Yrittäjyys

Ansiopäivärahaa voi saada sivutoimisen ja lyhytkestoisen yrittäjyyden aikana

Voit olla edelleen Lakimiesten työttömyyskassan jäsen, jos kokoaikaisen palkkatyön ohella harjoitat yritystoimintaa sivutoimisesti.

Jos olet siirtynyt palkkatyöstä päätoimiseksi yrittäjäksi, sinun kannattaa harkita kassan vaihtamista yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan (yrittajakassa.fi), sillä pidemmän päälle palkansaajakassan jäsenyydestä ei ole sinulle enää hyötyä.

Ansiopäivärahan saamiseen yrittäjyyden aikana vaikuttaa se, onko yritystoimintasi alkanut ennen työttömyyttä vai työttömyyden aikana. Päivärahaa voi edelleen saada, jos yritystoiminta on katsottu sivutoimiseksi tai se on lyhytkestoista.

Yrittäjänä tehty työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa, eli sen perusteella ei lasketa ansiopäivärahan suuruutta.

Sinut katsotaan työttömyysturvassa yrittäjäksi alla olevissa tilanteissa.

 1. Työskentelet ansiotarkoituksessa ilman työ- tai virkasuhdetta. Jos työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty, sinun katsotaan työllistyvän yrittäjänä. Esimerkiksi teet työtä laskutusyhteisöjen kautta tai teet toimeksiannon ilman omaa yritystä tai laskutusyhteisöä.
 2. Sinulla on YEL- tai MYEL-vakuutus. Esimerkiksi toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana (ammatinharjoittaja tai liikkeenharjoittaja), avoimessa yhtiössä yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiössä vastuunalaisena yhtiömiehenä.
 3. Työskentelet osuuskunnassa, jossa on jäseniä enintään kuusi.
 4. Työskentelet osakeyhtiössä,
 • jossa olet osakkaana ja jonka omistaa tasaosuuksin 2-3 henkilöä tai
 • jossa omistat yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa vähintään 50 % tai
 • jossa omistat itse vähintään 50 %.

  Työskentelet osakeyhtiössä johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai näitä vastaava asema), jossa omistat
 • yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa vähintään 30 % tai
 • itse vähintään 15 %.

Välillinen omistus

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisen yrityksen ja yhteisön kautta tapahtuva omistaminen silloin, kun henkilö yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai hänellä on tätä vastaava määräysvalta väliyhteisössä.

Väliyhteisön kautta tapahtuvassa omistamisessa ei ole merkitystä sillä, onko henkilö väliyhteisössä johtavassa asemassa tai työskenteleekö hän siellä.


Yrittäjän perheenjäsen

Yrittäjän perheenjäsen (samassa taloudessa asuva henkilö, kuten puoliso, lapsi tai vanhempi) katsotaan yrittäjäksi silloin, jos hän työskentelee yrityksessä ja muutoinkin täyttää työttömyysturvalain mukaiset yrittäjämääritelmän edellytykset.

Yrittäjäasemassa olevan osakkaan perheenjäsen, joka ei itse omista yhtään yhtiön osaketta, on ns. ei omistava perheenjäsen, johon sovelletaan palkansaajaa koskevia säännöksiä. Ei omistavalla perheenjäsenellä työssäoloehdon pituus on 52 viikkoa (muilla palkansaajilla 26 viikkoa) ja sen tulee kertyä aikana, jolloin henkilöllä ei ole ollut omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksessä.

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistossa työttömyyden tai lomautuksen alkaessa, ilmoita samalla, jos sinulla on yritystoimintaa. Ilmoita myös sellainen yritystoiminta, mikä on pienimuotoista tai et ole saanut lainkaan tuloa toiminnasta. TE-toimisto tutkii antamasi selvityksen perusteella sen, onko kyseessä päätoiminen vai sivutoiminen yritystoiminta.

Päätoimiseksi katsottu yritystoiminta estää päivärahan saamisen, sivutoiminen yritystoiminta ei estä. Yleensä sellainen yritystoiminta, jota on harjoitettu kokoaikatyön ohella vähintään puoli vuotta, katsotaan sivutoimiseksi. Päätöksen yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta tekee TE-toimisto, josta voit kysyä asiasta myös lisätietoa.

Voit aloittaa uuden yritystoiminnan työttömänä ja saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan alkamisesta. Neljän kuukauden jälkeenkin toiminnan alkamisesta on mahdollista saada ansiopäivärahaa, jos toiminta katsotaan sivutoimiseksi.

Jos työskentelet yrittäjänä muutoin kuin oman yrityksen kautta, voit tehdä lyhyitä enintään kahden viikon kestäviä toimeksiantoja työttömyyden aikana niin paljon kuin haluat.

Yritystoiminnan tulot vaikuttavat ansiopäivärahaan yleensä vasta maksukuukauden aikana.

Yrittäjänä tehtyjä työtunteja ei tarvitse merkitä päivärahahakemukseen.

Jos yrittäjyys kestää enintään kahden viikon ajan

Jos työttömänä aloitettu yritystoiminta kestää enintään kaksi viikkoa, sinun ei tarvitse ilmoittaa siitä TE-toimistoon.

Ilmoita kassaan päivärahahakemuksen yhteydessä yritystoiminnan kesto (aloittamis- ja päättymispäivä) sekä toimita selvitys yritystoiminnan tuloista sen hakujakson aikana, jolloin saat tuloa.

Jos yrittäjyys kestää yli kaksi viikkoa

Yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita neljän ensimmäisen kuukauden aikana toiminnan aloittamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että neljän ensimmäisen kuukauden ajan yritystoimintasi ei vaikuta päivärahaasi muutoin, kuin mahdollisten tulojen kautta.

