Mikä, kenelle ja millä ehdoin?

Mikä on vuorottelukorvaus?

Työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä sopia, että työntekijä jää pois työstä vuorotteluvapaalle ilman palkkaa määräajaksi ja työnantaja sitoutuu palkkaamaan hänen tilalleen TE-toimistossa olevan työttömän työnhakijan. Vuorotteluvapaajärjestelyllä halutaan tukea työssäkäyvien jaksamista ja samalla edistää työllistymistä. Kyseessä on vapaaehtoinen järjestely ja asiasta sovittaessa työnantaja ja työntekijä tekevät vuorotteluvapaasta kirjallisen sopimuksen.

Lakimiesten työttömyyskassa maksaa jäsenilleen vuorotteluvapaan ajalta veronalaista vuorottelukorvausta.

Kenelle ja millä ehdoin korvausta maksetaan?

Voit saada vuorottelukorvausta, jos

  • sinulla on vähintään 20 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista (epäselvissä tapauksissa, voit pyytää Lakimiesten työttömyyskassaa tutkimaan, täyttyykö sinulla työhistoriaedellytys),
  • olet ollut kokoaikatyössä samalla työnantajalla vähintään 13 kuukautta (tähän aikaan voi sisältyä enintään 30 päivän muusta kuin sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo),
  • olet syntynyt 1957 tai sen jälkeen ja vanhuuseläkkeen alaikärajasi on yli kolmen vuoden päässä ja
  • olet tehnyt asiasta työnantajasi kanssa kirjallisen vuorottelusopimuksen.

Lisäksi edellytetään, että työnantajasi on palkannut vuorotteluvapaan ajalle sijaisen, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää edeltävän 14 kuukauden aikana. Edellä sanottua ei edellytetä, jos sijainen on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias, tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi.

Jos olet aiemmin saanut vuorottelukorvausta, sinulla tulee olla uutta työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Työssäoloaika lasketaan työeläkelakien alaisten ansioiden perusteella eikä kalenteripäivinä.

Muistilista vuorottelijalle