Jäsenyyteni ulkomailla

Vakuuta itsesi työntekomaan perusteella

Työttömyyden varalle vakuutus tapahtuu yleensä siinä maassa, jossa työ tehdään (riippumatta asuinmaasta).

Lähetetyt työntekijät, useassa maassa työskentelevät sekä EU-virkamiehet ja -toimihenkilöt muodostavat kuitenkin poikkeuksen, sillä heillä vakuuttaminen työttömyyden varalle tapahtuu siinä valtiossa, jonka lainsäädäntöä heihin sovelletaan.

EU/ETA-maissa tai Sveitsissä (poikkeuksena Ruotsi ja Tanska) on yleinen työttömyysvakuutus, joten olet työsi perusteella automaattisesti vakuutettuna työttömyyden varalta.

Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyyttä ei ole tarpeen pitää voimassa, jos olet jo vakuutettuna toisessa maassa, jossa työskentelet.

Katso myös:

Jos menet EU/ETA-maahan tai Sveitsiin töihin, etkä ole lähetetty työntekijä, niin olet lähtökohtaisesti työskentelysi perusteella työttömyysvakuutettu kyseisessä maassa.

Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan työskentelymaan työvoimaviranomaisilta (europa.eu) paikalliset työttömyysturvavaatimukset, jotta työsi perusteella tulet vakuutetuksi ja työ kerryttää ao. valtion työssäoloehtoa.

Jos palaat takaisin Suomeen, voit liittyä kassan jäseneksi Suomessa myös työttömänä ollessasi. Muista liittyä kassan jäseneksi viimeistään kuukauden (Pohjoismaissa 8 viikon) kuluessa siitä, kun edellisen maan työttömyysvakuutus päättyi.

Ruotsissa ja Tanskassa on samanlainen vapaaehtoinen työttömyysvakuutus kuin Suomessa, mikä tarkoittaa, että sinun on liityttävä ko. maassa työttömyyskassan jäseneksi, jotta tulet työskentelysi perusteella vakuutetuksi.

Ruotsin Alfa-kassassa voit olla joko perusvakuutettuna (grundförsäkrad) tai vapaaehtoisesti vakuutettuna (inkomstrelaterad försäkrad). Huomioithan, että sinun tulee vakuuttaa itsesi nimenomaan vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella, jotta työsi voidaan Suomessa ottaa huomioon ansiopäivärahan työssäoloehdossa.

Liity työttömyyskassan jäseneksi Ruotsissa tai Tanskassa heti työsi alettua. Kassan jäsen ei saa olla samanaikaisesti jäsenenä toisessa työttömyyskassassa, tämä koskee tilanteita niin Suomessa kuin myös Suomen, Ruotsin ja Tanskan kesken. Sinun kannattaa pitää Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyys voimassa ainakin niin kauan, kunnes sinut on hyväksytty kassan jäseneksi työskentelymaassa. Tämän jälkeen voit päättää jäsenyyden Lakimiesten työttömyyskassassa.

Palattuasi takaisin Suomeen liity työttömyyskassan jäseneksi viimeistään 8 viikon sisällä (koskee pohjoismaisia paluumuuttajia) edellisen työttömyyskassan jäsenyyden päättymisestä, jotta aiemmin kertyneet työskentely- ja vakuutuskaudet voidaan lukea hyväksesi. Voit liittyä kassan jäseneksi Suomessa myös työttömänä ollessasi.

Olet pohjoismainen paluumuuttaja, jos viimeisin työ sinulla on ollut Pohjoismaissa ja olet asunut tai saanut työttömyysetuutta Suomesta viimeisen 5 vuoden aikana.

Jos menet töihin muuhun kuin EU/ETA-maahan tai Sveitsiin, niin tällöin puhutaan kolmansista maista. Kolmannessa maassa paikalta palkattuna tehty työ ei kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa. Poikkeuksena Suomen edustuston palveluksessa työskentelevä paikalta palkattu Suomen kansalainen, joka on kuulunut välittömästi ennen työn alkamista Suomen asumisperusteiseen sosiaali- ja työttömyysturvaan.

Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyys kannattaa pitää voimassa seuraavissa tilanteissa

  • työskentelet lähetettynä työntekijänä tai
  • jos olet täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon Suomessa ennen kolmanteen maahan lähtöä, jäsenyys kannattaa pitää voimassa ainakin 22 kuukauden ajan (työssäoloehto 6 kk + 22 kk = työssäoloehdon tarkastelujakson pituus 28 kk) tai
  • jos olet juuri ennen kolmanteen maahan töihin siirtymistäsi saanut ansiopäivärahaa eikä ansiopäivärahan enimmäisaika ole sinulla täyttynyt.

Kolmannesta maasta Suomeen palaavana et voi liittyä työttömänä työttömyyskassaan. Sinun tulee olla työsuhteessa, jotta voit liittyä kassaan.

Olet lähetetty työntekijä, jos menet töihin ulkomaille Suomessa toimivan työnantajan lähettämänä ja kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Työnantajasi tulee hakea sinulle todistus Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisestasi ennen työntekomaahan muuttamista (todistus haetaan joko Eläketurvakeskukselta tai Kelalta riippuen kohdemaasta). Työnantajasi tulee myös maksaa työsi ajalta vakuutuspalkasta suoritettavat vakuutusmaksut Suomeen.

Lähetettyyn työntekijään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, joten jäsenyys Lakimiesten työttömyyskassassa kannattaa pitää voimassa työskentelyn ajan. Lähetettynä työntekijänä voit työskennellä yleensä enintään viisi vuotta. Tämän jälkeen status muuttuu paikalta palkatuksi, jolloin kuulut työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin.

Jos työskentelet kahdessa tai useammassa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä samanaikaisesti tai vuorotellen, hae Eläketurvakeskukselta A1-todistus (etk.fi). A1-todistuksella osoitetaan, minkä valtion sosiaaliturvan piiriin kuulut ja minne sosiaaliturvamaksut maksetaan.

Sinun kannattaa säilyttää Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyys, jos sinun katsotaan kuuluvan Suomen sosiaaliturvan piiriin ja työnantajasi tilittää sosiaaliturvamaksut Suomeen.

Työskentely kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa ei yleensä täytä palkansaajan työssäoloehtoa, lukuun ottamatta työtä esimerkiksi YK:n rauhanturvaajana. Palkansaajan työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan kuitenkin pidentää ajalta, jolloin olet työskennellyt sellaisessa kansainvälisessä järjestössä, jonka toimintaan Suomi osallistuu. Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi YK ja sen alajärjestöt, EU, OECD, GATT, Maailmanpankki, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden Neuvosto. Työskentely Kansainvälisessä Punaisessa Ristissä ei kuitenkaan pidennä tarkastelujaksoa.

Jos työskentelet kansainvälisessä järjestössä, jota ei voida lukea palkansaajan työssäoloehtoon, pidä kassan jäsenyys voimassa koko työskentelyn ajan, jotta et menetä aiemmin kerättyä työssäoloehtoa. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta ja päiväraha määritellään Suomessa ennen järjestössä työskentelyä tehdystä työstä, jos se mahtuu tarkastelujakson sisään.

Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyys kannattaa pitää voimassa, jos työskentelet virkamiehenä suomalaisen hallinnon alaisuudessa tai toimihenkilönä EU:n palveluksessa ja olet työsopimuksesi tekohetkellä valinnut kuuluvasi suomalaisen lainsäädännön piiriin.

Sinun kannattaa pitää voimassa Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyys, jos lähdet ulkomaille muun kuin työn perässä ja oleskelet ulkomailla tilapäisesti.

Huomioithan, että voit menettää kerryttämäsi työssäoloehdon Suomessa, jos olet ulkomailla yli 6 kuukautta ilman työtä tai et ole työnhakijana TE-toimistossa tai sinulla ei ole työttömyysturvalaissa määriteltyä hyväksyttävää syytä olla pois työmarkkinoilta.

Jos muutat Suomesta ulkomaille, ilmoita muutosta sekä kassaan että Kelaan.