Kassan säännöt

Voimassa

Finanssivalvonta on vahvistanut Lakimiesten työttömyyskassan säännöt, jotka ovat voimassa 26.11.2015 alkaen.

I LUKU Kassan toimiala

1 § Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus

Kassan nimi on Lakimiesten työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.

Kassa on valtakunnallinen keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tehtävänä on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien muiden etuuksien sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen.

Kassan etuuksista, niiden hakemisesta ja maksamisesta on säädetty kutakin etuutta koskevassa laissa.

II LUKU Jäsenyys

2 § Jäsenyyden ehdot

Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Työttömyysturvalainsäädäntö huomioon ottaen työttömyyskassan hallituksen erikseen päättämissä tapauksissa kassan jäseneksi voi päästä henkilö, joka tehtäviensä puolesta on verrattavissa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneeseen henkilöön.

Hallitus voi työttömyysturvalainsäädännön huomioon ottaen hakemuksesta hyväksyä kassan jäseneksi oikeustieteellistä tutkintoa opiskelevan ansiotyössä olevan henkilön, jota on pidettävä palkkatyöntekijänä.

Työtön henkilö voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi siten, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (perusasetus) ja pohjoismaisessa sosiaaliturvasopimuksessa säädetään.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kassan hallitukselle ja toimitettava työttömyyskassaan.

Jäseneksi ottamisesta säädetään sääntöjen 15 §:ssä.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

3 § Kassasta eroaminen

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kassan hallitukselle ja ilmoitus on toimitettava työttömyyskassaan.

Työttömyyskassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

4 § Huomautus, varoitus ja kassasta erottaminen

Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen,

1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaan johtavia tietoja

2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan, koulutustuen tai muun kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan

3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Kassa voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä 2§:n mukaisia jäsenyyden edellytyksiä.

Yrittäjäksi siirtynyt jäsen voi säilyttää jäsenyytensä kassassa korkeintaan puolentoista vuoden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen 6§:ssä säädetyllä tavalla, kassan hallitus voi erottaa hänet jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta.

Päätökseen, jolla kassa on hylännyt jäseneksi pääsyn tai erottanut jäsenensä, voi hakea muutosta työttömyysturvalain 12 luvun mukaisesti.

5 § Uudelleen liittyminen

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6 § Jäsenmaksut

Työttömyyskassaa valvova viranomainen vahvistaa vuosittain perittävän euromääräisen jäsenmaksun suuruuden kassan esityksen pohjalta.

Jäsenmaksu on maksettava jäsenmaksulaskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä.

Jäsenmaksu maksetaan pankin välityksellä työttömyyskassan tilille.

Kassalla on oikeus periä jäsenmaksu kassan maksamista veronalaisista etuuksista.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan. Eronneelle tai erotetulle jäsenelle palautetaan jäsenen kirjallisesta pyynnöstä jäsenyyden päättymisen jälkeiseltä ajalta maksettu jäsenmaksu täysiä kalenterikuukausia vastaavalta osalta vuosijäsenmaksusta, ei kuitenkaan jos palautettava määrä on enintään 10 euroa. Kesken kalenterivuotta jäseneksi liittyvä voi kirjallisesta pyynnöstä maksaa jäsenmaksuna jäljellä olevia täysiä kalenterikuukausia vastaavan osuuden vuosijäsenmaksusta.

Jäsenelle ei voida myöntää vapautusta jäsenmaksusta.

III LUKU Työttömyyskassan maksamia etuuksia koskevat ehdot

7 § Kassan maksamat etuudet

Kassa myöntää kassan maksettaviksi säädettyjä etuuksia niihin oikeutetuille kassan jäsenille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

8 § Etuuksien hakeminen ja maksaminen

Kassan maksamaa etuutta on haettava kassalta kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä kassa antaa kirjallisen päätöksen.

Kassan maksamat etuudet myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

IV LUKU Kassan hallintoelimet

9 § Hallintoelimet

Kassan hallintoelimet ovat kassan kokous ja kassan hallitus.

10 § Kassan kokous

Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan kokous, joka on kassan jäsenten kokous. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus.

Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

11 § Kassan varsinainen kokous

Kassan varsinainen kokous pidetään joka vuosi huhtikuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa kokouksessa on:

1) esitettävä edelliseltä toimintakaudelta hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus

2) vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös

3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja talous antavat aihetta

4) päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä

5) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle

6) määrättävä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

7) toimitettava hallituksen puheenjohtajan, viiden (5) jäsenen, viiden (5) henkilökohtaisen varajäsenen sekä kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.