Ilmoita kassaan päivärahahakemuksen yhteydessä, jos olet aloittanut yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan (esim. perustanut toiminimen) sekä toimita selvitys tuloista sen hakujakson aikana, jolloin saat tuloa. Ilmoita yli kahden viikon kestävän yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistoon.

Yritystoiminnan alkaessa TE-toimisto antaa työttömyyskassalle tiedon yritystoiminnan alkamispäivästä ja vasta neljän kuukauden kuluttua TE-toimisto arvioi yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden. Jos toiminta katsotaan päätoimiseksi, ansiopäivärahaoikeus päättyy neljän kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Jos toiminta katsotaan sivutoimiseksi, voit edelleen saada päivärahaa.

Neljän kuukauden määräaika voi alkaa uudelleen vasta työssäoloehdon uudelleen täytyttyä.

Sinulle maksetaan ansiopäiväraha soviteltuna, jos TE-toimisto on katsonut yrittäjyyden sivutoimiseksi tai se on lyhytkestoista ja sinulla on ansiotuloa yritystoiminnasta yli suojaosan. Suojaosa on 500 euroa kuukaudessa tai 465 euroa neljässä kalenteriviikossa 1.6.2020–30.9.2021 alkavilla hakujaksoilla (muuna aikana suojaosa on 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän kalenteriviikon aikana). Jos yritystulo kuukaudessa tai neljän kalenteriviikon aikana jää alle suojaosan, ei yritystulo vaikuta ansiopäivärahaan vähentävästi.

Sellaiset yritystoiminnan tulot, jotka verotetaan ansiotuloina, katsotaan ansiopäivärahassa yritystoiminnan tuloiksi. Pääomatulot eivät vaikuta ansiopäivärahaan.

Voit arvioida yritystulon vaikutuksen päivärahaasi laskurilla (tyj.fi). Käytä sivustolta löytyvää "työtulon vaikutus päivärahaan" -laskuria silloin, kun olet ansiopäivärahan saajana ja haluat arvioida työtulon vaikutusta päivärahaasi.

Yritystoiminnan tulojen huomioiminen riippuu siitä, miten harjoitat yritystoimintaa

Jos harjoitat yritystoimintaa oman yrityksesi kautta, huomioidaan yritystulot verotuspäätöksen perusteella. Näin toimitaan silloin, kun yritystoimintaa on harjoitettu pidempään.

 • Väliaikainen lakimuutos: Sivutoimisen yrittäjän tulo voidaan huomioida oman ilmoituksen perusteella verotustietojen sijaan, jos tulot ovat laskeneet koronaepidemian vuoksi - koskee 11.5.2020–30.9.2021 alkavia hakujaksoja. Ilmoita tällaisesta tilanteesta ansiopäivärahahakemuksen yhteydessä.

Jos kyseessä on uusi tai melko uusi yritystoiminta, voidaan tuloja huomioida joko oman ilmoituksen tai yrityksen kirjanpitoon perustuvan selvityksen perusteella, jossa käy ilmi yritystoiminnan tulot ja verovähennyskelpoiset menot kuukausittain. Osakeyhtiön osalta saamasi ansiotulo vaikuttaa päivärahaan vasta sen hakujakson aikana, jolloin nostat yrityksestä veronalaista palkkatuloa.

Jos käytät laskutuspalveluyhteisöä (esim. Ukko.fi), huomioidaan laskutuspalveluyhteisön maksama palkkio sen hakujakson aikana, jolloin palkkio on sinulle maksettu.

Kokouspalkkiot eivät vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen,

 • jos ne on ansaittu valtiollisesta, kirkollisesta taikka muusta kuin ansaintatarkoitetussa tehdystä luottamustoimesta.
 • jos kyseessä on yleishyödyllinen luottamustoimi, kuten asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä toimiminen.

Kokouspalkkiot vaikuttavat ansiopäivärahan maksamiseen,

 • jos kyseessä on yksityisoikeudellisesta yhteisöstä saatu kokouspalkkio ja palkkion maksaminen liittyy ammattiisi, työskentelyysi tai elinkeinon harjoittamiseesi.
 • jos kokouspalkkiot on ansaittu työ- tai virkasuhteessa ollessasi.

Kun kokouspalkkio vaikuttaa päivärahan maksamiseen, se sovitetaan yhteen ansiopäivärahan kanssa. Tällöin puhutaan sovitellun päivärahan maksamisesta. Se tarkoittaa sitä, että saamasi palkkio vähentää ansiopäivärahan määrää, jos palkkio ylittää suojaosan. Työttömyysetuuden suojaosa on 500 euroa kuukaudessa tai 465 euroa neljässä kalenteriviikossa 1.6.2020–30.9.2021 alkavilla hakujaksoilla (muuna aikana suojaosa on 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän kalenteriviikon aikana). Jos palkkiot kuukaudessa tai neljän kalenteriviikon aikana jää alle suojaosan, ei tulo vaikuta ansiopäivärahaan vähentävästi.

Voit arvioida kokouspalkkioiden vaikutusta päivärahaasi laskurilla (tyj.fi). Käytä sivustolta löytyvää "työtulon vaikutus päivärahaan" -laskuria silloin, kun olet ansiopäivärahan saajana ja haluat arvioida työtulon vaikutusta päivärahaasi.

Jos saat kokouspalkkiota, ilmoita siitä kassaan sen hakujakson aikana, jolloin palkkio on maksettu. Kassa tekee ratkaisun siitä, onko kyseessä päivärahaan vähentävästi vaikuttava tulo vai ei.