Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely

Lakimiesten työttömyyskassa hoitaa lakisääteistä, julkista tehtävää huolehtien työttömyysturvalainsäädännön ja vuorotteluvapaalain mukaisten etuuksien toimeenpanosta. Työttömyyskassa käsittelee henkilötietoja sekä maksaessaan etuuksia jäsenilleen että ratkaistessaan jäsenyyteen liittyviä asioita. Työttömyyskassa kerää henkilötietoja ainoastaan em. tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin se on työttömyyskassan tehtävien kannalta tarpeen. Tietoja säilytetään niin kauan kuin työttömyyskassalla on lakisääteinen peruste tietojen säilyttämiselle.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä alla olevasta rekisteri- ja tietosuojaselosteesta.

1. Rekisterinpitäjä

Lakimiesten työttömyyskassa
Uudenmaankatu 4 – 6 B, 00120 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin vastuuhenkilö: Kassanjohtaja Taru Turunen
Osoite: Uudenmaankatu 4 – 6 B, 00120 Helsinki
Sähköposti: Taru.Turunen@Lakimiestentk.fi
Puhelin: 041 4580028

Tietosuojavastaava: Markku Linnapuomi
Yhteystieto: tietosuoja@salivirta.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsen- ja maksatusrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan ja tietosuojalain (1050/2018) 1 luvun 6§:n 2 kohtaan. Lakisääteinen velvoite perustuu työttömyyskassalain (603/1984) 1 §:ään. Henkilörekisterin tietoja käytetään työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun ansioturvan ja vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetun vuorottelukorvauksen järjestämiseen työttömyyskassan jäsenille, työttömyyskassan jäsenten palveluun jäsenyyttä ja etuuksia koskevissa asioissa sekä sosiaaliturvasopimuksissa säädettyjen tehtävien hoitamiseen.

Etuuden hakijan on lainsäädännön perusteella ilmoitettava etuuden myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot. Em. tietojen puuttuminen voi johtaa kielteiseen päätökseen.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tämän selosteen 4-kohdassa mainitun käsittelyn peruste on voimassa.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

 • Sukunimi, etunimet
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Asiointikieli.

Muut tiedot:

 • Jäsenyystiedot, jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä, eron syy
 • Jäsenmaksutiedot
 • Edellisen työttömyyskassan jäsenyysaika
 • Huollettavien, alle 18-vuotiaiden lasten syntymäajat
 • Jäsenhakemukseen ja sen käsittelyyn liittyvät tiedot
 • Etuuden hakemiseen, asian käsittelyyn, neuvontaan sekä maksatukseen liittyvät tiedot
 • Valitusasioihin, takaisinperintään ja väärinkäytösten käsittelyyn liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiden perustiedot saadaan jäsenen itsensä toimittamasta liittymislomakkeesta, taustajärjestöltä ja hakemusten käsittelyn yhteydessä työnantajilta sekä sellaisilta viranomaisilta ja viranomaisten rekistereistä, joihin työttömyyskassalla on laillinen oikeus. Henkilötietoja kerätään ainoastaan lakisääteisten tehtävien suorittamista varten sekä vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen työttömyyskassan tehtävien suorittamiseksi. Jäsenen velvollisuus toimittaa tietoja perustuu lainsäädäntöön.

Etuuksia koskevat tiedot saadaan jäsenen itsensä toimittamasta etuushakemuksesta sekä sen liitteistä.

Työttömyyskassalla on työttömyysturvalain 13 luvun 1 §:n perusteella oikeus saada kassan käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai kassalle säädettyjen tehtävien toimeenpanemista varten välttämättömät tiedot

 • valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä
 • eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä
 • työnantajalta, toiselta työttömyyskassalta, työpaikkakassalta sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetulta koulutuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitokselta
 • työvoimaviranomaiselta etuudenhakijaa koskeva työvoimapoliittinen lausunto ja maksatusilmoitus
 • rangaistuslaitokselta ja vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain (317/1953) 1 §:ssä tarkoitetulta pakkolaitokselta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päättymisestä; rangaistuslaitoksen ja pakkolaitoksen on annettava tiedot välittömästi, kun henkilö otetaan rangaistus- tai pakkolaitokseen
 • Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä saada Verohallinnolta maksutta työttömyysetuuksien väärinkäytösten selvittämiseksi tarpeelliset tiedot työttömyysetuuksien saajien tuloista.

