Ulkomailla työskentelyn aikana työttömyyden varalle vakuutetaan lähtökohtaisesti siinä maassa, jossa työ tehdään. Lähetetyt työntekijät, useassa maassa työskentelevät sekä EU-virkamiehet ja -toimihenkilöt muodostavat kuitenkin poikkeuksen, sillä heillä vakuuttaminen työttömyyden varalle tapahtuu siinä valtiossa, jonka lainsäädäntöä heihin sovelletaan (ks. lisätietoa vakuuttamisesta).

Ulkomailla työskentelyn jälkeen kuulut asuinmaasi työttömyysturvan piiriin. Asuinmaaksi katsotaan EU/ETA-maiden tai Sveitsin kohdalla se maa, jossa sinun katsotaan asuvan vakinaisesti. Asuinpaikan määritteleminen tapahtuu tällöin EU-lainsäädännön perusteella. Lyhyen määräaikaisen työsuhteen kohdalla voidaan katsoa asuinvaltion pysyvän samana työskentelyn ajan. Asuinpaikkaa määriteltäessä otetaan oleskelun keston lisäksi huomioon myös muut tekijät, kuten perhesiteet ja asumistilanne. Muiden kuin EU/ETA-maiden tai Sveitsiin kohdalla (kolmannet maat) Suomessa asuminen määräytyy Kelan antaman asumista koskevan päätöksen perusteella. 

EU/ETA-maat tai Sveitsi 

Tehty työ ja vakuutettuna oloaika voidaan huomioida työssäoloehtoon Suomessa U1-lomakkeen avulla. Lomaketta tarvitaan, kun palaat Suomeen EU/ETA-maassa tai Sveitsissä työskentelyn jälkeen, etkä ole vielä Suomessa täyttänyt palkansaajan 26 viikon työssäoloehtoa. Saat U1-lomakkeen pyynnöstä työskentelymaan työvoimaviranomaiselta. Pyydä U1-lomake työskentelymaan viranomaisilta hyvissä ajoin, jos tiedät, että tarvitset sitä Suomessa. Vastaavasti voit tarvita U1-lomakketta myös silloin, jos haet työttömyysetuuksia jostain muusta EU/ETA-maasta kuin Suomesta. Lakimiesten työttömyyskassa tekee tällöin jäsenilleen pyynnöstä U1-lomakkeen.  

Jos et saa U1-lomaketta, kassa pyytää sen viran puolesta työskentelymaan viranomaiselta, mikä voi hidastaa hakemuksesi käsittelyä. 

Työssäolosi toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan lukea paluusi jälkeen hyväksesi työssäoloehtoon yleensä vasta, kun olet työskennellyt Suomessa vähintään 4 viikkoa. Jos työttömyyskassan jäsenyys Suomessa ei ole ollut voimassa ulkomailla työskentelysi aikana, sinun tulee liittyä kassan jäseneksi Suomessa viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun työttömyysvakuutus edellisessä maassa on päättynyt (myös työttömänä voit liittyä).  

Vähintään 4 viikon työskentelyä Suomessa ei kuitenkaan edellytetä, jos olet työskentelysi aikana asunut edelleen Suomessa ja jäänyt kokonaan työttömäksi tai jos olet Pohjoismainen paluumuuttaja tai työskennellyt lähetettynä työntekijänä. 

Olet pohjoismainen paluumuuttaja, jos viimeisin työ sinulla on ollut Pohjoismaissa ja olet asunut tai saanut työttömyysetuutta Suomesta viimeisen 5 vuoden aikana. Pohjoismaisella paluumuuttajalla on myös kuukauden sijasta kahdeksan viikkoa aikaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi Suomessa. 

Olet rajatyöntekijä, jos työskentelet muussa kuin asuinvaltiossa ja palaat vähintään kerran viikossa asuinvaltioon. Kokonaan työttömälle rajatyöntekijälle työttömyyskorvauksen maksaa asuinvaltio, kun taas osittain työllistyvälle ja lomautetulle työttömyyskorvauksen maksaa työntekomaa. 

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan joko Suomen tai EU/ETA-maan tai Sveitsin palkkojen perusteella:

  • Jos edellytetään 4 viikon työskentely Suomessa, niin ansiopäivärahan suuruus lasketaan vähintään 4 viikon Suomessa tehdyn työn palkkojen perusteella. 
  • Jos ei edellytetä 4 viikon työskentelyä Suomessa, lasketaan ansiopäivärahan suuruus EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehdyn työn palkkojen perusteella.
  • Pohjoismaiselle paluumuuttajalle ansiopäivärahan suuruus lasketaan viimeksi Suomessa tehdystä työstä. Toisin sanoen kyseessä voi olla työstä, jonka olet tehnyt ennen Pohjoismaassa työskentelyä.

Muut maat kuin EU/ETA-maat tai Sveitsi (kolmannet maat)

Kolmannessa maassa paikalta palkattuna tehty työ ei kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa, joten työtä ei voida ottaa huomioon ansiopäivärahan suuruutta laskettaessa. 

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan Suomessa kolmannesta maasta palatessasi, jos olet pitänyt kassajäsenyyden voimassa ja

  • kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvan piiriin (asut Suomessa) ja
  • kolmannessa maassa olosi aikana et ole ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta ja 
  • olet täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon Suomessa työnhakijaksi ilmoittautumista edeltävän viimeisen 28 kuukauden tarkastelujakson aikana tai
  • olet juuri ennen kolmanteen maahan lähtöäsi saanut ansiopäivärahaa Lakimiesten työttömyyskassalta, eikä ansiopäivärahan enimmäisaika ole sinulla täyttynyt. 

Lähetetyt työntekijät

Olet lähetetty työntekijä, jos menet töihin ulkomaille Suomessa toimivan työnantajan lähettämänä ja kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Suomalainen työnantaja maksaa vakuutuspalkasta vakuutusmaksut Suomeen, joten työ on verrattavissa Suomessa tehtyyn työhön. Lähetetyllä työntekijällä työssäoloehto kertyy normaalisti ja ansiopäivärahan suuruus lasketaan vakuutuspalkan perusteella, eli siitä palkasta, josta työnantaja on maksanut lakisääteiset vakuutusmaksut Suomeen.  

Kansainväliset järjestöt

Työskentely kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa ei yleensä täytä palkansaajan työssäoloehtoa – lukuun ottamatta työtä mm. YK:n rauhanturvaajana. Työssäoloehdon tarkastelujaksoa voidaan kuitenkin pidentää ajalta, jolloin olet työskennellyt sellaisessa kansainvälisessä järjestössä, jonka toimintaan Suomi osallistuu. Tällaisia organisaatioita ovat esim. YK ja sen alajärjestöt, EU, OECD, GATT, Maailmanpankki, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden Neuvosto. Työskentely Kansainvälisessä Punaisessa Ristissä ei kuitenkaan pidennä tarkastelujaksoa. Jos työskentelet kansainvälisessä järjestössä, jota ei voida lukea palkansaajan työssäoloehtoon, pidä kassan jäsenyys voimassa koko työskentelyn ajan, jotta et menetä aiemmin kerättyä työssäoloehtoa. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta ja päiväraha määritellään Suomessa ennen järjestössä työskentelyä tehdystä työstä, jos se mahtuu tarkastelujakson sisään. 

Tilapäinen oleskelu ulkomailla

Työttömänä voit vapaasti matkustaa ja oleilla ulkomailla, mutta päivärahaa saadaksesi työnhaun tulee olla voimassa TE-toimistossa ja siihen liittyviä velvoitteita tulee noudattaa sekä sinun tulee edelleen asua vakinaisesti Suomessa.