Usein kysyttyä

Jäsenyys

Lakimiesten työttömyyskassan jäsenet voivat kirjautua sähköiseen eAsiointi-palveluun. Palvelusta näet sen, milloin jäsenyytesi työttömyyskassassa on alkanut (omat tiedot) ja pääset tarvittaessa itse päivittämään yhteystietojasi, kuten muuttuneet osoitetietosi.

Jos olet uusi jäsen, pääset eAsiointiin vasta sen jälkeen, kun olet maksanut jäsenmaksun.

Kirjautuminen eAsiointiin ei onnistu, jos et ole kassan jäsen tai jäsenyyttäsi ei ole kassassa vielä vahvistettu.

Ansiopäiväraha

Ansiopäivärahan saaminen edellyttää kassan jäseneltä riittävää työssäoloa jäsenyysaikana. Tätä edellytystä kutsutaan työssäoloehdoksi.

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa (6 kuukautta) ja jäsenyysaikana ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Palkkatyö on työssäoloehdon täyttävää, kun

 • työ on tehty työ- tai virkasuhteessa joko Suomessa, lähetettynä työntekijänä tai EU/ETA-maissa tai Sveitsissä,
 • työaika on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa,
 • palkka on ollut vakuutuksenalaista eli palkasta on maksettu ennakonpidätys sekä työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut ja
 • palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen tai kokoaikatyössä vähintään 1252 euroa kuukaudessa ja osa-aikatyössä tuntipalkka vähintään 7,28 euroa (vuonna 2021).

Työssäoloehdon täyttämisen lisäksi ansiopäivärahan syntyminen edellyttää työnhaun käynnistämistä TE-toimistossa ja sitä, ettei työttömyysetuuden maksamiselle ole työvoimapoliittista estettä. Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii työnhakijan oikeuden työttömyysetuuteen työvoimapoliittisten asioiden osalta siinä vaiheessa, kun työnhaku käynnistetään.

Oikeutesi ansiopäivärahaan tutkitaan tarkemmin ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Lue lisää ansiopäivärahan saamisen ehdoista ja poikkeuksia työssäoloehdon kertymiseen.

Ilmoittaudu TE-toimistoon (te-palvelut.fi) kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen jo etukäteen ennen kuin työttömyytesi alkaa. Ilmoittautumista ei saa voimaan takautuvasti. Työnhakusi on oltava voimassa, jotta voit saada ansiopäivärahaa.

Päivärahaa maksetaan hakemuksen perusteella. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan kahden viikon ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta. Ansiopäivärahalla on kolmen kuukauden takaraja hakemisessa. Hae päivärahaa sähköisesti kassan eAsiointi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen tarvittavat liitteet. Ensimmäisen hakemuksen liitteeksi tarvitsemme yleensä

 • työsopimus tai vastaava asiakirja, jos työ on kestänyt alle kolme vuotta tai kyseessä on johtajasopimus,
 • irtisanomisilmoitus, jos sinut on irtisanottu tai olet irtisanoutunut itse työstäsi
 • oma tai työnantajan antama vapaamuotoinen selvitys tulospalkkioiden ansaintaperusteesta- ja ajasta, jos sinulle on maksettu tulospalkkiota tai muita vastaavia palkkaeriä työttömyyttä edeltävän viimeisen kuuden kuukauden aikana
 • ilmoita palkattomat ajat, jos työttömyyttä edeltävään viimeiseen kuuteen kuukauteen sisältyy aikaa, jolloin et ole saanut palkkaa esimerkiksi sairauden tai muun syyn johdosta.

Käytämme etuusasian ratkaisemiseksi tulorekisterissä olevia palkkatietoja, joten sinun ei välttämättä tarvitse toimittaa erillistä palkkatodistusta. Jos tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelemiseksi, pyydämme sinulta lisätietoja.

Riippuen tilanteestasi, voimme tarvita myös muita tietoja.

Lue lisää: Ohjeet työttömälle

Ilmoittaudu TE-toimistoon (te-palvelut.fi) kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen jo etukäteen ennen kuin lomautuksesi alkaa. Ilmoittautumista ei saa voimaan takautuvasti. Työnhakusi on oltava voimassa, jotta voit saada ansiopäivärahaa.

Päivärahaa maksetaan hakemuksen perusteella. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan kahden viikon ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lomautuksen alkamisesta. Ansiopäivärahalla on kolmen kuukauden takaraja hakuajassa. Täytä hakemus maanantaista sunnuntaihin asti, jos työskentelet lomautusviikkojen aikana. Hae päivärahaa sähköisesti kassan eAsiointi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen tarvittavat liitteet. Ensimmäisen hakemuksen liitteeksi tarvitsemme yleensä

 • työsopimus tai vastaava asiakirja, jos työ on kestänyt alle kolme vuotta tai kyseessä on johtajasopimus,
 • lomautusilmoitus,
 • oma tai työnantajan antama vapaamuotoinen selvitys tulospalkkioiden ansaintaperusteesta- ja ajasta, jos sinulle on maksettu tulospalkkiota tai muita vastaavia palkkaeriä lomautusta edeltävän viimeisen kuuden kuukauden aikana,
 • ilmoita palkattomat ajat, jos lomautusta edeltävään viimeiseen kuuteen kuukauteen sisältyy aikaa, jolloin et ole saanut palkkaa esimerkiksi sairauden tai muun syyn johdosta.

Käytämme etuusasian ratkaisemiseksi tulorekisterissä olevia palkkatietoja, joten sinun ei välttämättä tarvitse toimittaa erillistä palkkatodistusta. Jos tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelemiseksi, pyydämme sinulta lisätietoja.

Riippuen tilanteestasi, voimme tarvita myös muita tietoja.

Lue lisää: Ohjeet lomautetulle

1. Päätoiminen opiskelija valmistumisen jälkeen

Pääsääntöisesti päätoimisen opiskelun ajalta ei voi saada ansiopäivärahaa. Näin ollen esimerkiksi oikeustieteen opiskelijalla ansiopäivärahaoikeus voi syntyä aikaisintaan valmistuttua.

Ansiopäivärahaoikeus edellyttää aina työssäoloehdon täyttymistä, eli työttömyyskassan jäsenyysaikana työskentelyä vähintään kuusi kuukautta palkkatyössä. Työssäoloehtoa täyttävä kuuden kuukauden palkkatyö voi koostua useista eri työjaksoista opiskelun aikana ja se voi kertyä myös osa-aikatyöstä, jos työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa.

Työttömyyskassan jäsenyys kannattaa pitää voimassa opiskellessa, vaikka ansiopäivärahaoikeutta ei opiskelun aikana syntyisi. Näin varmistat työssäoloehdon kertymisen työjaksojen ajalta ja sen myötä oikeuden ansiopäivärahaan valmistumisesi jälkeen.

Väliaikaisen lakimuutoksen johdosta myös päätoiminen opiskelija voi saada ansiopäivärahaa, jos opiskelun ohella tulee lomautetuksi työstään. Lakimuutos on voimassa vuoden 2021 loppuun. Väliaikaisen lakimuutoksen aikana TE-toimisto ei tutki lomautetuilta opiskelua.

Tavallisesti TE-toimisto tutkii lomautettujen mahdollisen opiskelun ja päätoiminen opiskelu estää ansiopäivärahan maksamisen normaalisti myös lomautuksen aikana. Sivutoiminen opiskelu ei estä ansiopäivärahan maksamista.

2. Työnhakija omaehtoisten opintojen ajalta

Omaehtoinen opiskelu on päätoimista tutkintoon johtavaa opiskelua.

Voit saada ansiopäivärahaa omaehtoisten opintojen ajalta enintään 200 päivältä, jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja aloitat uuden tutkintoon johtavan opiskelun tai suoritat loppuun kesken olevia korkeakouluopintoja. Ansiopäiväraha maksetaan omaehtoisten opintojen ajalta korotettuna.

Ansiopäivärahan saaminen omaehtoisten opintojen ajalta edellyttää aina, että TE-toimisto on arvioinut suunniteltujen opintojen parantavan työllistymismahdollisuuksiasi.

Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, ota ensin yhteys TE-toimistoon, joka arvioi koulutustarpeesi ja antaa asiasta lausunnon työttömyyskassaan, mikäli opintojen ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa.

Lue lisää TE-toimiston sivuilta (te-palvelut.fi):

3. Työnhakija lyhytkestoisten opintojen ajalta

Kun opiskelet lyhytkestoisesti enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja, ei opintojen päätoimisuuskaan ole este päivärahan maksamiselle.

Voit saada ansiopäivärahaa lyhytkestoisten opintojen perusteella, jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Jos suunnittelet lyhytkestoisten opintojen suorittamista ansiopäivärahalla, ota ensin yhteys TE-toimistoon, joka antaa lausunnon työttömyyskassaan, mikäli opintojen ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa.

Lue lisää TE-toimiston sivuilta (te-palvelut.fi):

4. Työnhakija työvoimakoulutuksen ajalta

Työvoimakoulutuksena voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan. Myös yrittäjyyttä suunnitteleville järjestetään koulutuksia työvoimakoulutuksena.

Työvoimakoulutuksen ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Ansiopäiväraha maksetaan usein korotettuna ja lisäksi maksetaan verotonta kulukorvausta.

Katso TE-toimiston sivuilta tarjolla olevia työvoimakoulutuksia ja ota yhteys TE-toimistoon työvoimakoulutuksen suorittamisesta. TE-toimisto antaa työvoimakoulutuksesta lausunnon työttömyyskassaan.

Lue lisää ja katso tarjolla olevia työvoimakoulutuksia TE-toimiston sivuilta (te-palvelut.fi):

5. Työnhakija sivutoimisten opintojen ajalta

Sivutoimisten opintojen ajalta maksetaan ansiopäivärahaa.

Sivutoiminen opiskelu on sellaista opiskelua, joka ei estä sinua hakemasta ja tekemästä kokoaikatyötä. Sivutoimista opiskelua ovat esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritetut yksittäiset kurssit.

TE-toimisto arvioi sen, katsotaanko opiskelu sivutoimiseksi vai päätoimiseksi ja antaa asiasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Päätoimiseksi katsottu opiskelu estää ansiopäivärahan maksamisen.

Jos jäät työttömäksi ja jatkat työttömänä palkkatyön ohella alkanutta opiskelua, ilmoita keskeneräisistä opinnoista TE-toimistoon siinä vaiheessa, kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi.

Ilmoita opiskelusta TE-toimistoon myös silloin, jos työttömänä suoritat yksittäisiä tai useampia opintokursseja.

Lue lisää TE-toimiston sivuilta (te-palvelut.fi):

Osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitusjohtajat eivät ole työsuhteessa, koska heitä pidetään yhteisöjen lakisääteisinä toimieliminä. Näissä tilanteissa toimitusjohtaja

 • voi saada ansiopäivärahaa työttömyyden perusteella, jos ei omistusosuuden perusteella täytä työttömyysturvalain mukaista yrittäjämääritelmää.
 • ei voi saada ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta, koska toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa yhtiöön eikä toimitusjohtajan lomautuksen katsota olevan työttömyysturvalaissa tarkoitettu työsopimuslain mukainen lomautus.

Työsuhteisille johtajille, kuten yhdistyksen toiminnanjohtajalle, voidaan myös lomautusajalta maksaa ansiopäivärahaa.

Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa (300 pv), olet edelleen terveydellisistä syistä kykenemätön työhön ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai se on hylätty. Jos olet työ- tai virkasuhteessa, edellytetään lisäksi, että työnantajalla ei ole tarjota sinulle työkykysi mukaista työtä.

Ansiopäivärahan saamiseksi sinun tulee myös täyttää työssäoloehto ja ilmoittautua työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (te-palvelut.fi).

Toimita seuraavat liitteet ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksesi yhteydessä:

 • Työnantajan laatima palkkatodistus palkatonta sairauslomaa edeltävältä ajalta vähintään 26 täydeltä kalenteriviikolta. Palkkatodistuksessa tulee käydä ilmi mahdolliset palkattomat ajat, eritellä peruspalkkaan kuulumattomat erät sekä ajat, joilta olet saanut alennettua sairausajan palkkaa.
 • Jos olet työ- tai virkasuhteessa, toimita työnantajan antama kirjallinen ilmoitus siitä, onko työnantajalla tarjota työkykysi mukaista työtä.
 • Voimassa oleva lääkärintodistus.
 • Ilmoita ansiopäivärahahakemuksessa, onko työkyvyttömyyseläkehakemuksesi vireillä tai jos se on hylätty, toimita kopio päätöksestä.

Yrittäjän perheenjäsenen ansiopäivärahaoikeus määräytyy eri tavalla kuin muilla palkansaajilla. Sinut katsotaan yrittäjän perheenjäseneksi, jos työskentelet yrityksessä, josta et itse omista lainkaan osuutta tai käytä määräämisvaltaa, mutta jossa perheenjäsenesi toimii työttömyysturvalain mukaisena yrittäjänä. Yrittäjän perheenjäsenillä työssäoloehdon pituus on 52 viikkoa 26 viikon sijaan. Työssäoloehdon täyttymiseksi sinulla ei ole saanut olla lainkaan omistusosuutta tai määräämisvaltaa yrityksessä vähintään 12 kuukauteen. Työn tulee täyttää samat edellytykset, joita sovelletaan muihinkin palkansaajiin.

Mahdolliset muutokset omistusosuuksissa tai asumisjärjestelyissä voivat vaikuttaa siihen, katsotaanko sinut palkansaajaksi vai yrittäjäksi. Esimerkiksi jos hankit omistusta yli 0 %:n perheesi yrityksestä, statuksesi muuttuu palkansaajasta yrittäjäksi, etkä kerrytä enää palkansaajan työssäoloehtoa Lakimiesten työttömyyskassan jäsenenä ollessasi.

Suosittelemme kassan vaihtamista yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan, kun toimit yrittäjänä (yrittajakassa.fi).

Arvioi ansiopäivärahasi suuruus laskurilla (tyj.fi).

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Peruspäivärahan suuruinen perusosa (33,78 euroa / päivä vuonna 2021) on kaikille sama, kun taas ansio-osan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävästä, vähintään 26 kalenteriviikon (6 kuukauden) aikana ansaitusta palkkatulosta.

Ansiopäivärahaan maksetaan lapsikorotus, jos sinulla on huollettavanasi alle 18-vuotias lapsi/lapsia. Voit saada myös ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun.

Lue lisää ansiopäivärahan määräytymisestä.

Saamme jäsenten verotiedot suoraan verottajalta vuoden alussa, joten sinun ei tarvitse erikseen toimittaa vuoden alussa saamaasi palkkaverokorttia meille.

Työttömyyskassan maksamista etuuksista pidätetään veroa automaattisesti palkkatuloa varten olevan pidätysprosentin mukaisesti, kuitenkin vähintään 25 prosentin mukaan.

Jos tilaat verokortin etuutta varten, pidätetään vero muutosverokortin mukaisella veroprosentilla. Muutosverokortin etuutta varten saat tilattua suoraan kassaan Verohallinnon OmaVero-palvelusta (vero.fi). Tieto verottajalta siirtyy kassaan sähköisesti ja on käytössä seuraavana arkipäivänä. Huomioithan, että emme saa verottajalta automaattisesti muuttuneita verotietojasi, silloin kun uusi verokortti on laskettu palkkatulolle.

Ilmoitamme Verohallinnolle tiedot maksetuista etuuksista ja suoritetuista ennakonpidätyksistä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Ensimmäiset hakemukset pyritään käsittelemään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumispäivästä laskettuna. Jatkohakemusten käsittelyaika on pääsääntöisesti 1-2 työpäivää hakemuksen saapumispäivästä laskettuna.

Huomioithan, että nopeutat hakemuksesi käsittelyä, kun lähetät hakemuksen ja liitteet sähköisesti eAsioinnin kautta.

Hakemusten ajantasaisen käsittelytilanteen näet etusivulta.

Voit saada ansiopäivärahaa vielä Kelan sairauspäivärahaan kuuluvan omavastuun ajalta. Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää (ma-la). Ansiopäivärahan maksaminen sairauspäivärahan omavastuuajalta edellyttää, että olet ollut ansiopäivärahan saajana ennen sairastumista.

