Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna työnhakijalle,

 • joka saa tuloa osa-aikaisesta työtä (ja osa-aikaisuus perustuu työnantajan aloitteeseen) tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä.

  Soviteltu ansiopäiväraha maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä. Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön ajalta edellyttää, että työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Työnantajan tulee luotettavasti myös valvoa työntekijän työaikaa, jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa.

  Toimi näin: Hae soviteltua päivärahaa työn palkanmaksujaksosta riippuen joko neljän peräkkäisen kalenteriviikon (ma-su) tai kuukauden jaksoissa. Ilmoita hakemuksessa tekemäsi työtunnit ja toimita palkkalaskelma sen hakujakson aikana, jolloin työstä saatu palkka on maksettu. Työn alkaessa tulee kassaan toimittaa myös työsopimus, nimittämiskirja tai virkamääräys. 
 • jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn johdosta tai jonka työnteko on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa. 

  Jos päivittäistä työaikaasi lyhennetään lomautuksen johdosta, sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa niiltä kalenteriviikoilta (myös työpäiviltä), joiden aikana työajan lyhennys on toteutunut. Jos viikoittaista työaikaasi lyhennetään lomautuksen johdosta siten, että olet lomautettuna kokonaisia työpäiviä (esim. 1 kokonainen lomautuspäivä viikossa), et ole tällöin sovittelun piirissä. Saat ansiopäivärahaa täysimääräisenä kokonaan lomautetuilta päiviltä, eikä työpäivien osalta ansiopäivärahaa makseta lainkaan. Jos sinulla on kuitenkin lomautuksen aikana soviteltavaa työtuloa esimerkiksi yritystoiminnasta tai osa-aikatyöstä, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna.

  Jos työaikasi ylittää kalenteriviikon aikana yli 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta, ei ansiopäivärahaan ole oikeutta kyseiseltä kalenteriviikolta.

  Toimi näin: Hae päivärahaa lomautuksen aikana työn palkanmaksujaksosta riippuen joko neljän peräkkäisen kalenteriviikon (ma-su) tai kuukauden jaksoissa. Täytä hakemukseen viimeinen viikko aina sunnuntaihin asti, vaikka haetkin päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa.
 • jolla on tuloa yritystoiminnasta. 

  Sovittelussa otetaan huomioon pääsääntöisesti viimeksi vahvistetussa henkilökohtaisessa verotuspäätöksessä mainitut yrityksestä saadut ansiotulona verotettavat tulot, jotka jaetaan 12:lla ja näin saatu tulo vaikuttaa kuukausittain sovittelussa. Jos yritystoimintaa on harjoitettu vasta lyhyen aikaa (ts. verotuspäätöksen tietoja ei ole saatavilla), arvioidaan yritystoiminnan tulot kuukausikirjanpidon tai muun selvityksen perusteella.

  Jos yritystoimintaa harjoitetaan muun kuin yrityksen tai muun yhteisön kautta (esimerkiksi laskutusyhteisöjen kautta tapahtuva työllistyminen ja toimeksiannot, joita ei tehdä työsuhteessa), otetaan yritystoiminnasta saatu työtulo pääsääntöisesti huomioon palkkiolaskelman perusteella. Tulo huomioidaan sen hakujakson aikana, jolloin työstä saatu korvaus on maksettu.

  Toimi näin: Täältä näet millä edellytyksillä sinut katsotaan työttömyysturvassa yrittäjäksi. Yritystoiminnan harjoittamisen muoto ja sen kesto vaikuttavat siihen, millaista selvitystä tuloista tarvitaan juuri sinun kohdallasi – kysy neuvoa tilanteessasi tarvittavista liitteistä suoraan kassalta.

  Kokouspalkkiot

  Kunnallisia, valtiollisia tai kirkollisia luottamustoimia ei hoideta työ- tai virkasuhteessa, joten luottamustoimesta saatuja palkkioita ei sovitella. Yksityisoikeudellisesta yhteisöstä saatuja palkkioita ei sovitella silloin, kun kokouspalkkion maksaminen ei millään tavalla liity henkilön ammattiin, työskentelyyn tai elinkeinon harjoittamiseen. 

  Työ- tai virkasuhteessa tehdyistä töistä saadut tulot sovitellaan.

  Toimi näin: Kokouspalkkiot ja kokouspäivät tulee aina ilmoittaa kassalle, sillä kassa tekee ratkaisun siitä, onko kyseessä soviteltava tulo vai ei. Kokouspalkkio huomioidaan sen hakujakson aikana, jolloin palkkio on maksettu. 

Sovitellun päivärahan suuruus

Ansiopäivärahan sovittelussa otetaan huomioon työsuhteessa tai yritystoiminnassa tehtyyn työhön perustuva tulo. Voit saada bruttona enintään 300 euroa kuussa (279 euroa neljässä viikossa) ilman, että ansiot pienentävät ansiopäivärahasi määrää. Jos tulosi ovat kuussa yli 300 euroa (tai 279 euroa neljässä viikossa), maksetaan sinulle soviteltua päivärahaa. Tällöin jokainen suojaosan (300/279) jälkeen maksettu euro pienentää ansiopäivärahan määrää 50 sentillä. Tämän pääsäännön perusteella päiväraha yleensä maksetaan soviteltuna. 

Sovitellun päivärahan maksamisessa on muutama poikkeussääntö

 • Sovitellun ansiopäivärahan määrällä on päivärahan perusteena olevaan palkkaan sidottu enimmäismäärä. Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa enintään niin paljon, että se yhdessä huomioon otettavan työtulon kanssa voi olla korkeintaan ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Enimmäismäärää laskettaessa työtulo huomioidaan täysimääräisenä ilman suojaosan vähentämistä. Jos yhteissumma ylittää päivärahasi perustepalkan, ei päivärahaa jää tältä hakujaksolta maksettavaksi.
 • Soviteltua päivärahaa maksetaan vähintään niin paljon kuin sinulla olisi oikeus saada peruspäivärahaa. Päivärahaa ei voida kuitenkaan maksaa silloin, kun maksettava määrä olisi pienempi kuin 50 % peruspäivärahasta.

Esimerkki työtulon vaikutuksesta

Hakijan täysi päiväraha on 76,42 euroa/päivä ja päivärahan perusteena oleva palkka on 2800 euroa kuukaudessa. Hakijan palkkatulo kuukauden hakujaksolla on ollut 2050 euroa.

 1. Pääsäännön mukaan soviteltu päiväraha olisi ollut:
  2050 – 300 = 1750 / 21,5 = 81,39 / 2 (työtulon vähentävä) = 40,69 euroa
  täysi päiväraha 76,42 – 40,69 = 35,73 euroa (soviteltu päiväraha)
  soviteltu päiväraha 35,73 x 21,5 = 768,19 + palkkatulo 2050 = 2818,19 euroa.

  Koska soviteltu päiväraha yhdessä palkkatulon kanssa on yli päivärahan perusteena olevan palkan (2800 euroa), pääsäännön mukaan soviteltua päivärahaa ei voida maksaa. 
 1. Päivärahan perusteena oleva 2800 – työtulo 2050 = 750 euroa / 21,5 = soviteltua päiväraha 34,88 euroa / päivä.  

  Koska soviteltu päiväraha yhdessä palkkatulon kanssa (34,88 x 21,5 = 749,92 + palkkatulo 2050 = 2799,82 euro) jää alle päivärahan perusteena olevan palkan (2800 euroa), maksetaan päiväraha soviteltuna 34,88 euroa / päivä viitenä päivänä viikossa koko kuukauden hakujaksolle.