Tilintarkastajien tulee olla kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä

8) määrättävä jäsenmaksun perusteet

9) päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista

10) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäväksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin em. asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.

Kassan jäsenen esitys kassan varsinaiselle kokoukselle on toimitettava tammikuun 31. päivään mennessä kassan hallitukselle.

12 § Kassan ylimääräinen kokous

Kassan ylimääräinen kokous on pidettävä:

1) kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,

2) kun työttömyyskassaa valvova viranomainen tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat,

3) kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan jäsenten lukumäärä on vähentynyt alle työttömyyskassalaissa tarkemmin määritellyn rajan, on kassan ylimääräinen kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan kokousta koolle, on työttömyyskassaa valvovan viranomaisen toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

13 § Kassan hallitus

Kassan hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä (6). Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy uuden vaalin toimittavan kassan kokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

14 § Hallituksen toiminta

Työttömyyskassan hallitus edustaa kassaa ja hoitaa asiat, joita ei ole määrätty muiden hoidettaviksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on paikalla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Tehtäessä päätöstä varojen sijoittamisesta vaaditaan hallituksessa edellä mainitusta poiketen kahden kolmasosan määräenemmistö.

Hallituksen jäsen ei saa ottaa osaa sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee hänen ja kassan välistä suhdetta tai muutoin hänen yksityistä etua.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

15 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen, kassan kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti

2) huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

3) ottaa ja erottaa kassan jäsenet

4) päättää kassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti kassan kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti

5) laatia sijoitussuunnitelma

6) määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista

7) ottaa ja erottaa kassan toimihenkilöt, määrätä heidän toimenhoitonsa ehdoista ja heidän tehtävistään

8) valvoa jäsenrekisterin pitämistä

9) kutsua koolle kassan kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat

10) huolehtia kassan kokouksessa päätettyjen asioiden toimeenpanosta

11) päättää lainojen ottamisesta

12) antaa kassan kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastaja tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäviksi

13) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ja tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi

14) laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio

15) antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen

16) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona

17) tehdä vuosittain esitys työttömyyskassaa valvovalle viranomaiselle jäsenmaksun suuruudesta

18) päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

16 § Kassanjohtaja ja tehtävät

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.

Kassanjohtajan tehtävänä on:

1) valvoa etuuksien maksamista

2) huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta sekä taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta

3) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitusta tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä tapahtumista ja panna täytäntöön hallituksen päätökset

4) huolehtia kassan sisäisen tarkkailun järjestämisestä ja kehittämisestä

5) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona sekä

6) toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

17a § Kassan nimen kirjoittaminen

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan sekä yhden hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

17b § Kassan päätöksen antaminen

Kun kassan päätös annetaan tietojen käsittelyä käyttäen, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti. Kassan päätökseen merkitään ao. kassanhoitajan ja kassanjohtajan nimi.

18 § Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille

Kokouskutsut sekä muut kassaa koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan Lakimiesuutiset -lehdessä ja kassan internetsivuilla tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

Muista asioista voidaan tiedottaa kassan jäsenille esimerkiksi henkilökohtaisella kirjeellä/sähköpostilla tai kassan internetsivuilla.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus on vähintään viikon aikana ja vähintään tunnin ajan päivässä ennen kassan varsinaista kokousta pidettävä kassan jäsenten nähtävinä kassan toimistossa.

19 § Tilinpäätös

Kassan tilikautena on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kassan kokousta.

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen sitä kassan kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

20 § Tasoitusrahasto

Kassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

21 § Sijoitustoiminta

Kassan varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti siten, että kassan maksuvalmius on turvattu.

22 § Vajauksen täyttäminen

Jos tilinpäätös osoittaa alijäämää, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

Ellei alijäämää voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22§:issä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

V LUKU Erityisiä määräyksiä

23 § Valitus työttömyyskassan päätöksestä

Kassan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta.

Valituskirjelmä on toimitettava kassalle 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon.

24 § Työttömyyskassan valvonta

Työttömyyskassaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta.

25 § Kassan sääntöjen muuttaminen

Jos työttömyysturvalakia, työttömyyskassalakia, muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä tai kassaa velvoittavia säädöksiä tai määräyksiä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkautumiseen muussa kuin 12 §:ssä mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

26 § Varojen luovutus kassan purkautuessa

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin ne varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kassan kokouksen määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä olevalle yhteisölle käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisen ja sivistyksellisen tason kohottamiseen.