Kun siirrytään maasta toiseen työskentelemään, pääsääntönä on, että noudatetaan työskentelymaan säännöksiä ja ollaan ko. maan työttömyysvakuutuksen piirissä. Eri mailla on erilaisia säännöksiä siitä, kuinka vakuutuskausien siirto maasta toiseen luetaan hyväksi.EU-/ETA-maiden ja Sveitsin välillä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista sääntelee EU-asetus 883/2004 (ns. perusasetus). Pohjoismaiden välillä sovelletaan lisäksi Pohjoismaista sosiaaliturvasopimusta.

EU-/ETA-maissa työskenneltäessä kuulutaan yleensä ko. valtion yleisen työttömyysvakuutuksen piiriin eli henkilö tulee työskentelyn perusteella vakuutetuksi. Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa on kuitenkin vapaaehtoinen työttömyyskassajärjestelmä, mikä tarkoittaa, että henkilön on liityttävä jäseneksi työttömyyskassaan päästäkseen ansioturvan piiriin.Työskentely ns. lähetettynä työntekijänä on työttömyysturvassa verrattavissa Suomessa työskentelyyn, kun työntekijä ja työnantaja ovat yhdessä hakeneet päätöksen henkilön kuulumisesta edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Tällöin ei ole merkitystä sillä, työskenteletkö EU-/ETA-maassa vai ns. kolmannessa maassa.Työskentely kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa ei täytä työttömyysturvassa työssäoloehtoa – lukuun ottamatta työtä YK:n rauhanturvaajana. Työssäoloehdon tarkastelujaksoa voidaan kuitenkin pidentää ajalta, jolloin henkilö on työskennellyt sellaisessa kansainvälisessä järjestössä, jonka toimintaan Suomi osallistuu. Tällaisia organisaatioita ovat esim. YK ja sen alajärjestöt, EU, OECD, GATT, Maailmanpankki, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden Neuvosto. Työskentely Kansainvälisessä Punaisessa Ristissä ei kuitenkaan pidennä tarkastelujaksoa.

Työttömyysturvassa työssäoloehtoon ei yleensä voida lukea työskentelyä EU- ja ETA-alueen tai muun sopimusmaan ulkopuolella eli ns. kolmannessa maassa, ellei kyse ole lähetetystä työntekijästä. Tällainen työskentelyaika ei ole myöskään ns. ylihypättävää (työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidentävää) aikaa.
 
Työskentelykausien siirtoKun henkilö on työskennellyt jossakin EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä ja jää työttömäksi ennen kuin työttömyysetuuksien saamiseen tarvittava työssäoloaika on täyttynyt, hänellä on oikeus lukea hyväkseen näissä maissa hankitut vakuutus- ja työskentelykaudet. Tietojen välittämisessä käytetään esitettäviä dokumentteja sekä SED-asiakirjoja.

EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä täyttyneiden vakuutus- ja työskentelykausien lukeminen työssäoloehtoon Suomessa edellyttää pääsääntöisesti sitä, että henkilö on työskennellyt Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä vähintään neljä viikkoa. Tähän on kuitenkin joitakin poikkeuksia. Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan 4 viikon työskentelykautta ei vaadita toisesta Pohjoismaasta Suomeen palaavalta työttömältä, joka on ollut työttömyyttä edeltäneiden 5 vuoden aikana Suomessa työttömyyskassan jäsen tai työskennellyt siinä laajuudessa, että hän on kuulunut työttömyysturvalainsäädännön piiriin tai saanut Suomesta työttömyysetuuksia. Lisäksi edellytetään, että henkilö on liittynyt Suomessa työttömyyskassan jäseneksi 8 viikon kuluessa siitä, kun hän lakkasi olemasta työttömyysvakuutuksen piirissä muussa Pohjoismaassa. Neljän viikon työssäoloedellytystä ei vaadita myöskään Suomessa asuvilta kokonaan työttömäksi jääneiltä ns. rajatyöntekijöiltä eikä edellä mainituilta lähetetyiltä työntekijöiltä.
 
Työnhaku EU-/ETA-maassaTyöttömällä on oikeus lähteä 3 kuukaudeksi työnhakuun EU- ja ETA-maihin sekä säilyttää samalla oikeus lähtömaan työttömyyspäivärahaan enintään 3 kuukauden ajan.Työttömyyspäivärahan maksaa lähtömaan viranomainen eli Suomesta työnhakuun lähtevälle työttömyyskassan jäsenelle työttömyyskassa.Kun Suomesta lähdetään työnhakuun, tulee henkilön olla ennen lähtöä kotimaassa kokonaan työttömänä työnhakijana 4 viikkoa. Henkilön on ilmoitettava ulkomaan työnhaustaan TE-toimistoon. TE-toimisto ilmoittaa puolestaan työttömyyskassalle työnhakuun lähdöstä. Hakijan pyynnöstä työttömyyskassa kirjoittaa ns. esitettävän dokumentin U2 ja antaa sen työnhakuun lähtevälle.Työnhakijan on ilmoittauduttava kohdemaan työnvälitykseen työnhakijaksi 7 päivän kuluessa.