Usein kysyttyä

Jäsenyys

Lakimiesten työttömyyskassan jäsenet voivat kirjautua sähköiseen eAsiointi-palveluun. Palvelusta näet sen, milloin jäsenyytesi työttömyyskassassa on alkanut (omat tiedot) ja pääset tarvittaessa itse päivittämään yhteystietojasi, kuten muuttuneet osoitetietosi. Jos olet uusi jäsen, pääset eAsiointiin vasta sen jälkeen, kun olet maksanut jäsenmaksun.

Kirjautuminen eAsiointiin ei onnistu, jos et ole kassan jäsen tai jäsenyyttäsi ei ole kassassa vielä vahvistettu.

Ansiopäiväraha

Ansiopäivärahan saamiseksi edellytetään, että sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa (jäsenyysehto) ja jäsenenä ollessasi sinun tulee täyttää palkansaajan työssäoloehto.

Täytät työssäoloehdon, jos olet jäsenenä ollessasi ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden aikana (tarkastelujakso).

Oikeutesi ansiopäivärahaan tutkitaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Katso myös: Ansiopäivärahaa voi väliaikaisesti saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen, jos ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.

Työssäoloehdon täyttävää työtä on

 • Suomessa, lähetettynä työntekijänä tai EU/ETA-maissa tai Sveitsissä tehty
 • työ- tai virkasuhteessa tehty työ,
 • jota on tehty vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja
 • jossa palkka on ollut vakuutuksenalaista (maksettu ennakonpidätys sekä työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut) ja työehtosopimuksen mukainen tai ellei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka on ollut vähintään 1252 euroa kuukaudessa (vuonna 2021).

Lue lisää ansiopäivärahan saamisen ehdoista.

Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa (300 pv), olet edelleen terveydellisistä syistä kykenemätön työhön ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai se on hylätty. Jos olet työ- tai virkasuhteessa, edellytetään lisäksi, että työnantajalla ei ole tarjota sinulle työkykysi mukaista työtä.

Ansiopäivärahan saamiseksi sinun tulee myös täyttää työssäoloehto ja ilmoittautua työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (te-palvelut.fi).

Toimita seuraavat liitteet ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksesi yhteydessä:

 • Työnantajan laatima palkkatodistus palkatonta sairauslomaa edeltävältä ajalta vähintään 26 täydeltä kalenteriviikolta. Palkkatodistuksessa tulee käydä ilmi mahdolliset palkattomat ajat, eritellä peruspalkkaan kuulumattomat erät sekä ajat, joilta olet saanut alennettua sairausajan palkkaa.
 • Jos olet työ- tai virkasuhteessa, toimita työnantajan antama kirjallinen ilmoitus siitä, onko työnantajalla tarjota työkykysi mukaista työtä.
 • Voimassa oleva lääkärintodistus.
 • Ilmoita ansiopäivärahahakemuksessa, onko työkyvyttömyyseläkehakemuksesi vireillä tai jos se on hylätty, toimita kopio päätöksestä.

Ilmoittaudu TE-toimistoon (te-palvelut.fi) kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen jo etukäteen ennen kuin työttömyytesi alkaa. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti. Työnhakusi on oltava voimassa, jotta voit saada ansiopäivärahaa.

Päivärahaa maksetaan hakemuksen perusteella. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyyden alkamisesta. Hae päivärahaa sähköisesti kassan eAsiointi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen tarvittavat liitteet.

Ansiopäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan. Päivärahaa ei voida maksaa myöhästyneeltä ajalta.

Lue lisää: Ohjeet työttömälle

Ilmoittaudu TE-toimistoon (te-palvelut.fi) kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen jo etukäteen ennen kuin lomautuksesi alkaa. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti. Työnhakusi on oltava voimassa, jotta voit saada ansiopäivärahaa.

Päivärahaa maksetaan hakemuksen perusteella. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta. Täytä hakemus sunnuntaihin asti, jos työskentelet lomautuksen aikana. Hae päivärahaa sähköisesti kassan eAsiointi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen tarvittavat liitteet.

Ansiopäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan. Päivärahaa ei voida maksaa myöhästyneeltä ajalta.

Lue lisää: Ohjeet lomautetulle

Arvioi ansiopäivärahasi suuruus laskurilla (tyj.fi).

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Peruspäivärahan suuruinen perusosa (33,78 euroa / päivä vuonna 2021) on kaikille sama, kun taas ansio-osan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävästä, vähintään 26 kalenteriviikon (6 kuukauden) aikana ansaitusta palkkatulosta.

Ansiopäivärahaan maksetaan lapsikorotus, jos sinulla on huollettavanasi alle 18-vuotias lapsi/lapsia. Voit saada myös ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun.

