Mitä rajoituksia on maksamiselle?

Nämä tilanteet estävät maksamisen

  • Saat työnantajaltasi palkkaa tai vuosiloma-ajan palkkaa (palkkana ei pidetä työnantajan kustantamaa koulutusta, jos etua ei lueta työntekijän veronalaiseksi tuloksi, eikä niitä luontoisetuja, joiden saaminen jatkuu vuorotteluvapaan aikana eikä myöskään lomarahaa).
  • Olet yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muulla kuin omalla työnantajalla.
  • Suoritat varusmies- tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta.
  • Suoritat vapausrangaistusta rangaistuslaitoksessa.
  • Harjoitat päätoimista yritystoimintaa.
  • Saat sairauspäivärahaa tai täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa muuta etuutta.
  • Saat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.
  • Saat kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä, takuueläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä.
  • Saat kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen perusteella.

Miten muut työt ja tulot vaikuttavat?

Omalta työnantajalta saatu palkka estää vuorottelukorvauksen maksamisen. Vuorottelukorvauksen suuruuteen eivät kuitenkaan vaikuta ennen vapaata ansaitsemasi ja vapaasi aikana oman työnantajasi maksamat korvaukset, joita vastaan et saa vapaata (näitä ovat esimerkiksi lomaraha tai tulospalkkio).

Vuorottelukorvauksen suuruuteen vaikuttavat vähentävästi samat sosiaalietuudet kuin ansiopäivärahassa.

Jos työllistyt muulle kuin omalle työnantajallesi yli kahden viikon ajaksi, sinulla ei ole oikeutta vuorottelukorvaukseen työn ajalta.

Enintään kahden viikon pituisesta muulle kuin omalle työnantajalle tehdystä työstä saatu palkka sekä sivutoimisesta yritystoiminnasta saatu tulo huomioidaan vuorottelukorvauksen määrässä soviteltuna. Toisin kuin ansiopäivärahassa, vuorottelukorvauksessa ei ole 300/279 euron suojaosaa työtuloille. Työtulo pienentää vuorottelukorvauksen määrää täysimääräisenä ja tulo huomioidaan maksuperusteisesti eli se vaikuttaa sen neljän viikon tai kuukauden aikana, jolloin tulo maksetaan.

Ilmoita olosuhteiden muutoksista

Ilmoita työttömyyskassaan niistä olosuhteiden muutoksista, joilla voi olla vaikutusta saamasi vuorottelukorvauksen määrään tai oikeuteen saada korvausta. Voit ilmoittaa olosuhteiden muutoksista lähettämällä viestin eAsioinnin kautta.

Jos olet saanut työttömyyskassasta liikaa tai aiheettomasti vuorottelukorvausta, peritään liikaa maksettu etuus takaisin.

Lue lisää takaisinperintätilanteesta