Työttömyysturvaan väliaikaisia parannuksia
9.4.2020

Työttömyysturvaan väliaikaisia parannuksia

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset työttömyysturvaan liittyvät lakimuutokset, joiden myötä ansiopäivärahaoikeus voi syntyä jo kolmen kuukauden työskentelyn jälkeen, työttömyysetuuden maksaminen voi alkaa heti ilman viiden päivän omavastuuaikaa eikä lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha kuluta päivärahan enimmäismaksuaikaa.

Eduskunta on hyväksynyt muutokset 9.4.2020. Lakia sovelletaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen ja ne ovat voimassa 6.7.2020 saakka (lomautuksen ajalta maksettavaa päivärahaa koskeva lakimuutos on voimassa kuitenkin 30.6.2020 saakka).

Työssäolo- ja jäsenyysehdon lyhentyminen

Työssäolo- ja jäsenyysehdon täyttyminen on edellytys ansiopäivärahan saamiselle. Mikäli palkansaajalla ei ole riittävästi työskentelyviikkoja normaalin 26 kalenteriviikon työssäoloehdon täyttämiseksi, työssäoloehto voi nyt kertyä poikkeuksellisesti jo 13 kalenteriviikolla (vastaa noin kolmen kuukauden työskentelyä). Myös työttömyyskassan jäsenyyden on pitänyt olla voimassa ko. 13 kalenteriviikkona työttömyyspäivärahan saamiseksi. Vähintään yhden työssäoloehtoa kerryttävän kalenteriviikon on sijoituttava 1.3.2020 jälkeiselle ajalle ja ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020, jotta 13 kalenteriviikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa.

Myös yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehtoa lyhennetään vastaavasti 52 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon ja työttömyyskassan jäsenyysaika 6 kuukauteen. Jos työssäoloehdon täyttymiseksi tarvitaan viikkoja ajalta 6.7.2020 lukien, on työssäoloehto tavanomainen 26 kalenteriviikkoa tai ei-omistavilla perheenjäsenillä 52 kalenteriviikkoa.

Em. työssäoloehtojen välillä ei voi valita. Eli jos palkansaajan normaali 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy, ansiopäivärahan hakija ei voi valita työssäoloehdon tutkimista 13 kalenteriviikon perusteella, eikä ei-omistava perheenjäsen voi tehdä valintaa 26 ja 52 kalenteriviikon välillä.

Lyhyttä palkansaajan 13 kalenteriviikon tai ei-omistavan perheenjäsenen 26 kalenteriviikon työssäoloehtoa ei sovelleta työssäoloehdon uudelleen täyttymisen seurannassa silloin, jos työttömyyspäivärahan enimmäisaika on edelleen kesken. Enimmäisaikaan luetaan työttömyyskassan maksamat ansiopäivärahapäivät ja Kelan maksamat peruspäivärahapäivät.*

Päivärahaa omavastuuajalta

Työttömyysetuuden maksaminen voi alkaa ensimmäisestä työttömyys- tai lomautuspäivästä ilman viiden päivän omavastuuaikaa. Lakimuutosta sovelletaan omavastuuaikaan, jonka ensimmäinen päivä on 16.3.2020 – 6.7.2020 aikana.

Ansiopäivärahan enimmäisaika lomautuksen aikana

Lomautuksen perusteella maksettu ansiopäiväraha ei kerrytä työttömyysetuuden 300-500 päivän enimmäismaksuaikaa, jos lomautus alkaa 16.3.2020 tai sen jälkeen ja työttömyyspäivärahaa on maksettu ajalta 16.3.2020—30.6.2020. Säännös koskee sekä kokonaan lomautettuja, lyhennetylle työviikolle lomautettuja että lyhennetylle työpäivälle lomautettuja. Lomautukseen rinnastettavan syyn tai sääesteen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sen sijaan kerryttää enimmäisaikaa.

Lisätietoa: HE 38/2020

* Lisätty uutiseen jälkikäteen 14.5.2020.