Lue lisää ansiopäivärahan määräytymisestä.

Toimita ensimmäisen hakemuksen yhteydessä ainakin nämä tiedot

 • työsopimus tai muu vastaava asiakirja, jos työ on kestänyt alle kolme vuotta tai kyseessä on johtajasopimus ja
 • työnantajan laatima palkkatodistus hakemista edeltävältä vähintään 26 palkallisen työssäoloviikon, eli kuuden kuukauden ajalta tai vaihtoehtoisesti kopiot palkkalaskelmista vastaavalta ajalta. Palkkatiedoissa tulee käydä ilmi mahdolliset palkattomat ajat sekä eritellä peruspalkkaan kuulumattomat erät, kuten lomarahat ja tulospalkkiot. Tulospalkkioiden tms. erien osalta tarvitaan lisäksi työnantajan antama selvitys ko. erien ansainta-ajasta ja niiden ansaintaperusteesta.

  Palkkatodistuspohjan löydät täältä (tyj.fi).

Riippuen tilanteestasi, voimme tarvita myös muita liitteitä. Katso lisätietoa, mitä muita tietoja voimme tarvita.

Saamme jäsenten verotiedot suoraan verottajalta vuoden alussa, joten sinun ei tarvitse erikseen toimittaa vuoden alussa saamaasi palkkaverokorttia meille.

Työttömyyskassan maksamista etuuksista pidätetään veroa automaattisesti palkkatuloa varten olevan pidätysprosentin mukaisesti, kuitenkin vähintään 25 prosentin mukaan.

Jos tilaat verokortin etuutta varten, pidätetään vero muutosverokortin mukaisella veroprosentilla. Muutosverokortin etuutta varten saat tilattua suoraan kassaan Verohallinnon OmaVero-palvelusta (vero.fi). Tieto verottajalta siirtyy kassaan sähköisesti ja on käytössä seuraavana arkipäivänä. Huomioithan, että emme saa verottajalta automaattisesti muuttuneita verotietojasi, silloin kun uusi verokortti on laskettu palkkatulolle.

Ilmoitamme Verohallinnolle tiedot maksetuista etuuksista ja suoritetuista ennakonpidätyksistä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Ensimmäiset hakemukset pyritään käsittelemään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumispäivästä laskettuna. Jatkohakemusten käsittelyaika on pääsääntöisesti 1-2 työpäivää hakemuksen saapumispäivästä laskettuna.

Huomioithan, että nopeutat hakemuksesi käsittelyä, kun lähetät hakemuksen ja liitteet sähköisesti eAsioinnin kautta.

Katso täältä tarkemmat tiedot hakemusten käsittelyajoista.

Voit saada ansiopäivärahaa vielä Kelan sairauspäivärahaan kuuluvan omavastuun ajalta. Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää (ma-la). Ansiopäivärahan maksaminen sairauspäivärahan omavastuuajalta edellyttää, että olet ollut ansiopäivärahan saajana ennen sairastumista.

Jos sairautesi kestää yli sairauspäivärahan omavastuuajan verran, hae Kelalta sairauspäivärahaa. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa ajalta, jolloin saat sairauspäivärahaa.

Ilmoita sairastuminen ja sen kesto ansiopäivärahahakemuksen yhteydessä.

Jos olet sairauden vuoksi sairaalassa tai laitoshoidossa, ilmoita myös siitä hakemuksessa. Työttömyysturvalain mukaan ansiopäivärahaan ei ole oikeutta silloin, jos olet sairaalahoidossa tai muussa vastaavassa laitoshoidossa.

Voit työskennellä palkansaajana osa-aikatyössä tai tietyin ehdoin yrittäjänä ja saada samalta ajalta ansiopäivärahaa. Voit saada työtuloa yhteensä enintään 300 euroa kuukaudessa bruttona (tai 279 euroa, jos hakujaksosi on neljä viikkoa) ilman, että työtulo pienentää ansiopäivärahasi määrää. Jos saat työtuloa edellä mainittua määrää enemmän, maksetaan sinulle soviteltua päivärahaa, eli tällöin työtulo vaikuttaa päivärahaasi vähentävästi. Työtulo huomioidaan sen hakujakson aikana, jolloin tulo on maksettu.

Väliaikainen lakimuutos suojaosan korotuksesta: Työnhakija voi ansaita 500 euroa kuukaudessa (465 euroa neljän viikon jaksolla) ilman että työtulo pienentää työttömyysetuuden määrää - koskee 1.6.2020–31.3.2021 alkavia hakujaksoja.

