Kassasta eroaminen

Kassasta voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti työttömyyskassalle. Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan siitä päivästä, jona kirjallinen ilmoitus on saapunut työttömyyskassaan tai ilmoituksessa mainitusta myöhemmästä ajankohdasta.
 
Eroilmoituslomake
 
Kassan jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

Kassasta erottaminen

Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen, varoituksen tai erottaa jäsenyydestä sen, 

  • joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaan johtavia tietoja
  • joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan
  • joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Kassa voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä sääntöjen mukaisia jäsenyysedellytyksiä.Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen jäsenmaksulaskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä, kassan hallitus voi erottaa hänet jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta.