Henkilö voi jäädä palkansaajakassan jäseneksi korkeintaan 18 kuukauden ajaksi yritystoiminnan aloittamisesta lukien, minkä jälkeen hänen on erottava palkansaajakassasta tai kassa voi hänet erottaa.

Yrittäjäkassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä määritelty yrittäjä, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan yritystoiminnasta saatavaan tuloon.

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä on yleensä niin sanottu jälkisuojaoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, jos palkansaajakassasta yrittäjäkassaan siirtynyt jää työttömäksi ennen kuin hän on täyttänyt yrittäjän 15 kuukauden työssäoloehdon, hänellä on oikeus siihen työttömyyspäivärahaan, joka hänelle maksettaisiin, jos hän olisi edelleen palkansaajakassan jäsen. Edellytyksenä palkansaajan jälkisuojasäännöksen soveltamiselle on se, että henkilö on palkansaajakassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittynyt yrittäjäkassaan.

Jos olet ryhtymässä yrittäjäksi, sinun kannattaa harkita kassan vaihtoa yrittäjien työttömyyskassaan. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä yrittäjäkassassa, esimerkiksi AYT-kassassa.