Jos teet osa-aikatyötä, ilmoita hakemuksessa tekemäsi työtunnit ja toimita palkkalaskelma sen hakujakson aikana, jolloin työstä saatu palkka on maksettu. Toimita työn alkaessa kassaan työsopimus tai muu vastaava asiakirja. Ilmoita työstä myös TE-toimistoon. Osa-aikatyöksi katsotaan työ, jota tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta.

Jos teet työtä yrittäjänä, ilmoita hakemuksessa yritystoiminnan kesto (aloittamis- ja mahdollinen päättymispäivä) sekä toimita selvitys tuloista sen hakujakson aikana, jolloin saat tuloa. Toimita kassaan myös toimeksiantosopimus tai muu vastaava asiakirja (jos kirjallinen asiakirja on tehty). Yritystoiminnan työtunteja ei tarvitse merkitä hakemukseen. Ilmoita yli kahden viikon kestävän yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistoon.

Jos saat lasten kotihoidon tukea, se vähennetään ansiopäivärahastasi (kuntalisää ei vähennetä).

Jos tuki maksetaan puolisollesi, se vähennetään ansiopäivärahastasi silloin, kun puolisosi käy työssä, hän opiskelee, hänellä on yritystoimintaa tai hän on työkyvytön. Puolisollesi maksettava kotihoidon tuki ei vaikuta ansiopäivärahaasi silloin, kun hän hoitaa itse lasta eikä hänellä sen takia ole oikeutta työttömyysetuuteen, hän on työtön ja kotihoidon tuki vähennetään hänen päivärahastaan tai jos hän saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa kotihoidon tuen lisäksi.

Ilmoita kassaan ansiopäivärahahakemuksesi yhteydessä, jos itse tai perheesi hakee tai saa lasten kotihoidon tukea.

Ilmoittaudu TE-toimistoon (te-palvelut.fi) kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.

Hae ansiopäivärahaa jälkikäteen joko neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Lähetä hakemuksen yhteydessä kopio työsopimuksesta sekä palkkatodistus viimeisimmän työn ajalta.

Jos sinulla ei ole täyttynyt 26 kalenteriviikon työssäoloehto uudelleen viimeisimmän työjaksosi jälkeen, saat samansuuruista päivärahaa kuin ennen työssäolojaksoa eikä uutta omavastuuaikaa aseteta. Myöskään enimmäismaksuaika ei ala sinulla alusta.

Lue lisää tilanteista, jolloin ansiopäivärahasi suuruus lasketaan uudelleen.

Yrittäjän perheenjäsenen ansiopäivärahaoikeus määräytyy eri tavalla kuin muilla palkansaajilla. Sinut katsotaan yrittäjän perheenjäseneksi, jos työskentelet yrityksessä, josta et itse omista lainkaan osuutta tai käytä määräämisvaltaa, mutta jossa perheenjäsenesi toimii työttömyysturvalain mukaisena yrittäjänä. Yrittäjän perheenjäsenillä työssäoloehdon pituus on 52 viikkoa 26 viikon sijaan. Työssäoloehdon täyttymiseksi sinulla ei ole saanut olla lainkaan omistusosuutta tai määräämisvaltaa yrityksessä vähintään 12 kuukauteen. Työn tulee täyttää samat edellytykset, joita sovelletaan muihinkin palkansaajiin.

Väliaikainen lakimuutos: Yrittäjän perheenjäsenten työskentelyedellytys puolitettu väliaikaisesti 26 viikkoon, niillä joiden 52 viikon työssääoloehto ei muutoin täyty ja ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.

Mahdolliset muutokset omistusosuuksissa tai asumisjärjestelyissä voivat vaikuttaa siihen, katsotaanko sinut palkansaajaksi vai yrittäjäksi. Esimerkiksi jos hankit omistusta yli 0 %:n perheesi yrityksestä, statuksesi muuttuu palkansaajasta yrittäjäksi, etkä kerrytä enää palkansaajan työssäoloehtoa Lakimiesten työttömyyskassan jäsenenä ollessasi.

Suosittelemme kassan vaihtamista yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan, kun toimit yrittäjänä (yrittajakassa.fi).

Työttömyysturvajärjestelmän näkökulmasta työtä tehdään joko yrittäjänä tai palkansaajana, ja jos kyse ei ole kummastakaan näistä, toimintaa arvioidaan ns. omassa työssä työllistymisenä. Esimerkiksi omaishoitajat ja au pair – työtä tekevät työllistyvät omassa työssä.

TE-toimisto tutkii omassa työssä työllistymisen vaikutuksen ansiopäivärahaan samalla tavoin kuten työnhakijan yritystoiminnassa työllistymisen.

Vuorottelukorvaus

Työnantajan vuorotteluvapaasi aikana maksama lomaraha ei vaikuta vuorottelukorvaukseesi.