Edellytykset

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä oleva työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaan ajaksi on palkattava sijainen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 90 kalenteripäivää vapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Edellä sanottua ei edellytetä, jos sijainen on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias, tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi.

Vuorotteluvapaasta on tehtävä työnantajan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus. Vuorottelusopimus on toimitettava TE-toimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista. Lisäksi työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että sijainen on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava TE-toimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista tai viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen.

Voit jäädä vuorotteluvapaalle, jos sinulla on vähintään 20 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista. Jos olet aiemmin saanut vuorottelukorvausta, sinulla tulee olla uutta työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Työssäoloaika lasketaan työeläkelakien alaisten ansioiden perusteella eikä kalenteripäivinä. 

Vuorotteluvapaan käytölle on säädetty yläikäraja. Yläikäraja on työntekijän eläkelain mukainen vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja koskee vain vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneitä.

Vuorotteluvapaan kesto 

Vuorotteluvapaan kesto voi olla vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaata ei ole mahdollista jaksottaa, vaan vapaa on aina pidettävä yhdessä jaksossa. Vuorotteluvapaata on kuitenkin mahdollista em. kestoa koskevien rajojen puitteissa pidentää. Pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä.

Vuorottelukorvauksen suuruus

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Korvausta laskettaessa ei lapsikorotuksia eikä korotettuja ansio-osia oteta huomioon. Korvaus on veronalaista tuloa.
 
Saat suuntaa-antavan arvion vuorottelukorvauksesi määrästä täältä. Jos kuukausipalkkasi on enemmän kuin taulukossa mainittu 5000 euroa, voit arvioida vuorottelukorvauksesi määrän käyttämällä ansiopäivärahalaskuria (vuorottelukorvaus on 70 % ansiopäivärahasta).

Hakeminen ja maksaminen

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon sen jälkeen, kun vuorotteluvapaan työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen on tutkittu. Sinun kannattaa huolehtia siitä, että TE-toimistolla on tarvittavat tiedot lausunnon antamiseksi.

Sinun tulee toimittaa työttömyyskassalle vuorottelukorvaushakemus liitteineen viimeistään kolmen kuukauden sisällä vuorotteluvapaan alkamisesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan työnantajan laatima palkkatodistus vähintään 52 viikon ajalta vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta sekä kopio vuorottelusopimuksesta. Palkkatodistuspohjan ja vuorottelukorvaushakemuksen löydät täältä. Voit lähettää hakemuksen kassaan joko sähköisesti liitetiedostona eAsiointi-palvelun kautta tai postitse.

Maksamme vuorottelukorvausta viideltä päivältä viikossa kahden kalenteriviikon jaksoissa takautuvasti.

Muuta huomioitavaa

Sinulla ei ole oikeutta vuorottelukorvaukseen siltä ajalta, kun 

  • saat työnantajaltasi palkkaa tai vuosiloma-ajan palkkaa (palkkana ei pidetä työnantajan kustantamaa koulutusta, jos etua ei lueta työntekijän veronalaiseksi tuloksi, eikä niitä luontoisetuja, joiden saaminen jatkuu vuorotteluvapaan aikana)
  • olet yli 2 viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muulla kuin omalla työnantajallasi
  • suoritat varusmies- tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta
  • suoritat vapausrangaistusta rangaistuslaitoksessa
  • harjoitat päätoimista yritystoimintaa 
  • saat sairauspäivärahaa tai täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa muuta etuutta
  • saat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa
  • saat kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä, takuueläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä
  • saat kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen perusteella.

Enintään kahden viikon pituisesta muulle kuin omalle työnantajalle tehdystä työstä saatu palkka sekä sivutoimisesta yritystoiminnasta saatu tulo huomioidaan vuorottelukorvauksen määrässä soviteltuna. Toisin kuin ansiopäivärahassa, vuorottelukorvauksessa ei ole 300/279 euron suojaosaa työtuloille. 

Ilmoita työttömyyskassalle työstä, yritystoiminnasta ja muista seikoista, jotka vaikuttavat korvauksen maksamiseen. Liikaa tai aiheetta maksettu korvaus peritään takaisin.