Työtulojen huomioiminen muuttuu eräissä tilanteissa
15.5.2020

Työtulojen huomioiminen muuttuu eräissä tilanteissa

Työttömyysturvalakiin on vahvistettu väliaikaiset muutokset, jotka koskevat työttömyysetuuden maksamista soviteltuna, eli silloin, kun työttömyysetuuden hakija saa tuloa joko yritystoiminnasta tai palkkatyöstä. Lain tavoitteena on selkeyttää eräissä tilanteissa työttömyysturvan säännöksiä, jotta työttömyysturvahakemusten käsittely nopeutuisi hakemusmäärien äkillisen kasvun myötä.

Palkkatyöstä saatavan tulon huomioiminen muuttuu eräissä tilanteissa

Tavallisesti henkilölle muodostetaan niin sanottu erityinen sovittelujakso silloin, kun normaaliin kuukauden tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon jaksoon sisältyy aikaa, jolloin henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Kun käytetään erityistä sovittelujaksoa, joudutaan tulo muuttamaan laskennallisesti kuukausitasolle. Laskennallinen palkka saadaan jakamalla todellinen työtulo sovittelujaksoon sisältyvillä työpäivillä ja kertomalla tulo 21,5 päivällä. Jos palkka kuitenkin maksetaan sen esteen aikana, minkä vuoksi erityinen sovittelujakso muodostuisi, palkkaa ei yleensä huomioida sovittelussa työtulona.

Määräaikaisen lakimuutoksen myötä erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta luovutaan. Lakia sovelletaan etuuden maksamiseen sellaiselta hakujaksolta, joka alkaa 11.5.2020–31.10.2020.

Päivärahan sovittelujakso on määräaikaisen lain voimassaollessa aina joko kuukausi tai neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta etuusoikeutta ei olisi. Muutoksen myötä kaikki kyseisen kuukauden tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana maksetut palkat huomioidaan työttömyysetuuden sovittelussa, vaikka palkka olisi maksettu sellaisena päivänä, jolta henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jos sovittelujaksolle sijoittuu aikaa, jolta henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, soviteltu etuus maksetaan tämän esteen ulkopuolelle sijoittuvalta ajalta sovittelujaksoa lyhentämättä.

Laskennallisesta palkasta luopuminen tarkoittaa sitä, että kuukauden tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana maksetut palkat huomioidaan työttömyysetuuden sovittelussa sellaisenaan.

Yrittäjän tulon huomioiminen, jos tulot ovat laskeneet

Sivutoimisen yrittäjän saama ansiotulo huomioidaan työttömyysetuuden sovittelussa yleensä edellisen vuoden verotuspäätöksen perusteella silloin, kun yritystoimintaa on harjoitettu pidempään. Määräaikaisen lakimuutoksen myötä yrittäjän tulo voidaan huomioida oman ilmoituksen perusteella silloin, jos yrittäjän saama tulo on laskenut koronavirusepidemian vuoksi ja työttömyysetuuden hakujakso alkaa 11.5.2020–31.10.2020.

Ilmoita muuttunut yritystulo työttömyyskassaan hakemuksen yhteydessä lisätiedot –osiossa, jos yritystoiminnan kautta saamasi ansiotulo on laskenut koronavirusepidemian vuoksi edellisen vuoden verotustiedoistasi. Ilmoita muuttunut yritystulo hakujakson ajalta (kuukausi tai neljä kalenteriviikkoa).

Ennakkomaksu

Lakimuutoksen myötä työttömyysetuus on mahdollista maksaa hakemuksen perusteella ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta. Ennen lakimuutosta ennakkona on voitu maksaa työttömyysetuutta enintään kahden kuukauden ajalta. Ennakkomaksu maksetaan yleensä peruspäivärahan suuruisena (33,66 euroa / päivä) ja maksettu ennakko vähennetään myöhemmin myönnettävästä ansiosidonnaisesta päivärahasta. Ennakkomaksulla halutaan turvata hakijoiden toimeentulo tilanteessa, jossa varsinaista päätöstä ei pystytä antamaan normaalissa lain edellyttämässä 30 päivän käsittelyajassa.

Lakimiesten työttömyyskassa ei ota ennakkomaksua käyttöön toistaiseksi, sillä käsittelytilanne lisääntyneistä hakemusmääristä huolimatta on pysynyt hyvänä. Päivitämme arkipäivisin hakemusten käsittelytilanteen myös kotisivuillemme, josta näet ajankohtaisen tiedon käsittelyssä olevista ensi- ja jatkohakemuksista.

Lue lisää: HE 61/2020