Verottaja toimittaa kassalle vuosittain kassan jäsenten ennakonpidätystiedot.

Kansaneläkelaitos toimittaa kassalle etuudenhakijoita koskevat kansaneläkelaitoksen maksamia etuuksia koskevat tiedot.

Väestörekisterikeskus toimittaa kassalle jäsenten osoite- ja lapsitiedot sekä jäsenten kuolemaa koskevat tiedot.

Työvoimahallinto toimittaa kassalle jäseniä koskevat työvoimapoliittiset lausunnot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Työttömyyskassalla on työttömyysturvalain 13 luvun 6 §:n perusteella oikeus antaa ministeriölle, verohallinnolle ja lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain mukainen etuus vaikuttaa, tämän lain mukaista etuutta tai korvausta saaneen henkilön henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja korvauksista sekä muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja muuta kertaluonteista valvontatointa varten, sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä rikosten selvittämiseksi ja syytteeseenpanoa varten.

Työttömyyskassalla on työttömyysturvalain 13 luvun 8 §:n perusteella oikeus asianomaisen viranomaisen pyynnöstä luovuttaa ulosottoa varten tiedot tämän lain mukaisten etuuksien määristä. Työttömyysturvalain 13 luvun 10 §:n mukaan Finanssivalvonnan ylläpitämä etuudensaajarekisteri on henkilörekisteri, joka toimii työttömyyskassojen maksamia etuuksia koskevana perusrekisterinä. Rekisteriin saadaan kerätä ja tallentaa työttömyysetuuksien maksatusjärjestelmissä olevia tarpeellisia tietoja, joita ovat:

 1. etuutta saaneen henkilön henkilötunnus ja etuuden maksamiseen liittyvät henkilön taustatiedot
 2. tiedot henkilölle maksetuista etuuksista
 3. tiedot maksetuista työttömyysetuuksista ja niiden ajallisesta kohdentumisesta sekä tiedot etuuksien määräytymiseen vaikuttavista seikoista
 4. tiedot työttömyyskassassa annetuista päätöksistä ja työttömyysetuushakemusten käsittelystä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään Lakimiesten työttömyyskassan lukitussa arkistossa. Taustajärjestö säilyttää palvelusopimuksen mukaisesti jäsenyyteen ja perustietoihin liittyvän aineiston.

Jäseniä koskevan manuaalisen aineiston työttömyyskassa skannaa sähköiseen järjestelmään.

B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot:

Lakimiesten työttömyyskassa kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen.

Rekisteritietoja säilytetään Lakimiesten työttömyyskassan määräämissä tietokannoissa erillisten palveluntoimittajien kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Palveluntoimittajat säilyttävät rekisterien varmuuskopioita lukituissa ja varmennetuissa tiloissa.

Pääsy rekisteriin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain työttömyyskassan tehtäviä hoitaville henkilöille teknisin keinoin (käyttäjätunnukset, salasanat). Rekisterinkäyttäjät ovat salassapitosopimuksen alaisia ja eivät näin ollen saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin.

10. Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastusoikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 -22 artikloihin. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2). Pyyntö esitetään omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenellä on oikeus vaatia jäsenrekisterissä olevan epätarkan ja virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Oikeus vaatia tiedon korjaamista perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklaan. Korjaamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen 15 – 22 artiklojen mukaan. Rekisteröity voi tarkistaa ja päivittää tietojaan eAsiointi-palvelussa, johon löytyy linkki työttömyyskassan kotisivuilla www.lakimiestentk.fi.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen tiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi