5.10.2021

Finanssivalvonnan kuulutus työttömyyskassojen sulautumisesta

Kuulutus

Lakimiesten työttömyyskassa ja Lääkärien työttömyyskassa ovat kassan kokouksissaan 7.9.2021 ja 9.9.2021 hyväksyneet sopimuksen Lakimiesten työttömyyskassan sulautumisesta Lääkärien työttömyyskassaan 1.1.2022 lukien.

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 5.11.2021 mennessä Finanssivalvonnalle. Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoite: Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.

Helsingissä 30. päivänä syyskuuta 2021

Satu Luojola
lakimies


Kungörelse

Lakimiesten työttömyyskassa och Lääkärien työttömyyskassa har i sina kassamöten 7.9.2021 och 9.9.2021 godkänt avtal om Lakimiesten työttömyyskassas fusion till Lääkärien työttömyyskassa fr.o.m. 1.1.2022.

De ovan nämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att senast 5.11.2021 inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen. Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Helsingfors den 30 september 2021

Satu Luojola
jurist


Katso myös tiedote 5.10.2021: Lähetimme kassan jäsenille viestin eAsiointiin - tästä on kyse