Jos sairautesi kestää yli sairauspäivärahan omavastuuajan verran, hae Kelalta sairauspäivärahaa. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa ajalta, jolloin saat sairauspäivärahaa.

Ilmoita sairastuminen ja sen kesto ansiopäivärahahakemuksen yhteydessä.

Jos olet sairauden vuoksi sairaalassa tai laitoshoidossa, ilmoita myös siitä hakemuksessa. Työttömyysturvalain mukaan ansiopäivärahaan ei ole oikeutta silloin, jos olet sairaalahoidossa tai muussa vastaavassa laitoshoidossa.

Voit työskennellä palkansaajana osa-aikatyössä tai tietyin ehdoin yrittäjänä ja saada samalta ajalta ansiopäivärahaa.

Saamasi työtulo sovitetaan yhteen ansiopäivärahan kanssa. Tällöin puhutaan sovitellun päivärahan maksamisesta. Se tarkoittaa sitä, että saamasi palkka/yritystulo vähentää ansiopäivärahan määrää, jos tulo ylittää suojaosan.

Työttömyysetuuden suojaosa on 500 euroa kuukaudessa tai 465 euroa neljän kalenteriviikon 1.6.2020–30.11.2021 alkavilla hakujaksoilla (muuna aikana suojaosa on 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän kalenteriviikon aikana). Jos työtulo kuukaudessa tai neljän kalenteriviikon aikana jää alle suojaosan, ei työtulo vaikuta ansiopäivärahaan vähentävästi.

Katso tarkemmat ohjeet ja edellytykset ansiopäivärahan maksamiselle:

Jos saat lasten kotihoidon tukea, se vähennetään ansiopäivärahastasi (kuntalisää ei vähennetä).

Jos tuki maksetaan puolisollesi, se vähennetään ansiopäivärahastasi silloin, kun puolisosi käy työssä, hän opiskelee, hänellä on yritystoimintaa tai hän on työkyvytön. Puolisollesi maksettava kotihoidon tuki ei vaikuta ansiopäivärahaasi silloin, kun hän hoitaa itse lasta eikä hänellä sen takia ole oikeutta työttömyysetuuteen, hän on työtön ja kotihoidon tuki vähennetään hänen päivärahastaan tai jos hän saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa kotihoidon tuen lisäksi.

Ilmoita kassaan ansiopäivärahahakemuksesi yhteydessä, jos itse tai perheesi hakee tai saa lasten kotihoidon tukea.

 1. Ilmoittaudu TE-toimistoon (te-palvelut.fi) kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.
 2. Hae ansiopäivärahaa eAsioinnin kautta aikaisintaan kahden viikon ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta. Ansiopäivärahalla on kolmen kuukauden takaraja hakemisessa. Liitä hakemukseen työsopimus tai vastaava asiakirja ja irtisanomisilmoitus irtisanomistilanteessa.

Käytämme etuusasian ratkaisemiseksi tulorekisterissä olevia palkkatietoja, joten sinun ei välttämättä tarvitse toimittaa erillistä palkkatodistusta. Jos tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelemiseksi, pyydämme sinulta lisätietoja.

Jos sinulla ei ole täyttynyt 26 kalenteriviikon työssäoloehto uudelleen viimeisimmän työjaksosi jälkeen, saat samansuuruista päivärahaa kuin ennen työssäolojaksoa eikä uutta omavastuuaikaa aseteta. Myöskään enimmäismaksuaika ei ala sinulla alusta.

Lue lisää tilanteista, jolloin ansiopäivärahasi suuruus lasketaan uudelleen.

Työttömyysturvajärjestelmän näkökulmasta työtä tehdään joko yrittäjänä tai palkansaajana, ja jos kyse ei ole kummastakaan näistä, toimintaa arvioidaan ns. omassa työssä työllistymisenä. Esimerkiksi omaishoitajat ja au pair – työtä tekevät työllistyvät omassa työssä.

TE-toimisto tutkii omassa työssä työllistymisen vaikutuksen ansiopäivärahaan samalla tavoin kuten työnhakijan yritystoiminnassa työllistymisen.

Vuorottelukorvaus

Työnantajan vuorotteluvapaasi aikana maksama lomaraha ei vaikuta vuorottelukorvaukseesi.