloehtoon voidaan 1.1.2017 alkaen lukea myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina 60 vuotta täyttänyt henkilö on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 2 momentin perusteella. Jos edellä mainitun työnhakijan työssäoloehtoon on luettu aikaa, jona hän on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa, ansiopäivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen. Kun ansiopäivärahan suuruutta ei tässä tilanteessa lasketa uudelleen, henkilölle maksetaan edelleen entisen suuruista ansiopäivärahaa.

Lisäpäivillä olevat hakijat

Ansiopäivärahan tasoa ei määritellä uudelleen eikä enimmäisaika ala alusta siinä tilanteessa, kun henkilö on lisäpäivillä ollessaan täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Lisäpäivät tarkoittavat sitä, että jäsen on saanut ansiopäivärahaa yli enimmäisajan.