Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä säädetään siitä, millä edellytyksillä henkilöä pidetään yrittäjänä työttömyysturvajärjestelmässä. Jos henkilö on yrittäjäasemassa, työ- ja elinkeinotoimisto lähtökohtaisesti arvioi, onko yritystoiminta pää- vai sivutoimista (ks. yritystoiminnan kestoon liittyvät poikkeukset alta).

Yritystoiminta kestää enintään kahden viikon ajan

Enintään kahden viikon ajan kestävään yritystoimintaan (esim. lyhyt toimeksianto) ei tehdä arviointia yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta. Jos toiminta kestää enintään kaksi viikkoa, ei sinun tarvitse ilmoittaa siitä TE-toimistoon. Työttömyyskassaan tulee kuitenkin ilmoittaa myös lyhytkestoinen yritystoiminta ja siitä saadut tulot.

Yritystoiminta kestää yli kaksi viikkoa 

Yritystoiminnan tai oman työn pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana toiminnan aloittamisesta. Tällöin voit saada mainitulta ajalta ansiopäivärahaa toiminnan estämättä. Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos sinulla on tuloa yritystoiminnasta yli 300 euroa kuukaudessa. 

Sinun tulee ilmoittaa yli kahden viikon kestävän yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistolle. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle tiedon yritystoiminnan alkamispäivästä ja TE-toimisto arvioi neljän kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden. Jos toiminta katsotaan päätoimiseksi, ansiopäivärahaoikeus päättyy neljän kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Jos toiminta on sivutoimista, voit edelleen saada ansiopäivärahaa. Neljän kuukauden määräaika voi alkaa alusta vasta työssäoloehdon uudelleen täytyttyä.

Yrittäjäksi katsotaan henkilö,

 • joka tekee ansiotarkoituksessa työtä, jota ei tehdä työ- tai virkasuhteessa
  Yrittäjiä voivat siis olla muutkin kuin yrityksen tai muun yhteisön kautta yritystoimintaa harjoittavat henkilöt. Yritystoiminnaksi katsotaan siten esimerkiksi laskutusyhteisöjen kautta tapahtuva työllistyminen ja toimeksiannot, joita ei tehdä työsuhteessa. Katso Verottajan sivuilta lisätietoa työsuhteen ja yrittäjätoiminnan välisestä rajanvedosta.

  Työttömyysturvajärjestelmän näkökulmasta työtä tehdään joko yrittäjänä tai palkansaajana, ja jos kyse ei ole kummastakaan näistä, toimintaa arvioidaan ns. omassa työssä työllistymisenä. Tällöin työtä ei tehdä ansiotarkoituksessa, näitä ovat esimerkiksi omaishoitajat ja au pair – työtä tekevät.

 • jolla on YEL - tai MYEL – vakuutus 
  Ei koske apurahansaajia.

 • joka on osaomistaja

  Osaomistajaksi katsotaan henkilö,

  • joka työskentelee johtavassa asemassa (hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai näitä vastaava asema) osakeyhtiössä, jossa hänellä on vähintään 15 prosenttia tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä taikka muutoin vastaava määräämisvalta.

  • joka ilman johtavaa asemaa työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta, osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräysvalta.

  • joka työskentelee jossain muussa kuin osakeyhtiössä (esimerkiksi avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa), jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vastaava määräysvalta.